مسکن و شهرسازی

اخبار و سیاستهای ساخت و سازهای شهری ایران و جهان

توسعه اجراي تفاهم‌نامه چهارجانبه مربوط به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان براي كليه ساختمانهاي بيش از 3000 مترمربع در تهران

در تاريخ 17/مرداد/1389 جلسه‌اي در محل اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه در حضور نمايندگان و اعضاء هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، جنابان آقايان دكتر شيباني، مهندس مجدنيا و مهندس نصيري، رئيس مشاركتهاي مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو، مدير كل مشاركتهاي اجتماعي سازمان نوسازي شهر تهران و مدير كل اداره تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه جناب آقاي دكتر غفاري و آقاي دكتر پوركريم و مشاور قائم مقام حوزه، جناب آقاي مهندس ارديانيان و سرپرست اداره كل معماري و ساختمان، جناب آقاي دكتر خسروي، تشكيل گرديده و متن زير جهت اجرا في‌مابين حوزه شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران تهيه و تنظيم گرديد:

1-      كليه پروانه‌هاي تخريب و نوسازي و يا بر روي اراضي فاقد بنا، با متراژ زيربناي بالاي 3000 مترمربع، فارغ از زمان ارائه درخواست شامل تفاهمنامه گردند.

2-      ساير درخواست‌هاي صدور پروانه كه منجربه احداث بلوك جديدي با بيش از 3000 مترمربع زيربنا مي‌گردند نيز شامل تفاهمنامه خواهند گرديد.

3-      كليه پروانه‌هاي صادره با درخواست‌هاي پس از تاريخ 1/10/86 كه زيربناي آنها كمتر از 3000 متر مربع بوده اما به هر دليل متراژ آنها افزايش بيابد، شامل تفاهمنامه خواهند گرديد.

4-      بديهي است كليه پروانه‌هايي كه قبلاً شامل تفاهمنامه شده و در زمان صدور پروانه اوليه از سازمان نظام مهندسي تأييديه دريافت نموده‌اند، در صورت درخواست هرگونه تغييرات، اضافه اشكوب، تبديل و ... موظف به طي روال تفاهمنامه قبل از صدور پروانه جديد خواهند بود.

5-      كليه پروانه‌هاي صادره كه عمليات اجرائي آن در زمان اعتبار پروانه آغاز گرديده اما روال صدور پروانه شامل تفاهمنامه نبوده است (تاريخ درخواست قبل از 1/10/86 بوده) در صورتيكه درخواست جديد آنها منجربه ايجاد بلوك جديد بيش از 3000 مترمربع نگردد، شامل تفاهمنامه نخواهد بود:

6-      كليه درخواستهاي اضافه اشكوب كه منطبق بر بخشنامه شماره 901820/88/80 مورخ 8/12/88 مي‌باشند و مجموع متراژ مورد تقاضا و موجود بيش از 3000 مترمربع بوده، فارغ از زمان ارائه درخواست، شامل تفاهمنامه خواهند گرديد.

7-      كليه پروانه تغيير نقشه، توسعه بنا (چه توسعه يا طبقه اضافه) كه متراژ موجود و مورد تقاضا، بيش از 3000 مترمربع باشد، شامل تفاهمنامه خواهند شد.

8-      كليه تخلفات ساختماني كه متراژ زيربناي آنها، بيش از 3000 متر باشد نيز شامل تفاهمنامه خواهند گرديد.

9-      آن دسته از پرونده‌هايي كه تاريخ درخواست پروانه، قبل از 1/10/86 بوده و تا تاريخ 31/6/89 مراحل صدور پروانه منجربه دريافت عوارض گرديده است، از شمول تفاهمنامه خارج خواهند گرديد.

10-   مشكلات موجود در روند صدور پروانه مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو و سازمان نوسازي شهر تهران در جلسه مطرح گرديده و اعضاء محترم هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، حاضر در جلسه ضمن اعلام آمادگي جهت همكاري و مساعدت لازم با متوليان اين دسته از پروانه‌ها، راهكارهايي در جهت تسهيل در روند اين دسته از پروانه‌ها ارائه نمودند كه مقرر شد كه از طريق اين اداره كل به همراه سازمانهاي مربوطه و استفاده از ظرفيتهاي قانوني نظام مهندسي و كنترل ساختمان، ضمن هماهنگي با معاونت تشكلهاي مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به رفع مشكل اقدام بعدي صورت پذيرد

 

توسعه اجراي تفاهم‌نامه چهارجانبه مربوط به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان براي كليه ساختمانهاي بيش از 3000 مترمربع در تهران

 

در تاريخ 17/مرداد/1389 جلسه‌اي در محل اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه در حضور نمايندگان و اعضاء هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، جنابان آقايان دكتر شيباني، مهندس مجدنيا و مهندس نصيري، رئيس مشاركتهاي مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو، مدير كل مشاركتهاي اجتماعي سازمان نوسازي شهر تهران و مدير كل اداره تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه جناب آقاي دكتر غفاري و آقاي دكتر پوركريم و مشاور قائم مقام حوزه، جناب آقاي مهندس ارديانيان و سرپرست اداره كل معماري و ساختمان، جناب آقاي دكتر خسروي، تشكيل گرديده و متن زير جهت اجرا في‌مابين حوزه شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران تهيه و تنظيم گرديد:

1-      كليه پروانه‌هاي تخريب و نوسازي و يا بر روي اراضي فاقد بنا، با متراژ زيربناي بالاي 3000 مترمربع، فارغ از زمان ارائه درخواست شامل تفاهمنامه گردند.

2-      ساير درخواست‌هاي صدور پروانه كه منجربه احداث بلوك جديدي با بيش از 3000 مترمربع زيربنا مي‌گردند نيز شامل تفاهمنامه خواهند گرديد.

3-      كليه پروانه‌هاي صادره با درخواست‌هاي پس از تاريخ 1/10/86 كه زيربناي آنها كمتر از 3000 متر مربع بوده اما به هر دليل متراژ آنها افزايش بيابد، شامل تفاهمنامه خواهند گرديد.

4-      بديهي است كليه پروانه‌هايي كه قبلاً شامل تفاهمنامه شده و در زمان صدور پروانه اوليه از سازمان نظام مهندسي تأييديه دريافت نموده‌اند، در صورت درخواست هرگونه تغييرات، اضافه اشكوب، تبديل و ... موظف به طي روال تفاهمنامه قبل از صدور پروانه جديد خواهند بود.

5-      كليه پروانه‌هاي صادره كه عمليات اجرائي آن در زمان اعتبار پروانه آغاز گرديده اما روال صدور پروانه شامل تفاهمنامه نبوده است (تاريخ درخواست قبل از 1/10/86 بوده) در صورتيكه درخواست جديد آنها منجربه ايجاد بلوك جديد بيش از 3000 مترمربع نگردد، شامل تفاهمنامه نخواهد بود:

6-      كليه درخواستهاي اضافه اشكوب كه منطبق بر بخشنامه شماره 901820/88/80 مورخ 8/12/88 مي‌باشند و مجموع متراژ مورد تقاضا و موجود بيش از 3000 مترمربع بوده، فارغ از زمان ارائه درخواست، شامل تفاهمنامه خواهند گرديد.

7-      كليه پروانه تغيير نقشه، توسعه بنا (چه توسعه يا طبقه اضافه) كه متراژ موجود و مورد تقاضا، بيش از 3000 مترمربع باشد، شامل تفاهمنامه خواهند شد.

8-      كليه تخلفات ساختماني كه متراژ زيربناي آنها، بيش از 3000 متر باشد نيز شامل تفاهمنامه خواهند گرديد.

9-      آن دسته از پرونده‌هايي كه تاريخ درخواست پروانه، قبل از 1/10/86 بوده و تا تاريخ 31/6/89 مراحل صدور پروانه منجربه دريافت عوارض گرديده است، از شمول تفاهمنامه خارج خواهند گرديد.

10-   مشكلات موجود در روند صدور پروانه مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو و سازمان نوسازي شهر تهران در جلسه مطرح گرديده و اعضاء محترم هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، حاضر در جلسه ضمن اعلام آمادگي جهت همكاري و مساعدت لازم با متوليان اين دسته از پروانه‌ها، راهكارهايي در جهت تسهيل در روند اين دسته از پروانه‌ها ارائه نمودند كه مقرر شد كه از طريق اين اداره كل به همراه سازمانهاي مربوطه و استفاده از ظرفيتهاي قانوني نظام مهندسي و كنترل ساختمان، ضمن هماهنگي با معاونت تشكلهاي مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به رفع مشكل اقدام بعدي صورت پذيرد

 

بيانيه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اعتراض به سخنان اخير شهردار و دو عضو شوراي اسلامي شهر تهران

پس از سالها روند ساخت و سازهاي غيراصولي و غيرمهندسي در شهرها به دست اشخاص فاقد صلاحيت و سود جويان حرفه‌اي، سرانجام بنا براين شد كه قانون، مقررات ملي ساختمان و اصول مهندسي در ساخت و سازهاي شهري حاكم شود. لكن صاحبان زر و زور كه ساختمان‌هايي فاقد ابتدائي‌ترين اصول فني اعم از معماري و سازه و تأسيسات ساخته و به مردمي كه از علوم ساختمان مطلع نبودند به مبالغ گزاف مي‌فروختند و محصول آن نابساماني زندگي شهرنشينان و اخلال در مناسبات شهرنشيني و درهم ريختگي اجتماعي بود، چون منافع خود را در خطر ديدند به انحاي مختلف درصدد برآمدند با روش‌هاي گوناگون از جمله ارائه اطلاعات غلط به مسئولان، در ظاهر به خاطر دلسوزي براي مردم و در باطن براي سودهاي كلان بادآورده خود از اجراي قانون جلوگيري كنند. شگفتا كه امروز همان حرف‌ها از زبان كساني كه وظيفه حفظ، اجرا و تقيد به قانون را برعهده دارند، شنيده مي‌شود و پيشنهاد توقف و تعطيل اجراي قانون مطرح مي‌گردد. بازخواني مطالب مطرح شده در جرايد و رسانه‌ها از قول اين بزرگان جامعه مهندسي را از چنين نحوه تفكر و اظهاراتي در اداره شهر، نگران و مأيوس مي‌كند.

بيان مطالب حاوي تهمت و دور از واقعيت، نه تنها در شأن شهردار و اعضاي شوراي شهر نيست، بلكه انتظار براين است كه از اين بزرگان عبارات فاخر شنيده شود، آن هم در فضاي معنوي ماه مبارك رمضان و بر سر سفره افطار.

براي تنوير افكار عمومي و دوري از تشويشي كه ممكن است اظهارات مطرح شده در سيصد و دهمين جلسه شوراي شهر تهران در اذهان عمومي ايجاد كند، لازم مي‌داند مراتب زير را به استحضار هموطنان ارجمند برساند:

  «مقررات ملي ساختمان» حداقل ضوابط لازم‌اجرايي است كه براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد در كليه ساخت و سازها رعايت شود و عدم رعايت آنها تخلف از قانون محسوب مي‌شود. در ابتداي ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، «شهرداري‌ها» و سپس ساير دست‌اندركاران ساخت و ساز مكلف به رعايت مقررات ملي ساختمان شده‌اند. بنابراين غير از مرجع واضع قانون، هيچ احدي در كشور حتي شهردار و شوراي اسلامي شهر مجاز به توقف قانون و تعطيل اجراي آن نمي‌باشد و صلاحيت قانوني براي عدم اجرا و متوقف نمودن قانون ندارند و اتفاقاً بايد پاسخگو باشند كه چرا و به چه دليل تاكنون از اجراي مقررات ملي ساختمان در شهر تهران به رغم اينكه در اكثر نقاط كشور جاري و ساري است خودداري نموده و به بهانه‌هاي مختلف از جمله منافع مردم كه ناخواسته در عمل به تأمين منافع اشخاصي قليل منجر شده است از اجراي آن سرباز زده‌اند. آيا ساليان متمادي عدم رعايت قانون و پي آمدهاي سوء آن، در زمينه‌هايي مانند توافق با مالكان ساختمان‌هاي داراي آراي قطعي "ماده صد" مبني بر رفع خلاف كه ساختمان‌هاي آنها مغاير ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان بوده يا چشم پوشي از تخلفات ساختماني در تراز ماوراء 1800 يا تن دادن به تخريب و تغيير كاربري باغات شهركافي نيست كه يكبار ديگر امر به تعطيلي قانون و عدول از آن مي‌شود؟

2- بند 3-13 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) هيأت پنج نفره‌اي را در شهر تهران پيش بيني نموده كه مشكلات و مسائل اجرائي در آن قابل طرح و حل بوده و يكي از اعضاي اين شورا شهردار محترم تهران است كه دعوت‌هاي مكرر اين سازمان را بي‌پاسخ گذارده و براي تشكيل جلسات اين هيأت‌، همراهي ننموده‌اند.

3ـ به رغم اين ادعا كه شناسنامه فني و ملكي در شوراي شهر تهران تهيه و الزام شده است صدور اين شناسنامه در سال 1383 پس از سالها تلاش سازمان نظام مهندسي ساختمان توسط وزير محترم وقت مسكن و شهرسازي در هيأت وزيران مطرح و در چارچوب «مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري)» الزامي شده است و اگر غير از اين بود چرا تاكنون شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران از ده سال پيش كه ادعا مي‌نمايند، خود شناسنامه فني ملكي صادر نكرده‌اند؟

4ـ هزينه صدور شناسنامه فني ملكي ساختمان پنج در هزار هزينه ساخت بناست. به اين معني كه اگر هزينه ساختمان براساس پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ( براي سال 1384) مثلاً مبلغ - / 000 ،292 ، 2 ريال در نظر گرفته شود، هزينه دريافتي توسط سازمان براي صدور شناسنامه فني ملكي به ازاي هر مترمربع -/ 460 ، 11 ريال تعيين شده است و چگونه اين ارقام كه در مقايسه با ارقام تراكم فروشي‌هاي سال‌هاي گذشته پشيزي تلقي ‌نمي‌شود، «نان‌داني» و «رانت اقتصادي» ناميده مي‌شود؟ و از سوي ديگر چگونه كسي كه با پرداخت بهاي زمين و عوارض مربوط، توان مالي ساخت و ساز بيش از سه هزار متر مربع ساختمان در شهر تهران را دارد، با پرداخت اين رقم ناچيز "گرفتار " مي‌شود؟

5ـ «حادثه سعادت‌آباد» كه متأسفانه چند وقتي است مستمسك برخي اظهار نظرها قرار مي‌گيرد، زمينه‌اي مناسب است كه اتفاقاً سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به جد خواستار افشاي روند صدور پروانه ساختمان و تخريب اين ساختمان است تا مشخص شود آيا نظام مهندسي بوده كه با تراكم‌فروشي، بدون لحاظ الزامات مهندسي مجوز به افزايش غيرمنطقي طبقات ساختمان داده؟ آيا نظام مهندسي بوده كه تخريب ساختماني را كه داراي ده‌ها نكته فني است به اشخاص فاقد صلاحيت واگذار نموده؟ آيازماني كه پروانه ساختمان سعادت‌آباد صادرشده، اصلاً سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران تأسيس شده بود؟

6 ـ اين كه در هر اجتماعي تعداد قليلي اشخاصي متخلف باشند يا از روند قانوني و طبيعي امور عدول نمايند امري غيرممكن نيست  و هيچ مقام و مسئولي نمي‌تواند ادعاي مدينه فاضله در رفتار اعضاي سازمان خود داشته باشد، كما اينكه در ساير نهادها ازجمله شهرداري نيز چنين است.  در اين راستا شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با رسيدگي جدي و قاطع خود، احكام متعددي درخصوص تخلفات اعضاي سازمان صادر كرده است. تيم‌هاي بازرسي سازمان بطور مرتب از كارگاه‌هاي ساختماني بازديد مي‌نمايند و در صورت مشاهده موارد اشكال و ايراد با تذكر كتبي يا معرفي به شوراي انتظامي برخورد مي‌نمايند. اخيراً هيأت سه جانبه‌اي مركب از نماينده شهرداري تهران، شوراي اسلامي شهر تهران و اين سازمان از تعدادي از كارگاه‌هاي ساختماني در دو گروه جداگانه شامل كارگاه‌هايي كه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در آنها اجرا مي‌شود و كارگاه‌هاي كه ماده 33 در آنها اجرا نمي‌شود، بازديد و بررسي بعمل آوردند. نتيجه نهايي براين بودكه وضعيت اجراي ساختمان در كارگاه‌هايي كه ماده 33 در آنها رعايت مي‌شود به مراتب بهتر و مناسب‌تر از سايركارگاه‌ها بوده و انتظار مي‌رفت كه شهردار و شوراي شهر تهران حداقل به اين نكته اشاره مي‌نمودند. شايان ذكر است كه شركت‌هاي فعال در بخش ساخت و ساز داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و صرفاً عضو اين سازمان مي‌باشند ، بنابراين اين شركت‌ها وابسته به سازمان تلقي نمي‌شوند.

7 ـ دليل پنهان اينگونه مخالفت‌ها را مي‌توان در دو بخش عمده ملاحظه كرد:

الف ـ بسته‌شدن دست سازندگان فاقد صلاحيت داراي منافع و ميلياردها تومان سودهاي بادآورده ناشي از بكارگيري كارگران فاقد مهارت، عدم رعايت ايمني و حفاظت كار، عدم رعايت الزامات فني و نكات اجراي مهندسي شامل معماري، سازه و تأسيسات،‌ عدم استفاده از مصالح استاندارد و عدم رعايت مقررات ملي ساختمان، كه با مظلوم‌نمايي و اشك تمساح ، مهندسان را به دريافت مبالغ من ناحق متهم مي‌كنند. سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مستندات فراواني از اقدامات غيرقانوني اين اشخاص دارد كه حتي به رغم تذكرات جدي مهندسان ناظر به تخلفات خود ادامه داده‌اند و مهندس ناظر را با ضرب و شتم راهي بيمارستان نموده‌اند، يا برغم گزارش‌هاي متعدد مهندسان ناظر مبني بر جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني داراي تخلف، با كم‌لطفي مأموران شهرداري، كماكان عمليات اجرائي ساختمان با تخلفات مختلف ادامه يافته است. حال آيا مي‌توان ساختمان‌سازي را مجدداً در يد بي‌كفايت اين افراد فاقد صلاحيت و بعضاً حتي بي‌سواد قرار داد و انتظار داشت شهر تهران در مقابل تهديد زمين‌لرزه آتي مقاومت نمايد؟

ب ـ دومين گروه مخالفان کساني هستند که اختيارات فرا قانوني خود را در اعمال نظريات شخصي و سليقه‌اي در صدور پروانه‌هاي ساختماني، اعمال تغييرات دلخواه در ضوابط شهرسازي و اجازه هرگونه تخلف ساختماني که با منشاء اخذ وجوه مختلف، شکل و روال قانوني مي‌گيرد، در خطر مي‌بينند. آيا جائي كه قانون و اسناد توسعه و حفظ شهر و ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان فروخته مي شود، نانداني نيست، اما دريافت پنج در هزار هزينه صدور شناسنامه فني ملکي بر اساس مصوبه هيأت وزيران، نانداني است؟

8ـ يكي از دست آويزهاي بهانه جويان براي توقف اجراي قانون، حق‌الزحمه خدمات مهندسي است، در اين خصوص ذكر نكات زير ضروري مي‌نمايد:

الف ـ اشخاص فاقد صلاحيت حاضر در عرصه ساخت و ساز عادت كرده‌اند، مهندسان را با ارقام اندك حق‌الزحمه به استثمار درآورند و جويّ فراهم نمايندكه مهندس نه قادر به ارائه خدمات مهندسي مناسب باشد نه تمايل به اين امر داشته باشد. در چنين شرايطي به محض كوچكترين رخداد مسئوليتي، همين اشخاص، مهندسان را مقصر قلمداد كرده‌اند به نحوي كه حتي به غلط در هر حادثه ساختماني نيز مردم و رسانه‌ها، مهندس ناظر را مقصر اصلي تصور مي‌كنند. متاسفانه شهرداري تاكنون براي اصلاح اين فرايند معيوب چه اقدامي معمول كرده است، درحالي كه حق‌الزحمه خدمات مهندسي در كشورهاي پيشرفته حدود يازده تا هيجده درصد قيمت تمام شده است، در ايران به زير يك درصد محدود مي‌شود و اين رقم حتي كمتر از حق كميسيون فروش همان ساختمان است. حتي در پروژه‌هاي دولتي يا متعلق به شهرداري‌هاي كشور نيز بازاي هر متر مربع حدود ده درصد بابت طراحي و نظارت ( بدون لحاظ بالاسري و هزينه اجرا )پرداخت مي‌شود. 

ب ـ الزام شركت‌هاي مجري يا پيمانكار ساخت و ساز، الزامي قانوني است، و اصولاً عمليات اجرائي و ساخت نيز بايد توسط اشخاص داراي صلاحيت انجام شود بهترين طراحي و بهترين نظارت وقتي سازنده فاقد صلاحيت و تخصص و دانش فني لازم است، كيفيت مطلوبي نخواهد داشت و اتلاف منابع بيش نيست. مبلغ قرارداد مجريان يا پيمانكاران ساختمان توافقي است و توسط طرفين با تراضي تعيين مي‌شود. البته در پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان براي قراردادهاي پيمان مديريت ده درصدهزينه ساخت و ساز ساختمان توصيه شده است. سازمان نظام مهندسي ساختمان در چارچوب مواد 10 و 219 قانون مدني هيچگونه دخالتي در اين امر ندارد و هيچگونه رانت و درصد و مبلغي نيز از اين بابت دريافت نمي‌كند. چنانچه مجري يا پيمانكاري در قبال قرارداد باكارفرما يا از وظايف الزامي خود تخلف كند، سازمان مراتب رامورد رسيدگي قرار مي‌دهد، لكن اقدامات تعدادي قليل را نمي‌توان به حساب همه مهندسان گذارد.

پ ـ عدم تأمين حقوق حقه قانوني مهندسان نه تنها ظلم به اين قشر فرهيخته‌اي است كه بار سنگين مسئوليت و زحمت و كار را در كارگاه‌هاي ساختماني و دفاتر مهندسي برعهده دارند، بلكه شهروندان را نيز از خدمات مطلوب محروم مي‌كند كه هم بايد پول خود را بدهند و هم خدمات لازم را اخذ نكنند.

ت ـ بحث دلالي در زمينه خدمات مهندسي ساختمان، امري مذموم و ناپسند است كه البته ريشه در برخي اقدامات نامناسب ديگران در سنوات گذشته دارد و سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز به جدّ با اين امر مخالف بوده و با آن به مبارزه پرداخته است، لكن تسهيل روند دلالي از مجاري‌اي عبور مي‌كند كه شهردار و شوراي شهر تهران بايد آنها را مسدود سازند، به عنوان مثال آيا مدير مسئول روزنامه‌اي كه آگهي‌هاي غيرقانوني متعددي را در اين باره به چاپ مي‌رساند با اين توجيه كه امور اقتصادي نشريه بايد پا برجا باشد و روزنامه مسئول محتواي آگهي‌ها نيست، نبايد منافع عمومي را برمنافع اقتصادي نشريه خود مقدم شمارد؟

نهايت اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان در راستاي ايجاد شهري منطبق با اصول و موازين مهندسي و شهرسازي و به عنوان مرجع قانوني در مهندسي ساختمان، موكداً خواستار اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، رعايت دقيق و كامل مقررات ملي ساختمان، حفظ حقوق كامل شهروندان براي زيست و كار در ساختمان‌هاي امن كه برمبناي اصول مهندسي و به دست مهندسان ساخته شده باشد و حفظ حقوق حقه مهندسان عضو اين سازمان براي ارائه خدمات مهندسي به شهروندان است، در اين راستا ضمن آنكه انتظار مي‌رود شهردار و  دو عضو شوراي شهر تهران در اسرع وقت از اين سازمان و اعضاي آن عذر خواهي نمايند، حق خود را براي پي‌گيري اجراي قانون از طريق مراجع ذيصلاح محفوظ مي‌دارد، لكن كماكان معتقد است ساخت و سازهاي صحيح و درست در شهر تهران مستلزم همكاري همه جانبه و بدون تكروي كليه نهادهاي دخيل از جمله شهرداري تهران، شوراي اسلامي شهر تهران، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در رعايت كامل قانون ودر جو مفاهمه و همراهي بدون تسليم در مقابل منفعت طلبان كاسبكار است.

 

بيست و دوم شهريور ماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد ونه شمسي

روابط عمومي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

بيشترين تخلفات ساختماني تهران در كاربري هاي تجاري و پاركينگ است

مديركل كميسيون اجرايي ماده صد شهرداري تهران گفت: بيشترين تخلفات ثبت شده در اين كميسيون مربوط به تخلفات استفاده مسكوني از فضاي ساختمانهاي تجاري يا تبديل فضاي پاركينگ به اماكن ديگر است.

حميد نصرالله زاده در گفتگو با خبرگزاري مهر، درباره پرونده هاي ارجاع شده به كميسيون ماده صد شهرداري تهران اضافه كرد: كميسيون ماده صد بيش از هر چيز بر مسئله استحكام بنا و تبديل پاركينگ به اماكن ديگر حساس است چرا كه كارشناسان اين كميسيون معتقدند خيابان جاي عبور مرور وسايل خدمات شهري، آتش نشاني و آمبولانس است و در صورت بروز تخلف شهروندان با حساسيت ويژه اي اين موضوع رسيدگي مي شود.

وي با اشاره به اينكه طي سالهاي گذشته به دليل تلاش مجموعه مديريت شهرداري و شخص شهردار تهران تلاش شده تا شهرداري به يك نهاد اجتماعي تبديل شود، تصريح كرد: طي سالهاي گذشته تمامي حقوق طرفين در زمينه حقوق شهروندي به مردم آموزش و اطلاع رساني شده است و امسال شاهد كاهش 20 تا 30درصد تخلفات از سوي مردم بوديم. همچنين به دليل اينكه سعي شده در اين زمينه اطلاع رساني شود مردم از انگيزه كمتري براي تخلف برخوردارند.نصرالله زاده افزود: به مردم هشدار داده شده كه ارتكاب تخلفات ساختماني به ضرر همسايه ها و هدر رفتن سرمايه ملي است و به دليل اينكه شهر تهران نيز از نظر آلودگي، زلزله و خطوط قرمز در وضعيت حساسي قرار دارد ارتكاب تخلفات ساختماني در آن غيرقابل اغماض است.

معاون اجرايي مدير كل كميسيون ماده صد شهرداري تهران در ادامه اظهار داشت: كميسيونهاي ماده صد در شهر تهران متشكل از ده كميسيون و هر كميسيون داراي سه عضو است كه نماينده شورا، نماينده وزارت كشور و نماينده دادگستري در آن شركت دارند.

وي اضافه كرد: پرونده هايي كه در اين كميسيون بررسي مي شود شامل هر نوع تخلفي است از جمله پرونده هاي بدون پروانه يا پرونده هايي كه برخلاف نقشه ساختمان در آن ساخت و ساز انجام شده است كه اين پرونده ها به كميسيون ماده صد ارسال و راي لازم در مورد آن صادر مي شود.

وي درباره طول مدت بررسي پرونده ها در كميسيون ماده صد شهرداري تهران گفت: معمولا اخطار بر اساس آنچه كه قانون اعلام و ابلاغ كرده به مالك ارسال مي شود و براي بررسي پرونده ها يك ماه زمان نياز است و پس از آن مالك براي دفاعيه ده روز و اعتراض 15روز زمان در اختيار دارد.وي درباره چگونگي شكايت از تخلفات نمايندگان حاضر در كميسيون ماده صد از سوي مردم اظهار داشت: مردم به جز ثبت اعتراض و شكايت در مركز 137 و 1888 شهرداري تهران مي توانند به دفاتر بازرسي واقع در شهرداريهاي مناطق و دفتر شهردار منطقه مراجعه كنند.

 

مصالح نوين ساختماني استاندارد ملي ندارند

مشاور عالي و مديركل امور استان‌هاي مؤسسه استاندارد مي‌گويد: در حال حاضر در كشور استاندارد ملي براي مصالح نوين ساختماني بجز بلوك‌هاي پلي‌استايرن وجود ندارد.

فريدون بلغاري افزود: توليدكنندگان اين نوع مصالح مي‌توانند با مراجعه به مؤسسه استاندارد و ارائه استاندارد جهاني توليد آن محصول خاص از ما ارزيابي مقايسه‌اي دريافت كنند.

وي با اشاره به تعامل خوب مؤسسه استاندارد، وزارت صنايع و مركز تحقيقات ساختمان در تدوين استاندارد مصالح ساختماني گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته موفقيت خوبي در اين زمينه حاصل شده به‌گونه‌اي كه در سال 85 از 5 هزار واحد توليد مصالح ساختماني تحت پوشش اين مؤسسه، تنها 37 درصد نشان استاندارد داشتند كه در حال حاضر از 8 هزار واحد تحت پوشش 70 درصد داراي نشان استاندارد هستند.

وي خاطرنشان كرد: بزرگ‌ترين مشكل ما در استاندارد مصالح ساختماني، واحدهاي كارگاهي كوچك تيرچه بلوك هستند كه مجوز توليد خود را از وزارت بازرگاني دريافت مي‌كنند.

 

مصالح غيراستاندارد زنگ خطر صنعتي سازي

امروزه با گسترش روزافــــــزون صنعتيسازي، استفاده از مصالح نوين ساختماني در اين بخش به‌صورت يك الزام در آمده است.

در فرايند صنعتي‌سازي از مرحله توليد تا ساخت، محصول تحت كنترل كيفي قرار دارد، زمان به سرعت كاهش مي‌يابد و پرت مصالح ساختماني به حداقل مي‌رسد.

يكي از ويژگي‌هاي بارز مصالح نوين ساختماني، كيفيت و دوام بالاي آن است كه به‌علت توليد انبوه و كارخانه‌اي قيمت تمام شده به شكل قابل توجهي كاهش و پرت آن به حداقل مي‌رسد.

اين در حالي‌است كه اگر اين مصالح نوين ساختماني به صورت غيراستاندارد و غير اصولي توليد شوند مي‌توانند لطمات جبران ناپذيري بر روند صنعتي‌سازي بگذارند.

روند روزافزون توليد برخي مصالح نوين ساختماني غير استاندارد نگراني دست‌اندركاران اين بخش را فراهم كرده به‌گونه‌اي كه معاون وزير مسكن و شهرسازي توليد اين دسته از مصالح ساختماني را تهديد بزرگي براي صنعتي‌سازي ساختمان مي‌خواند و با هشدار نسبت به توليد مصالح نوين ساختماني غير استاندارد خاطرنشان مي‌كند: در صورتي كه به اين موضوع توجه نشود، در يك چشم‌برهم زدن با انبوهي از مصالح ساختماني جديد غيراستاندارد با جعل عنوان فناوري‌هاي نوين روبه‌رو مي‌شويم.

يكي از مصالح نوين غير استانداردي كه محمود فاطمي عقدا رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نسبت به رواج آن هشدار مي‌دهد برخي انواع غير استاندارد بتون «CLC» يا سبك است.

اين بتون چهار برابر سبك‌تر از انواع بتون‌است كه مي‌تواند نقش قابل توجهي در سبك‌سازي و كنترل خسارات زلزله‌هاي احتمالي داشته باشد. معاون وزير مسكن و شهرسازي مي‌گويد: طي ماه‌هاي اخير استفاده از بتون «CLC» بشدت افزايش يافته و اين در حالي‌است كه متأسفانه نوع غير استاندارد آن نيز به‌صورت گسترده عرضه مي‌شود كه اين امر مي‌تواند در آينده لطمات جبران‌ناپذيري را به بخش ساختمان بگذارد.

وي با بيان اين‌كه مصالح نوين ساختماني استاندارد نقش زيادي در ذخيره انرژي دارد، گفت: تذكر اين موضوع لازم است كه توليد بتون CLC به روش غير استاندارد در كشور آغاز شده و مصرف ‌كنندگان اين محصولات بايد به استاندارد بودن اين نوع مصالح توجه كرده و از مصرف بتون سبك غير استاندارد خودداري كنند. به‌گفته وي برخي از سازندگان به ظاهر از مصالح نوين استفاده مي‌كنند كه آن را مزيتي براي ساختمان خود مي‌دانند و اين در حالي‌است كه اين مصالح غيراستاندارد است.

مصالح نوين ساختماني كه از سال 86 استفاده از آنها در كشور ما رواج يافته شامل انواع بتون‌سبك، برخي انواع كامپوزيت‌ها، مواد پليمري، رنگ‌ها (توليد شده با استفاده از فناوري نانو) و مواد شيميايي مي‌شود كه عمدتاً به‌عنوان عايق در ساختمان به كار مي‌رود.

اما آنچه به نگراني دست اندركاران بخش مسكن دامن زده اين است كه اين مصالح در كشور ما سابقه توليد و مصرف ندارند و آنچه در ايران مصرف مي‌شود بيشتر برگرفته از نمونه‌هاي خارجي و كپي شده از آنها است و چون استاندارد ملي در اين زمينه وجود ندارد بيم آن مي‌رود كه پس از گذشت چند سال استفاده از آنها كه بعضاً مي‌تواند غير استاندارد باشد، استاندارد آن نوشته شود كه در آن صورت اصلاح فرايند آن با اشكالات اساسي مواجه خواهد شد.

معاون وزير مسكن مي‌گويد: زماني كه مركز تحقيقات، محصولاتي را بهعنوان فناوري‌هاي جديد معرفي مي‌كند، متأسفانه بدون طي مراحل قانوني و دريافت تأييد از مركز و راه‌اندازي خط توليد به صورت استاندارد، عده‌اي از محصولات خارجي كپي برداري و محصولاتي بدون كيفيت را توليد مي‌كنند و از آنجا كه جامعه اطلاع كافي ندارد، اين نوع محصولات مشتري جذب مي‌كنند و در يك چشم بر‌هم زدن با انبوهي از مصالح جديد غير استاندارد با نام فناوري‌هاي نوين روبه‌رو مي‌شويم كه جلوگيري از توليد آنها بسيار سخت است. رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در پاسخ به اين سؤال كه واحدهاي توليدي مصالح غيراستاندارد تحت نظر چه سازماني هستند، گفت: وزارت صنايع و معادن مجوزهاي لازم را براي تأسيس و راه‌اندازي اين كارخانه‌ها صادر مي‌كند، اما انتظار ما اين است كه به منظور حفظ سرمايه‌هاي كشور و جلوگيري از راه‌اندازي واحدهاي توليدي مصالح غير استاندارد، اين وزارتخانه دقت بيشتري به خرج دهند. معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: طي دو سال گذشته روند تأييد مصالح نوين پيشرفت خوبي داشته به‌گونه‌اي كه تعداد مراكز مورد تأييد از 127 مركز سال گذشته به 270 مركز در سال جاري رسيده است.

وي گفت: سازندگان مي‌توانند با مراجعه به سايت مركز تحقيقات ساختمان مسكن مصالح نوين ساختماني موردنياز خود را از كارگاه‌هاي مورد تأييد اين مركز تهيه كنند. معاون وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر چند درصد از مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت‌وساز به صورت استاندارد توليد مي‌شود، گفت: حدود 70 درصد مصالح ما داراي استاندارد هستند اما بلوك‌هاي سيماني از جمله محصولاتي هستند كه 75 درصد آنها به شكل غير استاندارد توليد مي‌شود و اين جاي نگراني دارد.

گفتني است، بيشترين مشكل در مقوله مصالح غير استاندارد در كارگاه‌هاي توليد موزائيك و جدول و تيرچه بلوك كه مجوز توليد خود را از وزارت بازرگاني دريافت مي‌كنند و همچنين دركارگاههاي توليد انواع ملات و بلوك‌ها است.
اما معاون وزير مسكن و شهرسازي خبر‌هاي خوشي در اين زمينه مي‌دهد و مي‌افزايد: با تأييد چندين واحد جديد توليد ملات خشك آماده، بزودي70 نوع ملات به‌صورت آماده در اختيار سازگان قرار مي‌گيرد كه با كوتاه شدن دست كارگران غير
فني از فرايند اختلاط، تحول عظيمي در كيفيت ملات مورد استفاده در ساختمان رخ مي‌دهد.

«ماليات بر ارزش‌افزوده» براي معاملات مسكن از اول مهرماه در سراسر كشور اجرا مي‌شود

گروه مسكن- مهديس فرقاني: رييس اتحاديه مشاوران املاك از توافق اتحاديه با سازمان امور مالياتي كشور براي پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده توسط بنگاه‌هاي مسكن خبر داد كه بر مبناي اين توافق، از ابتداي پاييز امسال كليه مشاوران املاك بايد معادل 3 درصد مبلغي را كه تحت عنوان حق‌كميسيون –پورسانت- از طرفين معامله دريافت مي‌كنند، براي ماليات محاسبه و كنار بگذارند.

اين ماليات مستقيم از خريدار و فروشنده و همچنين از مستاجر و مالك دريافت مي‌شود كه به اين ترتيب طرفين كليه معاملات ملكي شامل خريد، فروش، رهن، اجاره و پيش‌فروش بايد علاوه بر هزينه‌اي كه تحت عنوان حق‌دلالي به بنگاه‌هاي مسكن پرداخت مي‌كنند، مبلغي را نيز تحت عنوان ماليات بپردازند.

سهم ماليات بر ارزش افزوده براي يك معامله ملكي به ارزش 100 ميليون تومان رقمي معادل 16 هزار و 500 تومان خواهد بود كه هر كدام از خريدار و فروشنده در اين معامله بايد آن را به اضافه مبلغ 550 هزار تومان كه حق‌كميسيون انجام معامله است، به‌صورت جداگانه به مشاور املاك پرداخت كنند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: بنگاه‌هاي مسكن از ابتداي پاييز بايد در انتهاي برگه‌هاي تنظيم قرارداد، سهم ماليات بر ارزش افزوده معامله را محاسبه كنند و عين آن را از متعاملان دريافت كنند.
مصطفي قلي خسروي همچنين افزود: در مبايعه‌نامه‌هاي جديدي كه به‌صورت پرينتي و از طريق سامانه رهگيري معاملات مسكن در اختيار مشاوران املاك قرار مي‌گيرد، قسمتي براي قيد كردن رقم ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده كه بايد حتما توسط آنها نوشته شود.

وي تصريح كرد: بنگاه‌هاي مسكن هر سه ماه يكبار بايد مجموع مبالغ حاصل از دريافت ماليات بر ارزش افزوده را به حساب دولت پرداخت كنند.

ماليات چگونه محاسبه مي‌شود؟

رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره جزئيات محاسبه نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي بنگاه‌هاي مسكن گفت:

مبناي اين نرخ مبلغي است كه مشاوران املاك بابت حق‌كميسيون از افراد دريافت مي‌كنند.

وي افزود: حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن براساس جدولي كه كميسيون هيات عالي نظارت در وزارت بازرگاني تعيين كرده محاسبه مي‌شود كه همه بنگاه‌ها طبق قانون موظف هستند آن را رعايت كنند.

قلي خسروي تصريح كرد: حداكثر نرخ خدمات كارمزد دريافتي بنگاه‌هاي مسكن از متعاملان بسته به ميزان ارزش معامله ملكي متفاوت است. اين رقم براي معاملات تا 30 ميليون تومان معادل 5/0 درصد است كه هر كدام از طرفين بايد آن را به‌صورت جداگانه پرداخت كنند. براي معاملات املاك از 30 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان، براي تا 30 ميليون تومان اول 5/0 درصد و براي مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف 75/0 درصد محاسبه و دريافت مي‌شود. براي معاملات از 50 ميليون تومان تا 100 ميليون تومان به اين صورت محاسبه مي‌شود كه براي تا 30 ميليون تومان اول، 5/0 درصد و مازاد آن تا 50 ميليون تومان 75/0 درصد و براي مازاد آن 5/0 درصد از هر طرف دريافت خواهد شد.

رييس صنف بنگاه‌هاي مسكن در ادامه گفت: حق كميسيون مشاوران املاك براي معاملات املاك بيش از 100 ميليون تومان براي تا 100 ميليون آن طبق آنچه اعلام شده محاسبه مي‌شود و براي مازاد آن ميزان 25/0 درصد به عنوان كارمزد از هر طرف معامله اخذ خواهد شد.

مصطفي قلي خسروي مبناي محاسبه حق دلالي بنگاه‌ها براي معاملات اجاره را نيز به اين صورت اعلام كرد:

بابت كارمزد اجاره معادل يك‌چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله دريافت مي‌شود. همچنين در معاملات رهن نيز كارمزد دريافتي بر مبناي يك‌چهارم ميزان اجاره‌بهاي ماهانه از هر طرف معامله دريافت مي‌شود.

رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه نرخ‌هاي حق كميسيون به عنوان حداكثر مبالغي است كه بنگاه‌ها مي‌توانند از متعاملان دريافت كنند، گفت: عدول از اين تعرفه‌ها پيگرد قانوني خواهد داشت. ضمن اينكه مشاوران املاك موظفند بر مبناي اين تعرفه، ماليات را محاسبه كرده و جزئيات آن را در قراردادهاي ملكي قيد كنند.

مواظب مبايعه‌نامه‌هاي تقلبي باشيد

طبق برگه مبایعه‌نامه املاک که از سوی اتحادیه مشاوران املاک به تمامی بنگاه‌هاي مسکن برای ثبت قرارداد و معاملات ملکی ارائه شده، مشاوران املاک موظف هستند مبلغ حق كميسيون را طبق ماده 7 این مبایعه‌نامه كه مي‌گويد «حق‌الزحمه مشاوران املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ از متعاملان وصول مي‌گردد» محاسبه كرده و از طرفين دريافت كنند. اما طبق آنچه برخي‌ها در بازار مسكن رويت كرده‌اند، هم‌اكنون يكسري برگه‌هاي قرارداد در بازار وجود دارد كه در داخل آن ماده 7 به شكل ديگري نوشته شده كه مشاوران املاك بر اساس آن مي‌توانند به شيوه‌هايي ديگر حق كميسيون را محاسبه كنند.خسروي با بيان اينكه اين نوع مبايعه‌نامه‌ها «تقلبي» هستند، گفت: تمامی مبایعه‌نامه‌هاي املاکی که از قدیم تا به امروز از سوی اتحادیه املاک کشور در دسترس بنگاهداران مسکن قرار گرفته است از ماده 7 برخوردار بوده که طی این ماده قانونی مشاور املاك موظف به ذکر کردن مبلغی به عنوان حق‌الزحمه بر اساس تعرفه کمیسیون است.

مصطفی قلی خسروی در ادامه تاکید کرد: آن دسته از برگه‌هاي مبایعه‌نامه که فاقد مبلغ دریافتی حق‌الزحمه هستند، فاقد اعتبار و تقلبی تلقی مي‌شود و این نوع برگه مبایعه‌نامه با پیگرد قانونی همراه است.

سوءنیت مشاورانی که عمدا مبلغ را ذکر نمی‌کنند

صالحی، بنگاهدار فعالی در یکی از مناطق جنوبی تهران در این رابطه گفت: هر مشاور املاکی موظف است تا ماده 7 مبايعه‌نامه را در حین عقد معامله تکمیل کند و به طور یقین آن دسته از مشاورانی که از این اقدام صرف‌نظر مي‌کنند، سوءنیت دارند؛ چراکه اگر مبایعه‌نامه بدون ذکر مبلغ حق‌الزحمه توسط طرفین امضا شود خریدار و فروشنده یا مستاجر و موجر موظف به پرداخت مبلغ پیشنهادی مشاور املاک هستند که این اقدام، نادرست محسوب مي‌شود و این اقدام در اکثر مواقع در مقابل عدم اطلاع کافی طرفین از نحوه و مراحل قانونی قرارداد رخ مي‌دهد.

ممکن است در محل ثبت مبلغ کلمه «توافق طرفین» ذکر شود

علاوه براین، نشاط، مشاور دیگری در محدوده خیابان ولیعصر درباره مبلغ حق‌الزحمه بنگاهداران اظهار کرد: گاهی اوقات علاوه بر اینکه بنگاهداران مبلغ حق‌الزحمه را به طور دقیق در مبایعه‌نامه ذکر مي‌کنند، کلمه توافق طرفین را با قیمتی حتي بیش از تعرفه نیز ذکر مي‌کنند.

وی گفت: برخی مواقع مشاور املاک نرخی کمتر از حق‌الزحمه و گاهی هم بیش از تعرفه را از طرفین دریافت مي‌کند؛ چراکه ممکن است خریدار و فروشنده توافقی اقدام به خرید و فروش کرده باشند و فقط از بنگاهدار بخواهند که این معامله را برای آنها ثبت کند با این حساب مشاور املاک معمولا مبلغی کمتر از عرف تعرفه را از طرفین دریافت مي‌کند، اما از طرف دیگر اگر مشاور املاک از سوی خریدار یا فروشنده موظف به انجام فعالیت بیشتری شود به طور توافقی مشاور املاک نرخ بیشتری را از آن خود خواهد کرد که این اقدام با توافق طرفین صورت مي‌گیرد و حتی در مبایعه‌نامه ذکر خواهد شد.

 

ساماندهي ميدان ونك تهران ازهفته آينده آغازمي شود

مديرعامل سازمان زيباسازي شهرتهران ازاجراي طرح ساماندهي ميدان ونك تهران ازهفته آينده خبرداد وگفت: به طوركلي شهرداري برنامه اي مدون براي ساماندهي ميدانهاي بزرگ تهران تدارك ديده است. به گزارش ايرنا محمد جواد شوشتري درجمع خبرنگاران افزود: مطالعات اجراي اين طرح انجام شده وفعاليت اجرايي به طورجدي آغازخواهد شد. وي همچنين ساماندهي ميدان جمهوري توسط شهرداري منطقه10 اشاره كرد وافزود: ساماندهي ميدان ولي‌عصر(عج)، پاستور، امام‌حسين(ع) وديگرميدانهايي كه درحال حاضروضعيت مناسبي ندارد، نيزبزودي آغازخواهد شد. شوشتري به برنامه‌هاي هفته دفاع مقدس نيزاشاره كرد وگفت: 210نقطه درتهران درايام جنگ تحميلي موشك‌باران شده است كه در10 نقطه آن10 يادبود نصب خواهد شد.

برون سپاري وشهرسازي مشارکتي رويکرد مهم شهرداري است

معاون شهرسازي ومعماري شهرداري تهران دربيان تدابيروراهبردهاي شهرداري تهران درحوزه شهرسازي درسال جاري به برون سپاري، شهرسازي مشارکتي، واگذاري، اصلاح کيفيت ساختمان، اجراي ماده 33، جلوگيري ازساخت وسازهاي غيرمجاز، بحث حريم تهران، بافت فرسوده، پارکينگ هاي عمومي ومهارکردن اغتشاش بصري وتوجه به معماري ايراني- اسلامي اشاره کرد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه15، معصومي با اشاره به اينکه اعتقاد ما به شهرسازي مشارکتي است، گفت: ما با لحاظ کردن نقطه نظرات مردم نسبت به شهرسازي اقدام مي کنيم ودراين ارتباط تعامل با شوراياريها به عنوان نمايندگان مردم درمحلات بسيارمهم است.

ممنوعيت خريد و فروش وام 18 ميليوني مسكن به غير خانواده درجه يک

يك مقام مسئول بانك مسكن خبر داد:


 
يك مقام مسئول بانك مسكن گفت: نقل و انتقال وام 18 ميليون توماني مسكن براي خانواده‌هاي درجه يك دارنده حساب آزاد است اما واگذاري امتياز وام مسكن به غير از خانواده ممنوع شده است.مسعود ايزدي در گفتگو با  فارس در پاسخ به اين سئوال كه ظاهراً بانك مركزي به تازگي با ابلاغ بخشنامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها خريد و فروش وام مسكن را پديده‌اي مذموم دانسته افزود: بانك مسكن از سال‌هاي گذشته همواره بر ممنوعيت نقل و انتقال وام مسكن در بازار تأكيد داشته و نقل و انتقال حساب پس انداز مسكن براي خانواده درجه يك دارنده حساب را آزاد دانسته است. وي ادامه داد: اما هر گونه نقل و انتقال امتياز وام مسكن به غير از خانواده درجه يك ممنوع است. ايزدي خاطرنشان كرد: نقل و انتقال امتياز وام مسكن در حال حاضر در بازار به صورت وكالتي انجام مي‌شود و بانك مسكن نيز از اين موضوع مطلع نيست و به دور از چشم بانك مسكن انجام مي‌شود. مدير روابط عمومي بانك مسكن گفت:‌ بانك مسكن بارها تأكيد كرده است كه نقل و انتقال وام مسكن تنها براي خانواده‌هاي درجه يك امكان‌پذير است.

 

افتتاح کارخانه فولاد 800 هزار تنی مازندران

کارخانه فولادسازان مازندران بعد از ظهر روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنایع و معادن در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهره‌برداری شد. براساس اين گزارش، تولیدات این کارخانه میلگرد در سایزهای 8 تا 32 میلیمتر با ظرفیت 800 هزار تن در سال بوده که توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی بدون استفاده از تسهیلات دولتی با صرف اعتباری معادل 600 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است. با افتتاح این کارخانه برای 300 نفر در سه شیفت كاري شغل ایجاد شده و زمینه توسعه صنعت فولاد در مازندران نيز فراهم شده است.

پيش بينى رشد ۷۰ درصدى صنعت ساختمان تا سال۲۰۲۰

تازه ترين گزارش منتشر شده نشان مى دهد كه رشد توليدات ساختمانى در جهان تا سال ۲۰۲۰ ميلادى دست كم ۷۰ درصد نسبت به توليدات كنونى افزايش خواهد يافت.به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش منتشر شده از سوى موسسه چشم اندازهاى ساخت و ساز جهانى و اقتصاد آكسفورد، توليد جهانى صنعت ساخت و ساز تا سال ۲۰۲۰ ميلادى از ۵/۷ ميليارد دلار كنونى به بيش از ۷/۱۲ تريليون دلار خواهد رسيد. به اين ترتيب صنعت ساخت و ساز سهم قابل توجهى از كل فعاليت هاى صنعتى در جهان را به خود اختصاص خواهد داد. هم اكنون سهم صنعت ساخت و ساز از كل توليد ناخالص جهان به حدود ۵/۱۳ درصد مى رسد كه در صورت تحقق پيش بينى فوق اين سهم تا سال ۲۰۲۰ از مرز ۶/۱۴ درصد نيز خواهد گذشت.
سرمايه گذارى ۵ هزار ميليارد ريالى براى ساخت ۳۰كارخانه مصالح ساختمانى

حدود پنج هزار ميليارد ريال براى ساخت ۳۰ كارخانه توليدكننده مصالح ساختمانى ويژه مسكن صنعتى در سطح كشور سرمايه گذارى مى شود كه اكنون ۲۲شركت ثبت شده است.حسن قلعه نوئى - مديرعامل شركت مديريت پروژه هاى ساختمانى ايران (مپسا) - در گفت وگو با ايرنا افزود: از اين تعداد ۱۶ شركت در مرحله اخذ تسهيلات هستند كه پنج شركت از آنها نيز در مرحله احداث ساختمان قرار دارند.وى درخصوص علت تاخير در راه اندازى كارخانه ها اظهار داشت: اين موضوع در حوزه بخش خصوصى، ناشى از شرايط ركود اقتصادى است ضمن اينكه اغلب كسانى كه وارد اين كار مى شوند پول نقد نداشته و آورده آنها بيشتر ملك و زمين است.قلعه نويى با بيان اينكه تهيه طرح توجيهى، فراهم آوردن آورده اوليه و خريد زمين داراى پروسه اى زمان بر، اضافه كرد: تاخير مذكور در حوزه دولتى ناشى از فرآيندهاى بوروكراتيك مانند ثبت شركت ها، كارشناسى آورده غير نقد، تعيين درصد ساخت داخل، افزايش سرمايه در سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران است. مديرعامل شركت مديريت پروژه هاى ساختمانى ايران خاطرنشان ساخت: چنانچه بخواهيم برمشكل مذكور غلبه كنيم پيشنهاد مى شود بخشى از موارد كه اكنون بيشتر در اختيار ديگر سازمانها و ارگانها قرار دارد به شركت مجرى صنعتى سازى مسكن (مپسا) تفويض اختيار شود كه افزايش سرمايه، همكارى و تسهيل در تعيين درصد ساخت داخل در اداره كل ماشين سازى وزارت صنايع ومعادن و همكارى با بانك صنعت و معدن از جمله اين موارد است.
توليد مصالح ساختمانى غير استاندارد با نام فناورى هاى نوين!

معاون وزير مسكن اظهار نگرانى كرد

 
توليد مصالح نوين به روش غيراستاندارد تهديد بزرگى براى صنعتى سازى است و در صورتى كه به اين موضوع توجه نشود، در يك چشم به هم زدن با انبوهى از مصالح جديد غيراستاندارد با نام فن آورى هاى نوين روبه رو مى شويم.
محمود فاطمى عقدا - معاون  وزير مسكن و شهرسازى - در گفت و گو با ايسنا با بيان اين كه مصالح ساختمانى استاندارد نقش زيادى در ذخيره انرژى دارند، اظهار كرد: تذكر اين موضوع لازم است كه توليد بتن CLC به روش غيراستاندارد در كشور آغاز شده است و مصرف كنندگان اين محصولات بايد به استاندارد بودن اين نوع مصالح ساختمانى توجه كرده و از مصرف بتن سبك غير استاندارد خوددارى كنند.
وى با تاكيد بر اين كه دوام مصالح استاندارد از اهميت بسيارى برخوردار است، افزود: برخى از سازندگان به ظاهر از مصالح نوين استفاده مى كنند، اما در صورتى كه اين مصالح استاندارد نباشد، متحمل ضرر و زيان مى شوند.
معاون وزيرمسكن ادامه داد: زمانى كه مركز تحقيقات محصولاتى را به عنوان فناورى هاى جديد معرفى مى كند، متاسفانه بدون طى مراحل قانونى و دريافت تاييد از مركز و راه اندازى خط توليد به صورت استاندارد عده اى از محصولات خارجى كپى بردارى و محصولاتى بدون كيفيت را توليد مى كنند و از آنجا كه جامعه اطلاع كافى ندارد، اين نوع مصولات مشترى جذب مى كنند و در يك چشم به هم زدن با انبوهى از مصالح جديد غيراستاندارد با نام فن آورى هاى نوين روبرو مى شويم كه جلوگيرى از توليد آنها بسيار سخت است.
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در پاسخ به اين سوال كه واحدهاى توليدى مصالح غيراستاندارد تحت نظر چه سازمانى هستند؟  گفت:  وزارت صنايع و معادن مجوزهاى لازم را براى تاسيس و راه اندازى اين كارخانه ها صادر مى كند، اما انتظار ما اين است كه به منظور حفظ سرمايه هاى كشور و جلوگيرى از راه اندازى واحدهاى توليدى مصالح غيراستاندارد، اين وزارتخانه و ادارات استانى آن  زمان صدور مجوز براى اين واحدهاى توليدى حتما تاييديه هاى مركز تحقيقات را جزو مدارك درخواستى و با اهميت قرار
دهند.
فاطمى عقدا درادامه با اشاره به اين كه موسسه استاندارد و وزارت بازرگانى جديت بسيارى در استانداردسازى مصالح ساختمانى در استانها به خرج داده اند، اظهاركرد: اميدواريم مسوولان به مصالح نوين توجه داشته باشند و با واحدهاى توليد مصالح غيراستاندارد برخورد كنند تا شاهد گسترش توليد محصولات غير استاندارد اما با نام فن آورى هاى نوين نباشيم.
رئيس مركز تحقيقات مسكن و ساختمان با اشاره به اين كه وزارت صنايع و معادن در اين راستا صحبت كرده ايم و اين وزارتخانه توجه خوبى داشته  است، خاطرنشان كرد: اميدواريم استان ها هم اين موضوع را مورد توجه جدى قرار دهند و موسسه استاندارد و وزارت بازرگانى هم همكارى كنند تا بتوانيم جلوى اين اتفاق ناگوار را كه تهديدى براى صنعتى سازى است بگيريم.
انتقال جمعیت تهران بر اساس طرح آمایش سرزمین

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه فعلا باید جلوی ورود به تهران را بگیریم و نگذاریم رودخانه مهاجرت به تهران برسد، گفت : باید بر اساس طرح آمایش سرزمین و استفاده از الگوهای جهانی، عمران روستایی را در پیش بگیریم و امکانات را به سمت مناطق محلی گسیل کنیم تا انتقال جمعیت از تهران با موفقیت انجام شود.

حسین ذوالفقاری به خبرگزاري مهر گفت:

طرح خروج كارمندان دولت از پايتخت بايد در قالب طرح آمایش سرزمین اجرا شود. به اين ترتيب كه نمایندگی دانشگاه‌ها در تهران تعطیل و پایگاه‌های نظامی از تهران منتقل و تبدیل به مجامع علمی و فرهنگی شوند. براساس طرح آمايش ملي ساختمان‌های وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی نيز بايد با يكديگر تجمیع شوند. این استاد دانشگاه افزود: باید بر اساس طرح آمایش سرزمین و استفاده از الگوهای جهانی، عمران روستایی را در پیش بگیریم و نظام آموزش و پروش را در مناطق محلی ارتقا داده و به طور کلی امکانات را به سمت مناطق محلی گسیل کنیم تا انتقال جمعیت از تهران با موفقیت انجام شود. به گفته وی، در برنامه اول، دوم و سوم توسعه طرحی در مورد تغییر پایتخت ارائه و از سال 1370 به بعد تصمیم برای انتقال پایتخت گرفته شد و در این زمینه مقرر شد ابتدا پایگاه‌های نظامی و مراکز آموزشی از تهران بروند؛ اما این طرح مسکوت باقی ماند تا در دولت دهم تصمیم گرفتند شرکت‌ها و موسسه‌ها را به خارج از تهران منتقل کنند. وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه مردم و عامل مهاجرت به شهرهای بزرگ نبود شغل است، گفت: در تمام کشورهای دنیا دولت‌ها در دوران خشکسالی سیاست‌های حمایتی را برای مردم مناطق محلی در پیش می‌گیرند. به گفته ذوالفقاري ارائه امکانات بهداشتی و درمانی نمونه‌هایی از این حمایت‌ها است که باید در کشور ما به آنها توجه شود. ذوالفقاری تصریح کرد: فعلا باید جلوی ورود به تهران را بگیریم و نگذاریم رودخانه مهاجرت به تهران برسد.

برگه‌فروشي به جاي صدور شناسنامه‌فني ساختمان

مينا يوسفي

بعد از آنكه شهردار تهران از رويه كنوني صدور شناسنامه فني ساختمان اظهار گلايه كرد و آن را محلي براي كسب درآمد عده‌اي نام برد، حالا اعضاي شوراي‌شهر نيز در دفاع از اين اظهارات، به عدم رعايت مصوبه دولت در خصوص شناسنامه‌فني اشاره مي‌كنند و معتقدند در حال حاضر عملا به جاي شناسنامه‌فني، دارد برگه‌فروشي مي‌شود.


به گزارش دنياي‌اقتصاد، موضوع صدور شناسنامه فني ساختمان و تخلفاتي كه در اين زمينه طي هفته‌هاي گذشته اعتراض شوراي شهر و شهردار تهران را در صحن علني شورا برانگيخت، به تازگي ابعاد جديدي به خود گرفته است. سازمان نظام مهندسي در تازه‌ترين واكنش نسبت به انتقادهاي اخير اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران موضع شديدي گرفته است.
اين واكنش پس از آن صورت مي‌گيرد كه محمدباقر قاليباف، شهردار پايتخت در صحن علني شوراي شهر تهران با انتقاد شديد از عملكرد سازمان نظام مهندسي در جريان صدور شناسنامه فني براي ساختمان‌ها اظهار كرد: روند صدور شناسنامه فني به نانداني براي سازمان نظام مهندسي تبديل شده است.
حالا شوراي شهر تهران در نظر دارد تا با به تصويب رساندن طرح دو فوريتي تا زمان اصلاح سازوكارها، صدور شناسنامه فني براي ساختمان‌ها را متوقف كند؛ اما سازمان نظام مهندسي در واكنش به اين موضوع از يك سو به اظهارات شهردار تهران در مورد تبديل جريان صدور شناسنامه فني به نانداني مهندس‌ها معترض است و از سوي ديگر تاكيد دارد كه شناسنامه فني قانون است و امكان ملغي كردن آن وجود ندارد.
ادعاي سازمان نظام مهندسي را تاييد نمي‌كنيم
اين در حالي است كه به گفته رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران صدور شناسنامه فني مصوبه شوراي شهر و هيات وزيران است و به هيچ عنوان قانون محسوب نمي‌شود.
حمزه شكيب از سوي ديگر به «دنياي‌اقتصاد» گفت: بحث بر سر قانون زماني منطقي است كه مفاد آن اجرا شود حال آنكه صدور شناسنامه فني براي ساختمان‌ها عملا اجرا نمي‌شود و اين جريان تنها به زمينه‌اي براي كسب درآمدهاي كلان براي برخي از شركت‌هاي تازه تاسيس تبديل شده است.
وي با تاييد اظهارات شهردار تهران تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر صدور شناسنامه فني براساس آنچه شوراي شهر تهران با همكاري وزارت مسكن تصويب كرده است، اجرا نمي‌شود و شاهد روال قبلي برگه فروشي از سوي مجريان هستيم.
به گفته شكيب در وضعيت فعلي نه تنها ارتقاي كيفيت ساختمان‌سازي كه هدف الزامي شدن شناسنامه فني ساختمان بود، تحقق پيدا نكرده، بلكه اين روند موجب سودجويي عده‌اي نيز شده است.
شكيب بار ديگر با تاكيد بر اينكه شورا در نظر دارد تا زمان اصلاح اين رويه صدور شناسنامه فني را ملغي كند، گفت: اگر سازمان نظام مهندسي مدعي است كه قانون در حال انجام شدن است بايد ادعاي خود را ثابت كند.
رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران تاكيد كرد: اعتراض سازمان نظام مهندسي به شهرداري وجاهت ندارد و اگر مرجعي نظر شورا را در اين مورد بخواهد شوراي شهر تهران ادعاهاي سازمان نظام مهندسي را تاييد نمي‌كند.
شهرداري به دنبال درآمدزايي؟
در اين مورد مدير كل معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز به دنياي‌اقتصاد گفت: اقدامات در راستاي ارتقاي ساخت‌وسازها نبوده و تاكنون نيز اگر اقدامي در جهت صدور شناسنامه فني از سوي سازمان صورت گرفته به خاطر فشارهاي شهرداري بوده است.
محمدباقر خسروي همچنين اين ادعاي سازمان نظام مهندسي را كه شهرداري با انتقاد از سازمان درصدد ايجاد زمينه براي كسب درآمد بيشتر است را رد كرد و افزود: اگر شهرداري به دنبال درآمدزايي بود پرونده ساختمان‌هاي بالاي 3 هزار متر مربع را به سازمان نظام مهندسي واگذار نمي‌كرد.
خسروي اظهار اميدواري كرد كه با مداخله مجلس قوانين كارآمدتري براي افزايش نظارت بر ساخت و سازها و در نتيجه جلوگيري از تخلفات ساختماني تدوين شود.
وي گفت: در اين مورد به تازگي تعاملاتي با نمايندگان مجلس داشتيم كه بر اين اساس اميدواريم به زودي اقداماتي از سوي مجلس در مورد بازنگري قوانين ساختماني صورت گيرد. وي تاكيد كرد: بايد براي رسيدگي به تخلفات ساختماني، ساز و كار نظارت بر ساختمان‌ها و شرح وظايف مهندسان ناظر، پكيج سيستمي تدوين شود.
به گفته مدير كل معماري و شهرسازي شهرداري تهران، مجلس بايد قوانين ساخت‌وساز را طوري تدوين كند كه امكان تخطي از آنها براي هيچ مرجعي وجود نداشته باشد. خسروي همچنين با اشاره به انتظارات مردم از اعضاي شوراي شهر در مورد پيگيري حقوق شهروندان، خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي شهر تهران وظيفه دارند كه نسبت به اخذ وجه‌هاي كلان و بي مورد از مردم در زمان صدور شناسنامه فني اعتراض و مداخله كنند.

فرهنگ آپارتمان نشيني حلقه مفقوده زندگي شهري

نويسنده : مرجان حاجي حسني

 خسته و کوفته از سر کار آمده بود و مي خواست بعد از يک روز پرکار حسابي استراحت کند اما سرش را که روي بالش گذاشت صداي گوپ گوپ ضبط همسايه روبه رويي روي اعصابش چنان فشاري وارد کرد که ناچار شد يک بالش ديگر روي گوش هايش بگذارد تا شايد صدا کمتر به گوشش برسد. اما فايده اي نداشت. صدا آنقدر نافذ بود که بالش هم فايده اي نداشت. به هر بدبختي که بود خودش را قانع کرد تا به همين وضع عادت کند و سعي کند بخوابد. تازه چشمش گرم شده بود که يک سر و صداي مهيب او را از جا پراند. خوب که گوش کرد فهميد صداي خداحافظي کردن همسايه طبقه پايين با مهمان هايشان است اما اين خداحافظي کردن آنقدر طولا ني و پر سروصدا بود که به يک پديده آزاردهنده تبديل شده بود. آن طرف تر پسرکي که گويا بچه مهمان ها بود داخل ماشين پدرش نشسته بود و دستش را روي بوق گذاشته و تا جايي که توان داشت روي بوق فشار ميآورد. خانواده اش آنقدر غرق صحبت هاي قبل از خداحافظي بودند که يادشان رفته بود تقريبا نيمه شب است و ممکن است همسايه ها در خواب باشند. خلاصه مهمان هاي همسايه با تمام سر و صداها و هياهوهايشان رفتند و فضا کمي آرام تر شد اما هنوز صداي ضبط همسايه روبه رويي قطع نشده بود، اما هرچه بود بهتر از سر و صداي مهمان هاي طبقه پاييني بود. تصميم گرفت که ديگر هر طور شده بخوابد و به سر و صداهاي اطراف توجه نکند چرا که فردا صبح ساعت 6 بايد سر کار مي رفت.
در همين فکرها بود که حس کرد سقف در حال سوراخ شدن است. صداي جرجر شديدي به گوش مي رسيد. يادش افتاد کودک همسايه طبقه بالا  تازه راه افتاده و پدرش ديروز برايش يک روروئک خريده بود و حالا  کوچولوي نوپا داشت با اشتياق روروئک سواري مي کرد غافل از اينکه کف آپارتمان سراميک است و چرخ هاي روروئک روي کف سائيده مي شود و صداي دلخراشش همسايه طبقه پايين را کلا فه مي کند.
شايد در مخيله پدر و مادر آن کوچولو هم نمي گنجيد که همسايه طبقه پاييني از صداي روروئک کودک نوپاي آنها در رنج و عذاب است. اما خب نمي شد ذوق و شوق پدر و مادري را که از قدم برداشتن کودکشان شاد هستند کور کرد و به  آنها تذکر داد. بايد با همه آنها کنار آمد.
تيک تيک ساعت نشان مي داد که ساعت از نيمه شب هم گذشته و او هنوز به خواب نرفته بود. سر و صداها يکي يکي اضافه مي شد و او با اضافه شدن هر صدايي کلا فه تر! ناگهان صداي دلخراشي به گوش رسيد که او را از جا پراند! اين بار واقعا نمي دانست صداي چيست؟ سنگيني پلک هايش و سنگيني سرش قدرت تشخيص را از او گرفته بود اما دقيق تر که شد يادش آمد در کوچه بغلي آپارتمان جديدي در حال ساخت است و از  آنجايي که روزها نمي توانند مصالح و تيرآهن را در خيابان حمل کنند ناچارند نيمه شب مصالح را به محل ساختمان سازي بياورند و پياده کنند. صداي آجرهايي که به يکباره از کاميون روي زمين ريخته مي شد همان صداي گوش خراشي بود که او را از جا پرانده بود.
خلاصه با هر بدبختي که بود خوابيد. اما سر و صداها چندين بار او را از خواب پراند. صبح با خستگي  و اعصاب ناراحت از خواب بيدار شد و براي رفتن به سر کار از خانه بيرون آمد. ساعت 6 صبح بود و اکثر همسايه ها در خواب بودند.
به محض اينکه پايش را داخل کوچه گذاشت احساس کرد  سرش خيس شده. اول فکر کرد اشتباه مي کند اما تصورش درست بود. يکي از همسايه ها کله سحر از خواب بيدار شده بود و داشت بالکن خانه اش را مي شست شايد به اين تصور که آن موقع صبح کسي در کوچه نيست و آب روي سر کسي نمي ريزد اما غافل از اينکه ...
خلاصه دردسرهاي زندگي آپارتمان نشيني بعضي وقت ها آنقدر زياد مي شود که ساکنان آپارتمان را حسابي کلا فه مي کند.

انسان و مسکن

انسان موجودي اجتماعي است که کمال او در ارتباط با جامعه وبرقراري روابط مناسب با افراد جامعه رقم مي خورد. متاسفانه در دنياي امروزي به دليل پيشرفت علم و ماشيني شدن بسياري از خدمات افراد اشتغال هاي کاذبي براي خويش به وجود آورده اند و در عوض از بسياري از ضروريات باز مانده اند. امروزه افراد کمتر به برقراري ارتباط عاطفي با يکديگر مي پردازند وبيشتر اسير ظواهر شده اند لذا بسياري از حقوق انساني به دست فراموشي سپرده شده است چرا که بيشتر خواسته ها بر محور خويشتن مي چرخد. امروزه بر خلاف گذشته همسايگان با يکديگر ارتباط کمي دارند و چه بسا پس از سالها حتي نام فاميل يکديگر را نمي دانند و اين درحالي است که ما انسانها هميشه به يکديگر نيازمند هستيم. کمترين مرتبه اين نياز همان ارتباطات عاطفي ميان شهروندان است که امروزه بسيار مورد بي توجهي قرار گرفته است.
ثمره اين سردي ارتباطات نيز به صورت انواع و اقسام بيماري هاي رواني بروز خواهد کرد که انسان بدست خويش موجبات آن را فراهم ساخته است و نتيجه قرن حاضر براي انسان متمدن امروزي چيزي جز تنهايي نبوده است. لذا در اين نوشتار مختصر برآن شديم تا با بيان اهميت ارتباط با همسايه از لسان آيات و روايات ومنافع و مضرات مترتب بر اين ارتباط يا عدم آن اندکي اين احساس را در خويش به وجود آوريم که بيش از گذشته به مساله ارتباط با همسايگان بپردازيم و خود را ملزم به برقراري اين ارتباطات کنيم آن هم ارتباطاتي سالم و با رعايت تمام جوانب حقوقي افراد تا مبادا با عدم رعايت حقوق اين روابط جنبه منفي به خود بگيرد.

سکونت انسان

در اينکه انسان اجتماعي است و زندگي او بايد به صورت اجتماع و دسته جمعي باشد شکي نيست زيرا نيازمندي هاي انسان ايجاب مي کند که با همکاري ساير هم نوعان خود به رفع آنها بپردازد، هر فردي عهده دار کاري شود وهر گروهي مشکلي را حل کند تا زندگي براي همه سعادت بخش و دلپذير گردد. اما آنچه در اين پژوهش به آن خواهيم پرداخت پيرامون مساله مسکن، همان عاملي که بدون وجود آن امکان جمع شدن افراد در يک جامعه کوچک يا بزرگ منتفي خواهد بود.  لذا در ابتدا به طور اجمال به انواع مسکن و محاسن و مشکلات هر يک خواهيم پرداخت. 

خانه هاي تک واحدي

مسکن به معناي محل سکونت جايي است که انسان درآن زندگي مي کند و انواع متفاوتي دارد.  خانه هاي تک واحدي يکي از انواع مسکن بوده و غالبا از يک محيط باز مانند حياط تشکيل شده و همچنين مشتمل بر محلي بسته مي باشد که داراي سقف بوده و افراد در آنجا زندگي مي کنند.  البته امروزه بدليل افزايش جمعيت کمتر شاهد چنين خانه هايي مي باشيم خصوصا در شهرهاي بزرگ غالبا خانه هاي جديد را به صورت آپارتماني بنا مي کنند.

منافع خانه هاي تک واحدي

اين خانه ها منافع بي شماري دارد که به چند مورد محدود آن اشاره مي کنيم.  از جمله اينکه حريم خانواده در آنها محفوظ مي ماند و آزادي و استقلال خانواده نيز خدشه دار نمي شود چرا که منازل تک واحدي با فاصله از يکديگر مجزا شده اند و هر قطعه از زمين به يک خانواده مشخص اختصاص پيدا مي کند برخلاف منازل آپارتماني که در هر قطعه از زمين منازل زيادي احداث مي شود. تامين آرامش يکي ديگر از ويژگي هاي مثبت اين منازل مي باشد چون ارتباط منازل با يکديگر اندک مي باشد لذا همسايه ها کمتر از آلودگي هاي صوتي ناشي از خانه هاي مجاور رنج مي برند. از طرفي حياط جاي مناسبي براي بازي کودکان است و به آنها اجازه مي دهد باآرامش خاطر در حياط به بازي بپردازند خصوصا که نظارت والدين نيز بر آنان به آساني صورت مي گيرد.  حياط جاي مناسبي براي پرورش گل وگياه است و استفاده از منظره زيباي حياط و استفاده از هواي مطبوع بدون مزاحمت ديگران از مشخصات خانه هاي ويلايي است.  زنان خانه دار نيز در اين خانه ها آزادانه تر مي توانند کارهاي روزانه خود را انجام دهند چرا که وجود حياط امکانات ويژه اي را براي آنان فراهم مي کند.  البته مواردي که ذکر شد تنها گوشه کوچکي از منافع منازل تک واحدي بود اما از آنجايي که بيشتر هدف ما در اين پژوهش پيرامون ارتباط همسايه ها ست لذابيش از اين به آن نمي پردازيم.

معايب خانه هاي تک واحدي

يکي از معايب اين خانه ها عدم استفاده بهينه از امکانات زمين است.  همانطور که قبلا ذکر کرديم در اين خانه ها قطعات گسترده اي از زمين تنها به يک خانواده اختصاص مي يابد. لذا افراد کمتري را در خود جاي مي دهد و هزينه زياد ساخت تاسيسات زير بنايي به شهر تحميل مي شود.  هزينه ساخت خيابان، لوله هاي آب، فاضلاب ها، تلفن، برق، لوله گاز، کابل تلويزيون، تامين روشنايي خيابان، نظافت و نگهداري خيابان همگي چند برابر خواهد شد چرا که تعداد خانه ها در هر واحد زمين افزايش پيدا کرده و وسعت شهر افزايش مي يابد. يکي از مهمترين مشکلات اينگونه از منازل پراکندگي مراکز جمعي است.  در واقع دور شدن از مراکز خريد و تفريح و اداره ها و... بدليل فاصله زياد خانه ها با آن اماکن استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي را غير اقتصادي مي کند. چرا که عمومااين فواصل بيش از آنست که پياده طي شود.

آپارتمان

آپارتمان خانه اي است داراي چندين پرت (منزل) خانه با چندين آشکوب (طبقه) خانواده ها در يک قلمرو معين همسايگي زندگي مي کنند ولي خدمات عمومي و فضاهاي تفريحي بطور مشترک در دسترس آنان قرار مي گيرد.

محاسن خانه هاي آپارتماني

فراهم شدن محيط اجتماعي شايسته براي تربيت بهتر کودکان.  چرا که در اينگونه از منازل افراد ارتباط نزديکي با يکديگر دارند.  لذا محيطي مساعد براي برخوردهاي اجتماعي مناسب کودکان فراهم خواهد آمد و اين مساله شامل حال بزرگسالان نيز مي شود. خانواده ها به طورطبيعي شبکه روابط اجتماعي خود و فرزندانشان را گسترش مي دهند و آنها به عضوي از يک خانواده بزرگ تبديل مي شوند. در اين خانواده بزرگ افراد مختلف با مهارت هاي ويژه و گروه هاي سني متفاوت زندگي مي کنند که هر يک مي توانند اين مهارت ها  را به ديگران منتقل کنند.  به دليل ارتباطات نزديک عاطفي که بين ساکنين آپارتمان بوجود ميآيد افراد در کارها به کمک يکديگر شتافته و همه مشتاقند که از کودکان  يکديگر مراقبت کنند. هر شخصي همواره حق انتخاب بين زندگي خصوصي در واحد مسکوني خود يا شرکت در فعاليت هاي اجتماعي را در فضاهاي عمومي مجموعه دارد.  زندگي در اينگونه مجموعه ها حس همکاري داوطلبانه و مسووليت پذيري اجتماعي را به خوبي ترويج مي کند. زندگي در اين مجموعه ها تجربه زندگي هماهنگ گروهي و اشتراکي مبني برروش هاي دموکراتيک را براي همه ساکنان فراهم مي کند. استفاده بهينه از زمين بر پايه حداقل سطح اشغال و تراکم جمعيت بالا يکي از فوايد اين مجموعه ها است چرا که از پي آن هزينه هاي بسياري کاهش مي يابد از جمله نظافت خيابان ها به دليل کم شدن وسعت شهر، تامين روشنايي و...  نزديک شدن مراکز تفريحي و عمومي به دليل اينکه منازل مسکوني سطح کمتري از شهر را اشغال مي کنند.  لذا فاصله اين مراکز نيز کمتر خواهد شد که خود کم شدن هزينه هاي اقتصادي و حمل ونقل را در پي دارد. استفاده از مناظر زيباي اطراف و دورنماي شهر نيز از منافع اين مجموعه هاست که به ساکنان خود عرضه مي دارد.

معايب خانه هاي آپارتماني

آپارتمان معايب زيادي دارد که در اينجا به موارد محدودي از آن اشاره مي کنيم. آپارتمان براي خانواده هاي بچه دار ايده آل نيست زيرا والدين براي عدم ايجاد مزاحمت براي ساير همسايه ها از بازي بچه ها در درون واحدهاي مسکوني جلوگيري مي کنند.  اين محدوديت کودکان را از حرکات طبيعي مورد نيازشان محروم مي کند که در نتيجه سبب به وجود آمدن رفتارهاي غيراجتماعي گوشه گيري و تماشاي بيش از حد تلويزيون در آنها خواهد شد. همچنين والدين ممکن است مانع بازي کودکان در حياط شوند زيرا نظارت بر آنها ممکن نيست زيرا پنجره تمام خانه ها مشرف به حياط نمي باشد.  سايه ا ين آپارتمان ها بر روي ساختمان هاي اطراف افتاده لذا ساکنان اين ساختمان ها از دريافت تابش خورشيد محروم مي گردند.  فرم فيزيکي اين محيط هاي مسکوني نقش اساسي در ارتکاب جرم بازي مي کنند. به علت عدم نظارت بر فضاهاي عمومي در ورودي ساختمان برروي هر کسي باز بوده و در نهايت ساکنان نسبت به جرم  و خشونت هاي اجتماعي آسيب پذير هستند. 
اين روزها در شهرهاي بزرگ اکثر شهرنشينان، آپارتمان نشين هستند و ديگر از خانه هاي حياط دار خبري نيست. ديگر حوض آب و هندوانه شناور در آن به باد فراموشي سپرده شده و ديگر سفره افطار مادربزرگ روي تخت ها  و در حياط پهن نمي شود و قل قل سماور در گوشه حياط به گوش نمي رسد. صداي توپ بازي بچه ها آن طرف حياط هم مدتهاست خاموش شده و جاي خود را به خانه هاي (30-40) متري آپارتماني داده.

فرهنگ آپارتمان نشيني رعايت نمي شود

عباس جليلوند يک شهروند تهراني است.  او که مدتهاست در يک آپارتمان 60 متري اجاره اي زندگي مي کند در اين باره مي گويد: در واقع آپارتمان در حکم يک خانه است که مالکيت  آن در انحصار چندين نفر است چون همه افراد يک آپارتمان با يک کليد در را باز مي کنند و وارد مي شوند اما  آيا به راستي فرهنگ آپارتمان نشيني در کشور ما جاافتاده و آيا قوانين آپارتمان نشيني رعايت مي شود؟
اودر پاسخ سوال خود مي گويد: متاسفانه علي رغم گسترش آپارتمان نشيني در اکثر شهرهاي کشور فرهنگ آپارتمان نشيني در ايران آن چنان که بايد و شايد جانيفتاده و هنوز مردم حق همسايه ها را به درستي ادا نمي کنند.
اين شهروند ادامه داد: با توجه به زندگي هاي ماشيني، اين روزها اکثر افرادي که در يک آپارتمان زندگي مي کنند همديگر را نمي شناسند و همان طور که گفتم آپارتمان، خانه بزرگي است که مالکيت آن در انحصار چندين خانواده است لذا در اين خانه بزرگ که اعضايش همديگر را نمي شناسند مسائلي چون دزدي زياد پيش ميآيد چرا که هرکس وارد آپارتمان شود همسايه ها تصور مي کنند که شايد مهمان همسايه ديگر باشد يا شايد هم عضوي از اعضاي خانواده آنها!  و همين ناآشنايي ها در ايجاد مسائلي چون دزدي در آپارتمان ها تاثيرگذار خواهد بود.

مسائل کوچک آپارتمان ها هم حائز اهميت است

مريم حامدي هم شهروند ديگري است که از مشکلات زندگي آپارتماني حرف مي زند و مي گويد: متاسفانه با گذشت اين همه سال از آپارتمان نشيني تهراني ها، هنوز اکثر مردم قوانين آپارتمان نشيني را رعايت نمي کنند. هنوز خيلي از مردم به مسائل ساده آپارتمان نشيني هم توجه نمي کنند به عنوان مثال اگر وارد بسياري از آپارتمانها شويم با کمال تاسف مي بينيم که بسياري از ساکنان آن کفش هاي خود را کنار در خانه درآورده و وارد خانه شده اند. اين مسئله منظره بسيار زشتي به آپارتمان مي دهد و در حالي که با تهيه يک جا کفشي دردار و جاسازي آن در گوشه اي از ورودي خانه اين مشکل حل خواهد شد اما کيست که رعايت کند؟!
 او معتقد است اگر مردم  کمي به خود زحمت دهند و به مسائل جزئي اهميت دهند همين مسائل جزئي روي هم انباشته نمي شود و مشکلا ت بزرگتر را نمي آفريند.
مريم حامدي در ادامه به يک ضرب المثل اشاره مي کند و مي گويد: هميشه شنيده ايم که مي گويند اگر مي خواهيد به شکار پلنگ برويد حواستان به پشه هاي اطراف باشد چون اگر در لحظه شکار يک پشه توي گوشتان وز وز کند تمرکزتان به هم مي خورد و از شکار باز مي مانيد.
و با اشاره به اين مطلب مي گويد: مشکلات کوچک آپارتمان نشيني هم درست مثل همان پشه ها هستند که آدم را از رسيدن به اهداف بزرگتر منع مي کنند و از آنجائي  که خانه امن ترين و مهم ترين رکن هر خانواده اي است نبايد با بي توجهي خود آن را تبديل به محيطي عذابآور براي خود و همسايه ها کنيم.

دعواي همسايه ها ما را کلافه کرده

مينا سعادتمند شهروند ديگري است که در اين باره مي گويد: ما هم مثل اکثر مردم تهران آپارتمان نشين هستيم اما  اي کاش نبوديم. اي کاش آن قدر توانايي مالي داشتيم که يک خانه از آن خودمان داشته باشيم حتي يک خانه 40 متري!
اوادامه مي دهد: دختر من امسال کنکور داشت و من و پدرش تمام شرايط را براي درس خواندن او مهيا کرده بوديم اما متاسفانه همسايه هاي محترم تمام زحمات ما را به باد دادند.
سعادتمند با بيان  اين مطلب گفت: در طبقه بالا ي ما زن و شوهر جواني زندگي مي کنند که چند ماه بيشتر از  ازدواجشان نگذشته است. اما متاسفانه در اين مدت کوتاه به اين نتيجه رسيده اند که با هم تفاهم ندارند لذا ما هر شب شاهد دعوا و کتک کاري شديد آنها هستيم و سرو صداي اين دعوا به قدري آزار دهنده است که گويا در خانه ما دعوا مي کنند. صداي شکسته شدن ظروف يکي پس از ديگري و پرتاب وسايل به سمت در و ديوار ما را کلافه کرده اما کاري از دستمان بر نميآيد و نمي توانيم به آنها تذکر دهيم چون مسئله اي نيست که بتوان به راحتي مطرح کرد.
او افزود: وقتي سر و صداي دعواي آنها بلند مي شود، دخترم عصبي مي شود و هيچ کاري هم نمي تواند انجام دهد. هر راهي را که فکرش را بکنيد امتحان کرده ايم. در گوش هايش پنبه گذاشته اما بي فايده است چون وقتي آنها در طبقه بالا دعوا مي کنند سقف خانه ما به لرزش در ميآيد و بعضي وقت ها واقعا مي ترسيم که سقف روي سرمان خراب شود. او گفت: خلاصه اين روزگار ماست. در نزديکي منزل ما هم کتابخانه اي نيست که دخترم براي درس خواندن در آنجا ثبت نام کند و به ناچار اين وضعيت را تحمل کرد و نتيجه  کنکورش هم اصلا مطلوب نبود. اما باز هم کاري از دست من و پدرش برنيامد و حالا دخترم دچار افسردگي شد. اما معلوم نيست چه کسي بايد جوابگو باشد؟!

رعايت نظافت آپارتمان هم يک اصل است

يک شهروند ديگر در اين باره مي گويد: نظافت آپارتمان از ديگر مسائلي است که بايد رعايت شود اما متاسفانه در هر آپارتمان افرادي هستند که به اين مساله اهميت نمي دهند و با بي توجهي خود ساير همسايه ها را ناراحت مي کنند.
او ادامه داد: ساعت بيرون گذاشتن زباله ها همواره از تلويزيون اعلام مي شود اما کو گوش شنوا؟!
اين روزها هم با مکانيزه شدن سيستم حمل زباله مشکل حل نشد. چرا که وقتي مردم رعايت نکنند مسوولين قادر به تحولات عظيم نخواهند بود.
او گفت: با وجود اينکه اين روزها سر هر کوچه اي يک سطل زباله مکانيزه قرار گرفته اما متاسفانه شهروندان به خود زحمت نمي دهند که زباله هاي خود را تا سر کوچه ببرند و آنها را هر ساعتي که مايل هستند دم درب آپارتمان مي گذارند. ضمن اينکه علي رغم آموزش هاي فراوان هنوز هم زباله هاي تر و خشک را از هم جدا نمي کنند و بسياري موارد مي بينم که حين خروج زباله ها از منزل به سالم بودن نايلون آن توجه نکرده و اکثر مواقع آب زباله  از پارگي هاي نايلون روي زمين مي ريزد و پله هاي آپارتمان با حالت زشتي  آلوده مي شود و بوي نامطبوعي آپارتمان را پر مي کند.
از طرفي همسايه هاي سيگاري هم متاسفانه رعايت نمي کنند و نه تنها در فضاي بسته آپارتمان سيگار مي کشند بلکه فيلتر سيگار خود را در راهروهاي آپارتمان مي اندازند و ذره اي توجه نمي کنند که ساير همسايه ها هم ناچارند دود سيگار آنها را تحمل کنند و دم نزنند. 
يک کارشناس در اين باره مي گويد: خواه ناخواه آپارتمان نشيني اين روزها برمردمان شهرنشين حاکم شده اما رعايت برخي موارد مي تواند مشکلات موجود بر سر راه مردم را حل کند. يکي از اين موارد وقت شناسي است. چرا که اکثر همسايه ها زمان برخي کارهاي خود را رعايت نمي کنند. به عنوان مثال نيمه شب شروع به جابه جا کردن دکوراسيون منزل مي کنند و توجه هم نمي کنند که سر و صداي اين جابه جايي چه به روز همسايه ها مي آورد.مساله بعدي رعايت نظافت است و بعد از آن رعايت مسائلي چون بستن در و راه انداختن مهمان و توجه به همسايه  طبقه پاييني و بالايي.

ساخت نخستين بيمارستان توريست درماني كشور در مازندران

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آغاز مطالعات و بررسي‌هاي اوليه براي احداث و ساخت بيمارستان توريست درماني در بابلسر خبر داد.مرضيه وحيددستجردي در حاشيه سفر يك روزه به استان مازندران در گفتگو با خبرنگار فارس در بابلسر بيان داشت: با توجه به موقعيت گردشگري و جاذبه‌هاي توريستي و زيباي، جذاب و ديدني استان مازندران و ورود مسافران به اين استان بايد شاخص‌هاي بهداشتي و درماني منطقه ارتقا يافته تا رضايت‌مندي مسافران و گردشگران به اين مناطق را بيش از پيش تامين كند. وي درباره طرح پزشك خانواده بيان داشت: اين طرح در سه استان سيستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختياري در حال اجراست و همزمان با اجراي اين طرح يك دستورالعملي از سوي معاونت‌هاي بهداشت و دارو با وزارت رفاه، سازمان تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني تنظيم شده تا براي شروع كار در اين سه استان مستقر شده و بازديدي از نحوه پيشرفت اين طرح در سفر سه روزه هفته آينده به اين سه استان خواهيم داشت تا از نزديك شاهد روند اجراي اين طرح باشيم.

رالي «مسكن» براي آقاي «وزير»

مرور وقايع يكساله بازار مسكن در روز «تولد نيكزاد در وزارت مسكن»

چالش‌هاي پيش‌روي دولت در حوزه مسكن چيست؟
راه دومي جز تحويل سريع مسكن مهر وجود ندارد
مصائب رساندن مسكن‌مهر به خط ‌پايان

فريد قديري
پارسال درست همين موقع علي نيكزاد به وزارتخانه‌اي آمد كه مسوولان آن حدود دو ميليون خانوار در سراسر كشور را اميدوار كرده‌بودند يكساله، آنها را با 5 ميليون تومان صاحب‌خانه مي‌كنند!
زماني كه نيكزاد پرنفس وزارت مسكن را با همه وعده‌هاي دهان‌ پركن و يك پرونده قطور از تعهدات سنگين به مردم تحويل گرفت، دو اتفاق در حوزه مسكن رخ داده بود. اتفاق اول واگذاري زمين‌هاي كم ارزش در مناطقي از كشور بود كه اسم آن 99ساله و مالكان آن ظاهرا مردم بودند و اتفاق دوم تشكيل انبوه تعاوني‌هاي مسكن كه مردم دو سالي مي‌شد كه هر كدامشان از دو ميليون تا 5 ميليون تومان به صندوق تعاوني واريز كرده بودند به اميد آنكه يكساله خانه‌دار مي‌شوند.
حالا نيكزاد در تعهد تحقق همه آنچه گذشتگان قول داده بودند، اما عمل نكردند، قرار دارد.
نيكزاد كه سابقه همكاري او با رييس دولت به يكي از استان‌هاي كشور –اردبيل- در سال‌هاي خيلي دور برمي‌گردد –وقتي احمدي‌نژاد استاندار اردبيل بود، در مقام مدير دفتر فني استان فعاليت مي‌كرد- به خاطر لجاجت در به ثمر رساندن پروژه‌ها، مورد توجه وي براي وزارت مسكن قرار گرفت. او البته خيلي پيش از اين در يكي از دانشگاه‌هاي دولتي نيز با رييس فعلي خود، ارتباط كاري داشته است.
نيكزاد چند ماه بعد از شروع كارش در وزارت مسكن به دليل اينكه اطلاعات نادرستي درباره
بود و نبود مسكن‌مهر به او رسيد، اعلام كرد واحدهاي مسكوني‌مهر را دوساله تحويل خواهد داد. غافل از اينكه زمين‌هاي 99ساله بدون آب و برق و هر گونه خدمات حياتي و طبيعي تحويل مردم شده بود. درباره اين زمين‌ها نكته‌اي وجود دارد كه ديگر نبايد تكرار شود. وقتي دولت در سال 86 مصوب كرد زمين براي ساخت مسكن رايگان تحويل داده شود، عده‌اي با اين طرح مخالفت كردند و براي آنكه تا حد ممكن ارزش زمين‌هاي دراختيار را ارزان نفروشند، تا جايي كه توانستند زمين‌هاي نامرغوب را براي مسكن‌مهر كنار گذاشتند و زمين‌هاي مرغوب را براي غيرمسكن‌مهر هزينه كردند شايد اين افراد خواب چنين روزهايي را ديده بودند.
علي نيكزاد كه از اين هفته، دومين سال حضورش در وزارت مسكن را آغاز كرده، اكنون در مسابقه بزرگ «چند مرحله‌اي» قرار دارد كه بايد براي پيروزي نهايي، در مراحلي از اين رقابت، يكسري طرح‌ها شامل مسكن‌مهر را به «خط پايان» برساند و همزمان در مراحل ديگر، حريفي مثل قيمت مسكن و اجاره‌بها را «ضربه‌فني» كند.
در مسابقه‌اي كه براي وزارت مسكن _در دولت كنوني_ ترتيب داده شده، فردي بايد حضور داشته باشد كه در آن‌واحد توان مديريت همه مراحل و اشراف به شرايط خوب و بد را داشته باشد. «خوش‌بيني‌ زياد از حد» يا «خود كم‌‌ بيني افراطي» دو مانع ناپيدا در اين مسابقه بزرگ هستند كه اگر باني، به آن دچار شود، شكست حتمي خواهد بود.
مرور تجربه يكساله نيكزاد در وزارت مسكن نشان مي‌دهد او تا اينجاي كار درخواست شركت در همه مراحل مسابقه بزرگ را داده و در همه بخش‌هاي آن، وارد شده است.
اما اينكه مسابقه چقدر طول خواهد كشيد و چه ميزان نتايج مثبت از آن بيرون مي‌آيد يا اينكه آيا اصلا‌ مسابقه با همين يك نفر به پايان خواهد رسيد يا نه(؟)، پرسش‌هايي هستند كه اگر پاسخ روشن براي آنها وجود داشته باشد، تصوير سه سال آتي در بازار مسكن، شفاف و قابل رويت خواهد بود.
اولين موردي كه رسيدن به پاسخ را تسهيل مي‌كند، شناسايي ابزار يا برنامه‌اي است كه وزارت مسكن در اولويت كارهايش تعريف كرده است. اين ابزار البته به خاطر برخي زياده‌روي‌ها نه تنها اولويت بلكه همه برنامه‌هاي وزارت مسكن را تحت‌الشعاع قرار داده است. آنچه در حال حاضر در حوزه مسكن براي دولت، مردم و وزارت مسكن اهميت خيلي‌خيلي زيادي دارد «مسكن‌مهر» است كه ظاهرا‌ اين اهميت را مسوولان دولت قبلي با وعده‌هاي دامن‌گير، به وجود آورده‌اند.
وزارت از ايده‌هاي جديد منع نيست
چهار سال است كه همه مسيرهاي دولتي براي خانه‌دار كردن مردم به «مسكن‌مهر» ختم شده، اما هنوز اين برنامه طول و دراز به سرانجام مشخصي نرسيده است. دولت قبلي با يك اقدام ماهرانه و از آنجايي كه زمزمه حذف مسكن‌مهر از برنامه «دولت آينده» به واسطه ضعف‌هاي شديد و نواقص فاحش طرح در آن زمان شنيده شده بود، مسكن‌مهر را با مجوز مجلس به قانون تبديل كرد تا هر وزيري در هر زماني كه به وزارت مسكن بيايد مجبور باشد آن را اجرا كند. اما نكته‌اي كه اين وسط وجود دارد و «چشم ريزبين» براي رويت آن لازم است، نبود محدوديت براي ايده‌هاي جديد در راحت‌تر خانه‌دار كردن مردم است. نيكزاد اگر چه بايد در وزارت مسكن، مسكن‌مهر را جلو ببرد، اما از طرح‌هاي جديد و برنامه‌ريزي‌هاي بهتر از مسكن‌مهر نيز منع نشده است. قطعا‌ اگر فكر شود، مي‌توان براي خانه‌دار كردن مردم طرحي نوشت كه به جاي 5 سال، «يك‌ساله» جواب دهد.
فعلا‌ اقدامات نيكزاد در يك ‌سال اول نشان مي‌دهد عزم جدي براي رساندن مسكن‌مهر به خط‌پايان وجود دارد. او براي رسيدن به اين خط، جدول زماني تعيين كرده و اعداد اين جدول را اعلام عمومي هم كرده است: «تا پايان اين هفته همه يك ميليون واحد مسكوني‌مهر از مرحله اسكلت عبور مي‌كند و پايان شهريور سال آينده آخرين كليد مسكن‌مهر به متقاضي تحويل خواهد شد.»
به اين ترتيب، ظاهرا‌ يكسال ديگر كه تولد دومين سال نيكزاد در وزارت مسكن است، پرونده قطور مسكن‌مهر بسته خواهد شد و آن زمان بايد تعداد متقاضيان مسكن به «صفر» برسد.
بدون ترديد و خارج از برخي اظهارنظرهاي سطحي و بدون منبع، مي‌توان اعلام كرد طي يك‌سال اخير ساخت واحدهاي مسكوني‌مهر جدي شده و در برخي مناطق كشور، واحدها تقريبا‌ به مراحل تحويل نزديك شده‌اند. اين واقعيت را مركز آمار ايران از روي پروانه‌هاي صادره تاييد مي‌كند. عمليات ساخت مسكن‌مهر كه از اوايل پاييز پارسال رسما‌ شروع شد – تا قبل از آن روي زمين‌هاي 99ساله نوعي خاك‌بازي رواج داشت- نسبت منفي رشد صدور پروانه ساخت در نيمه اول را به رشد 4 درصدي در نيمه دوم تبديل كرد.
علي نيكزاد بنا دارد هر طور شده مسكن‌مهر را به سرانجام برساند. او در اين راه از برخورد تنبيهي، قهري، قاطعانه و حتي كنار گذاشتن مديران لايه مياني در وزارت مسكن استفاده مي‌كند تا نشان دهد اين بار همچون بار قبل نيست كه اصلا‌ اعتقادي به مسكن‌مهر وجود نداشت. وزير مسكن براي آنكه مسوولان استاني‌اش را وادار به مراقبت و كشيك گذاشتن از سازنده‌ها براي مقابله با تنبلي آنها كند، مدام به جاهاي مختلف سفر مي‌كند. نيكزاد تاكنون 79 سفر استاني – بطور متوسط هر 4 روز يك سفر- انجام داده كه نتيجه آن رشد بالاي 300 درصدي حجم ساخت‌وساز در مسكن‌مهر نسبت به سه سال اول طرح است. اما اين رشد به خاطر پشت‌گوش انداختن مسكن‌مهر توسط گذشتگان چشمگير جلوه مي‌كند در حالي كه سه سال انتظار يك ميليون خانوار براي خانه‌هايي كه هم‌اكنون تازه به مرحله اسكلت رسيده چنين عملكردي را قبول ندارد. هر چند نمي‌شود انتظار داشت بار سنگين سه‌سال اخير در فاصله يك‌سال طي شود اما واقعيت اين است كه راه دومي جز تحويل سريع اين خانه‌ها وجود ندارد.
نمي‌توان گفت نيكزاد اعتقادي به طرح مسكن‌مهر ندارد چون اگر چنين بود، اين همه مصوبه و آيين‌نامه و ابلاغيه طي اين مدت از طرف دولت براي طرح صادر نمي‌شد و از همه مهم‌تر نيازي نبود يك وزير به همه شهرهاي كشور سفر كند. هستند مسوولاني كه در طول دوره خدمتشان از تهران فاصله نمي‌گيرند و به استناد گزارش‌هايي كه برايشان تهيه مي‌شود درباره ميزان پيشرفت طرح‌هاي استاني‌شان آمار مي‌دهند.
رالي ديگري در راه است
نيكزاد مي‌خواهد رالي مسكن ‌مهر خيلي زود به پايان راه برسد كه اگر هم برسد، شواهد موجود حاكي از آن است رالي ديگري به زودي براي فروش همين واحدها توسط متقاضيان آغاز مي‌شود. متاسفانه آنچه بانيان قبلي مسكن ‌مهر كاملا‌ از آن غافل بوده‌اند جانمايي زمين‌ها و موقعيت قرارگيري مسكن‌مهر در بسياري از شهرهاي كشور است.زمين‌هاي 99ساله در جاهايي كه علائم اوليه سكونت نظير آب و برق در آنجا ديده نمي‌شود واگذار شده و حالا بايد ديد كه مسكن‌مهر، مسكوني خواهد شد يا نه؟
به نظر مي‌رسد از يكي دو سال ديگر كه واحدهاي مسكوني‌مهر قطعا‌ به بهره‌برداري مي‌رسد، گلايه‌ها و مصيبت‌ها درباره غيرقابل مسكوني ‌بودن بخشي از اين واحدها آغاز شود و عملا‌ هدف نهايي از ساخت اين خانه‌ها كه سكونت و كاهش حجم تقاضا در بازار مسكن بوده، به بيراهه مي‌رود.
علي نيكزاد اين فرضيه را كاملا‌ مردود مي‌داند و معتقد است اگر متقاضيان مسكن‌مهر به فكر فروش بودند اين همه انتظار را تحمل نمي‌كردند.
پيش‌بيني تلاش براي رهايي از مسكن‌مهر توسط صاحب‌خانه‌ها اگر صحت پيدا كند، موج جديدي از هجمه تقاضا به بازار مسكن شكل خواهد گرفت كه اگر بگيرد دردسرهاي تازه براي كنترل دوباره قيمت مسكن هم شروع خواهد شد.
وزير مسكن با تعريف يك ماموريت جديد در وزارت مسكن مي‌تواند اين پيش‌بيني را خنثي و از بين ببرد. دو پيش‌نياز براي فراهم كردن شرايط زندگي در مسكن‌مهر ضروري است اولي تامين خدمات، دومي امكان حمل و نقل. نيكزاد براي اولين بار در بودجه عمراني كشور موفق شد اعتبار جداگانه‌اي براي خدمات و مترو زمين‌هاي 99ساله اختصاص دهد و حالا با تعيين يك برنامه‌ زمان‌بندي مشابه مسكن‌مهر بايد بودجه اين دو اقدام را به پروژه‌هاي عملياتي تبديل كند.
آيا اگر مشكلات مسكن‌مهر حل شود، مسابقه هم به پايان خواهد رسيد و نيكزاد نمره قبولي را دريافت مي‌كند؟
پاسخ منفي است. سال سخت علي نيكزاد در وزارت مسكن از چند ماه ديگر شروع مي‌شود. بازار مسكن از جمله مناطقي است كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بيشترين نفوذ را در آن پيدا مي‌كند. اين نفوذ نه لزوما‌ به معني تخريب و تاثير منفي است بلكه براي مواجهه با تبعات اين قانون بايد بازار مديريت شود. يكي از نقاط ضعف مديريت كنوني بخش مسكن، ناتواني در رديابي شواهد و نشانه‌هاي وقوع حوادث در بازار مسكن است. به عنوان مثال در حالتي كه اجاره‌بها افزايش مي‌يابد، انتظار مي‌رود مسوولان مسكن زودتر از سايرين به اين رخداد پي‌ ببرند نه اينكه بعد از اطلاع‌رساني رسانه‌اي، هشدار نمايندگان مجلس و اذعان دلالان مسكن، موضوع توسط مديران رده بالا مورد تاييد قرار بگيرد.
اجراي قانون يارانه‌ها همزمان با تشديد روند اجراي مسكن‌مهر، حكايت امتحان كنكور براي علي نيكزاد در وزارت مسكن است كه شرط قبولي، پيشگيري از هرگونه تحرك قيمتي يا قصد سوداگري توسط گروه‌هاي فرصت‌طلب از جانب شخص وزير است.
هفته گذشته نيكزاد در يك پيش‌كنكور آمادگي خود را براي اين امتحان اصلي نشان داد. دلالان آهن با حربه‌هاي خاص آهن را از كيلويي 600 تا 700 تومان به بالاي 950 تومان رساندند كه بلافاصله با ورود وزارت مسكن به بورس فلزات و خريد مقادير قابل توجهي آهن براي فروش به سازنده‌هاي مسكن، خواب سوداگران آهن رويا شد.
محافظت بازار در دو جبهه
نيكزاد اكنون در دو جبهه بايد محافظت‌هاي لازم را انجام دهد. اولي ايمن نگه داشتن فضاي ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر از تحركات قيمتي است و دومي نيز به نبض قيمت مسكن و فضاي بازار خريد ملك مسكوني مربوط مي‌شود كه در اين جبهه با همه قوا بايد از تكرار روند افزايش قيمت مسكن جلوگيري كرد.
دولت به درستي ادعا مي‌كند كاهش قيمت مسكن در سال‌ 88 در طول 15 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. پس نيكزاد نبايد ميدان مبارزه با عوامل تحريك قيمت مسكن را خالي بگذارد.
شايد بخشي از حساسيت‌هاي كنوني وزارت مسكن در مسكن‌مهر لازم باشد به سمت بازار مسكن و قيمت‌ها سوق پيدا كند. اگر اين تغيير تاكتيكي و تقويت جبهه دوم زودتر اتفاق بيفتد، پيشگيري از احتمال افزايش قيمت، قطعي و تغيير مسير قيمت‌ها غيرممكن خواهد بود.
كارشناسان اقتصادي معتقدند با اين شكلي كه دولت قصد اجراي قانون يارانه‌ها را كرده، اثرات واقعي اجراي اين قانون در نيمه اول سال آينده پيدا مي‌شود. با توجه به اينكه بيشترين اثر حذف يارانه‌ها متوجه دهك‌هاي پايين – متقاضيان مسكن‌مهر- مي‌شود، چنانچه وزارت مسكن بتواند واحدهاي مسكوني‌مهر را نيمه اول سال آينده تحويل دهد، سبد هزينه خانوارها به طرز قابل توجهي كوچك خواهد شد چون آن زمان اين افراد از حالت اجاره‌نشيني خلاص شده و مبلغ اجاره كه بيشترين سهم را در سبد هزينه دارد، از سبد حذف مي‌شود.
همه چيز مسكن مهر نيست
وزير مسكن، از يك موضوع مهم ديگر هم نبايد غفلت كند: اينكه همه بازار مسكن، مسكن‌مهر نيست. ظرفيت كنوني اين طرح 940 هزار واحد است. اين رقم تا پيش از اين در طول يك‌سال توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شد. اين رقم معادل تقاضاي يك‌سال بازار مسكن است كه اكنون 4 سال است همه منتظر ساخت آن هستند.
نيكزاد به زودي بايد طرح‌هاي متفاوتي به جاي طرح پر ماجراي مسكن‌مهر رونمايي كند.
هر چند طي يك‌سال اخير بخش زيادي از نواقص مسكن‌مهر از طريق برنامه‌ريزي‌هاي جديد مرتفع شده؛ اما آنچه كه انتظار مي‌رود نيكزاد و همكارانش در وزارت مسكن باور كنند، ديد منفي به طرح مسكن‌مهر است كه به سختي مي‌شود آن را تغيير داد. از پرونده مسكن‌مهر كه عبور كنيم، پرونده قديمي ديگري به نام مشاوران املاك و بنگاه‌هاي مسكن ظاهر مي‌شود كه وزير مسكن بالاخره بايد روزي صفحات پرماجراي اين پرونده را ورق بزند!نقش مشاوران املاك در نوسانات قيمت مسكن، رفتارهاي متضاد و دوگانه‌اي كه برخي از آنها با مردم دارند، شيوه‌هاي دلالي آنها و كمك‌هاي غيرقابل جبران مشاوران املاك به فروشنده‌هاي ملك از جمله موضوعاتي هستند كه اگر پرونده آن به دست علي نيكزاد بيفتد، بازار مسكن با تحولات اساسي روبه‌رو خواهد شد.
زياده از حد با انبوه‌سازان سازش شده است؟
رابطه انبوه‌سازان با وزارت مسكن همواره در طول سال‌هاي گذشته پرمناقشه بوده است.
در دوره‌اي بازار انبوه‌سازان گرم بود، در دوره‌اي هيچ توجهي به آنها نشد و اكنون به قول برخي‌ها بهشت انبوه‌سازان محقق شده است!
مسكن‌مهر بهترين بازاري است كه مي‌توان براي انبوه‌سازان ايجاد كرد. در اين طرح، سود قابل توجه، حمايت مالي بي‌نظير و مشتري دست به جيب وجود دارد و حالا بايد احتياط كرد كه ثمره اين همه بذل و بخشش، به فرصت‌سوزي و بدقولي مبدل نشود.
نيكزاد اين روزها در يكي ديگر از مراحل مسابقه بزرگ بايد ناكامي عده‌اي در حوزه صنعتي‌سازي مسكن را هم ضربه‌فني كند. اين عده كه به ديگران –others- معروف هستند، هم اكنون با ناكامي‌هايي روبه‌رو شده‌اند كه نيكزاد يك‌بار بخاطر بدقولي آنها از مردم عذرخواهي كرد –اقدامي كه ديگران بايد انجام مي‌دادند- و جالب‌تر آنكه بيشتر از ديگران نگراني دارد.
راه پرپيچ و خم رالي مسكن براي علي نيكزاد با كلي مانع و مسيرهايي كه نقشه‌راه ندارد، ادامه دارد. كمي ظرفيت و سعه‌صدر همراه با دقت و اقدام سنجيده مي‌تواند وزير مسكن را در اين مسابقه پيروز كند. نيكزاد بزرگ‌ترين طرح ملي را متعهد است. هيچ وزيري طرحي با اين وسعت در تعهدش نيست.

عمر مفيد بتن در ايران يك پنجم جهان است

در حاليكه به طور ميانگين بتن و بتن آرمه مى بايد حداقل ۱۰۰ سال عمر مفيد داشته باشد اما به رغم حجم بالاى سرمايه گذارى در اين حوزه، به دليل زيرپاگذاشته شدن قوانين و مقررات اين محصول در كشور ما به طور متوسط ۲۰ سال پايايى دارد.به گزارش روابط عمومى انجمن بتن، جاويد خطيبى - دبير هشتمين همايش روز ملى بتن - گفت: موقعى كه بتن ها را طراحى مى كنند ممكن است خواص مكانيكى كه عمدتا زير يك سال است تامين شود اما پايايى بتن در خصوص محصولاتى نظير جداول، سازه هاى بتن مسلح از اهميت ويژه اى برخوردار است چرا كه عواملى نظير املاح خورنده و نيز دوره هاى يخبندان در تخريب بتن موثر است.وى با بيان اينكه پايين بودن پايايى بتن و بتن آرمه در ايران سالانه خسارت زيادى را به كشور تحميل مى كند، يادآور شد: متاسفانه در كشور ما عمدتا بتن را فقط براى كوتاه مدت و زير يك ساله طراحى مى كنند در حاليكه بتن مى بايست به طور متوسط ۱۰۰ سال عمر مفيد داشته باشد. دبير هشتمين همايش روز ملى بتن افزود: هنوز جداول خيابان ها به صورت سنتى نيز تهيه مى شود و صرفا ظاهر محصول مورد توجه قرار گرفته و از دوام آن غفلت مى شود. بحث دوام سازه هاى بتنى و بتن آرمه نيز در مناطقى از جمله خليج فارس بايد از سوى مسوولان مورد توجه ويژه قرار گيرد.خطيبى ادامه داد: به طور معمول آب دريا و املاح نمك باعث مى شود بتن و آرماتور داخل آن دچار زنگ زدگى زودهنگام و به تبع آن پايين آمدن پايايى بتن شود. همچنانكه شاهديم در برخى مواقع شرايط محيطى اين مناطق موجب مى شود در مدت زمانى كمتر از پنج سال آرماتورها زنگ زده و منبسط شده و به خرابى بتن بينجامد بنابراين مهمترين عامل بروز چنين صدماتى عدم رعايت اصول دوام در طراحى و تهيه بتن است.وى با بيان اينكه در مهر ماه امسال هشتمين همايش ملى روز بتن برگزار خواهد شد، ابراز كرد: طى سال هاى گذشته وضعيت بتن نسبت به قبل بهتر شده و دانش بتنى پيشرفت قابل قبول داشته است و امروز شاهديم متخصصين دانش بتن ايران به طور ميانگين جزء ۱۰ كشور برتر دنيا هستند و شايد بتوان گفت در حال حاضر بيش از انرژى هسته اى، صنعت بتن رشد كرده است.به گفته وى، در كشور ما با توجه به اينكه سالانه ۶۰ ميليون تن سيمان توليد مى شود و سه برابر اين ميزان، حجم بتن و بتن آرمه در كشور مورد استفاده قرار مى گيرد لذا مى توان گفت در هر سال حدود ۶۰ ميليارد دلار در كشور كار بتن و بتن آرمه مى شود.دبير اين همايش تصريح كرد: اگرچه در حوزه بتن قوانين مناسب داريم و نيز توليد كنندگان حرفه اى متخصص در كشور وجود دارد اما متاسفانه قوانين به راحتى زير پا گذاشته مى شود و نهادها و دستگاه هاى مسوول از نظارت دقيق بر اين حوزه شانه خالى مى كنند كه نيازمند مديريتى قوى در اين خصوص هستيم.خطيبى ابراز اميدوارى كرد: برگزارى چنين همايش هايى به تحكيم روابط ميان دانشگاه، صنعت و بازار كار بينجامد تا با همكارى بخش خصوصى، نهادهاى عملى و دستگاه هاى مسوول مشكلات موجود در اين بخش مرتفع شود و از هدر رفتن توانمندى هاى ملى جلوگيرى شود.
بررسى بازار مسكن و هدفمندى يارانه ها از منظر مجلسى ها

نايب رييس كميسيون اقتصادى از تاثير ساخت مسكن مهر و نوسانان بازار جهانى بر ميزان قيمت مسكن خبر داد .سيد كاظم دلخوش اباترى - عضو كميسيون اقتصادى مجلس - در گفت و گويى با آريا درخصوص تاثير طرح هدفمند كردن يارانه بر قيمت مسكن اظهار داشت: قيمت مسكن، با توجه به تاثير طرح هدفمندكردن يارانه ها بربهاى انواع كالا و خدمات، افزايش پيدا مى كند زيرا طرح هدفمند كردن يارانه ها برقيمت كليه مصالح ساختمانى كه درساخت و ساز مسكن نقش دارند و تاثير گذار بوده كه در نهايت موجب افزايش بهاى اين بخش مهم درجامعه مى شود.وى افزود: با توجه به روند طبيعى بخش مسكن هرچند سال يكبار با ركود يا افزايش قيمت مواجه هستيم با اين حال ساخت و ساز مسكن مهر، فعاليت انبوه سازان مسكن، نوسانات قيمت هاى جهانى بر ميزان بهاى مسكن تاثير گذاربوده است.دلخوش درارتباط با عوارض احتمالى هدفمند كردن يارانه ها دربازار مسكن بيان كرد: با تلاش و هماهنگى دستگاه هاى اجرايى زيرربط درآينده مشكل افزايش بهاى مسكن و تزلزل در بازار اين بخش مهم نخواهيم داشت و به راحتى افراد مى توانند جهت تهيه مسكن مورد نظر خود اقدام كنند.عضو كميسيون اقتصادى متذكر شد: با اجرايى شدن هدفمندكردن يارانه ها براى جلوگيرى از افزايش بى رويه قيمت مسكن و اجاره بها از سوى دولت سياستهايى درنظر گرفته شده است و از نظر سيستم مالياتى، ميانگين كل مسكن دركشور، ارائه آمار دقيق از تعداد متقاضيان مسكن، بررسى ميزان توليد يا عدم توليد مسكن دركليه استانها در يك جلسه كارشناسى مورد ارزيابى دقيق قرار مى گيرد.
قيمت مسكن افزايش مى يابد
سيد ناصر موسوى - منشى دوم كميسيون اقتصادى - اظهار داشت: درصورتى كه اجراى طرح هدفمندى يارانه ها موجب افزايش مصالح ساختمانى بويژه آهن، ميل گرد و صنايع ديگر شود اين مهم درافزايش قيمت مسكن و اجاره بها تاثير گذارخواهد بود.
وى تصريح كرد: درحال حاضر طرح هدفمند كردن يارانه ها مربوط به بحث انرژى و اقلام خواركى است و تاثير اجراى اين طرح بر ساير تحولات اقتصادى به آينده مكول شده است لذا هم اكنون اين طرح درروند وضعيت مسكن كشور هيچ تحولى ايجاد نمى كند.
وى در پايان اضافه كرد: درصورتى كه خريد و فروش مسكن راكد باشد ونيز دراثر اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها اين ركود ادامه پيدا كند همچنان قيمت اجاره بها افزايش خواهد يافت.
افزايش اجاره بها در اثر ركود بخش مسكن
محمدعلى رضايى - عضو كميسيون عمران و نماينده مردم تربت حيدريه - ضمن اشاره به تاثير طرح هدفمند كردن يارانه ها بربهاى مسكن اظهار داشت: درحال حاضر مصالح ساختمانى با يارانه توليد مى شود و حذف اين يارانه موجب افزايش قيمت مصالح ساختمانى مى شود و درنهايت اين افزايش برروى قيمت مسكن و اجاره بها اثر گذار خواهد بود.
وى افزود: با توجه به ركود فعلى بخش مسكن نمى توان دقيقا پيش بينى كرد كه با تاثير اجراى طرح هدفمندكردن يارانه ها چه ميزان افزايش بهاى مسكن و مصالح ساختمانى خواهيم داشت.
رضايى تصريح كرد: هم اكنون بخش مسكن ركود فوق العاده اى دارد لذا اجاره بها، افزايش و خريد و فروش دراين بخش بسيار كم است.
نماينده مجلس هشتم اظهار داشت: اجراى طرح هدفمندكردن يارانه ها يا عدم اجراى آن درركود بخش مسكن تغيير موثرى ايجاد نمى كند در نتيجه براى بهترشدن وضعيت بازار مسكن تعداد زيادى از كسب و كارهايى كه وابسته به نظام مسكن هستند مى توانند دربازار اين بخش مهم تاحدودى تحول ايجاد كنند.عضو كميسيون عمران متذكرشد: افزايش قيمت مصالح ساختمانى و بهاى مسكن هرچند جزئى، كاهش تمايل مردم به خريد وفروش مسكن كه منجر به ركود شديد بخش مسكن شده و با اجراى اين طرح ادامه پيدا خواهد كرد از عوارض احتمالى هدفمند كردن يارانه ها در بازار مسكن است.
افزايش قدرت خريد مسكن با طرح هدفمندى يارانه ها
شهبازحسن پور - عضو كميسيون اقتصادى - ضمن اشاره به تاثير هدفمندكردن يارانه ها بربهاى مسكن اظهارداشت: با توجه به وضعيت يارانه ها دولت تلاش و توجه خاصى به بخش مسكن بويژه درارائه وام مسكن به متقاضيان اين بخش دارد تا با اجراى طرح هدفمندى يارانه ها مشكل خاصى درزمينه تهيه مسكن توسط افراد ايجاد نشود..وى تصريح كرد: ۳۰ درصد از بودجه يارانه ها دراختيار وزارت صنايع و معادن قرار مى گيرد و وزارتخانه مذكور، آن را دراختيار واحدهاى توليدى قرار مى دهد. لذا از جهت تاثير طرح هدفمندى يارانه ها برافزايش بهاى مسكن جاى هيچگونه نگرانى و مشكل خاصى وجود ندارد. نماينده مردم سيرجان به تاثير طرح هدفمندى يارانه ها برميزان قدرت خريد مردم اشاره كرد و گفت: دربخث هدفمندى يارانه ها ۳۰ درصد از مردم متزلزل مى شوند و ۷۰ درصد مردم از اثر اين طرح سود خواهند برد و مساعدتهاى دولت شامل ۵۰ دهك اوليه خواهد شد لذا قدرت خريد بيشترى شامل حال افراد جامعه مى شود.عضو كميسيون عمران خاطر نشان كرد : دولت طى جلسات مختلفى كه با وزير مسكن و شهرسازى، وزير اقتصاد و دارايى، وزير صنايع ومعادن و وزير بازرگانى داشته، اعلام كرده كه همه ى تدابيرلازم جهت جلوگيرى از افزايش احتما لى بهاى مسكن در نظرگرفته شده است لذا جاى هيچگونه نگرانى براى افزايش بهاى مسكن در اينده وجود ندارد.وى بااشاره به سير روند وضعيت مسكن در كشور تشريح كرد : با دا شتن صدها كارخانه توليدى در داخل كشور و كنترل قيمت بازار مسكن مى توان جلوى رشد بى رويه ى قيمت هارا گرفت.
افزايش ۲۱ درصدى اجاره بها در پايتخت

بهار امسال ثبت شد .

متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناى مسكونى نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۱۹ درصد افزايش داشت.
براساس نتايج حاصل از سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات براى فصل بهار سال جارى در مناطق ۲۲ گانه شهردارى شهر تهران، نوسان هاى قيمت خريد و فروش و اجاره مسكن توسط مركز آمار ايران اعلام شد.
به گزارش ايسنا، متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاى مسكونى كلنگى معامله شده از طريق بنگاه هاى معاملات ملكى در شهر تهران در بهار سال جارى ۱۵۸۸۳ هزار ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل ۹/۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶/۳۷ درصد افزايش داشته است.
متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناى مسكونى معامله شده از طريق بنگاه هاى معاملاتى ملكى در شهر تهران ۱۷۹۴۷ هزار ريال بوده است كه نسبت به فصل ۳/۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۱۹ درصد افزايش داشته است.
در ميان مناطق ۲۲ گانه شهردارى تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناى مسكونى معامله شده در حدود ۲۷۰۹۰ هزار ريال در منطقه۳ و كمترين آن در حدود ۹۳۱۵ هزار ريال در منطقه ۲۰ بوده است.
تغييرات قيمت هر مترمربع زيربناى مسكونى در معاملات انجام شده بين حداقل ۳۳۳۳ هزار ريال در منطقه ۲۰ و حداكثر ۵۹۷۲۰ هزار ريال در منطقه ۳ بوده است.
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختى بابت اجاره يك مترمربع زيربناى مسكونى معامله شده از طريق بنگاه هاى معاملاتى ملكى در شهر تهران ۸۶۰۱۱ ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل ۴/۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزايش داشته است.
در ميان مناطق۲۲ گانه شهردارى تهران، بيش ترى متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختى بابت اجاره يك مترمربع زيربناى مسكونى معامله شده، ۱۱۶۷۰۰ ريال در منطقه يك و كمترين آن ۴۵۰۷ ريال در منطقه ۱۸ بوده است. تغييرات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختى براى هر مترمربع زيربناى مسكونى در معاملات انجام شده بين حداقل ۱۱۰۰۰ ريال در منطقه ۲۰ و حداكثر ۳۱۱۳۹۴ ريال در منطقه يك بوده است.

مسکن همچنان رکورد مي‌زند

وزارت صنايع و معادن با بررسي محصولات سبد خانوار مرتبط با صنايع، اعلام کرد اقشار کم درآمد و پردرآمد جامعه به ترتيب 46.5 و 25.8 درصد درآمدشان را براي تامين مسکن هزينه مي‌کنند.
در اين گزارش آمده است: مسکن ( مصالح ساختماني) به طور متوسط 31 درصد درآمدهاي خانوار را از آن خود مي کند که اين سهم در سبد هزينه‌اي خانوارهاي آسيب پذير، 46.5 درصد است.
براساس اين گزارش، به طور متوسط هر خانوار ايراني 59 درصد از منابع درآمدي خود را براي تامين کالاهاي اساسي در نظر مي گيرد که 31 درصد آن براي داشتن سرپناه پرداخت مي‌شود و 22.7 درصد براي تامين خوراک و 5.3 درصد به خريد پوشاک اختصاص مي‌يابد.
گزارش وزارت صنايع و معادن نشان مي دهد دهک اول به عنوان قشر آسيب پذير جامعه 46.5 درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص مي دهد، ضمن اينکه 35.7 درصد هزينه هاي اين دهک براي تامين مواد خوراکي از قبيل نان، لبنيات، روغن و شکر و 3.3 درصد براي پوشاک اختصاص دارد.
مسکن در سبد هزينه اي دهک دهم به عنوان قشر مرفه جامعه با 25.8 درصد باز هم بيشترين سهم را دارد. اين قشر از جامعه 48.7 درصد درآمد خود را براي تامين کالاهاي اساسي در نظر مي گيرند که از اين ميزان، 16.4 درصد را براي خريد مواد خوارکي مي‌پردازند و 5.6 درصد را به خريد پوشاک اختصاص مي دهند.
در اين گزارش ترکيب خوراکي خانوارهاي به غلات، گوشت دام، سايرگوشتها و تخم پرندگان، ميوه ها، سبزي و حبوبات، فرآوري هاي شير، انواع نان، آردو رشته و فرآورده هاي آن ، بيسکويت و کيک، ماهي و ميگو و فرآورده هاي آن ، شير، خشکبار، مرباها و شريني ها، قند و شکر، ادويه و چاشني‌ها، نوشابه، چاي و قهوه وکاکائو و دخانيات تقسيم مي شود.
به ترتيب سهم کالاهايي مانند غلات و گوشت و شير و ماهي که از دهک اول تا دهم در حال افزايش است، در مقابل سهم خوارکي هاي غير ضروري از جمله دخانيات در سبد هزينه اي خانورادهاي اول تا دهم کاهش مي يابد.
سبد خانوار در اين بررسي وزارت صنايع شامل انتقالات، آموزش و تحصيل، خدمات فرهنگي و تفريحات، ارتباطات، خدمان حمل و نقل، خريد وسايل نقليه، بهداشت و درمان، مبلمان و لوازم خانگي ، روشنايي و سوخت، آب و ساير خدمات واحدهاي مسکوني، پوشاک و کفش، بيمه و کالاها و خدمات متفرقه و خوراکي و مسکن است. مسکن در اين رده بندي نيز بيشترين سهم را دارد و خريد وسايل نقليه در دهکهاي اول تا چهارم سهمي ندارند.

بازار فولاد متعادل مي‌شود

معاون وزير صنايع گفت: افزايش قيمت فولاد در بازار در پي افزايش قيمت آن در بازارهاي جهاني رخ داده و ربطي به كاهش توليد ندارد.
محمدمسعود سميعي‌نژاد ديروز در يك نشست خبري در خصوص دلايل افزايش 20 درصدي قيمت فولاد در بازار اظهار كرد: در حال حاضر ميزان توليد در حدي است كه مي‌توانيم پاسخگوي تقاضا باشيم و با برنامه‌ريزي كه انجمن‌ها و واحدهاي توليدي انجام دادند مشكل در توليد وجود ندارد و بازار در روزهاي آينده به تعديل مي‌رسد.وي از مردم خواست كه نياز خود را از طريق خريد از بورس تامين كنند و در ادامه افزود: توليدكنندگان مكلف به عرضه توليد خود در بورس هستند.معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع با اشاره به اين كه افزايش قيمت ربطي به افزايش تقاضا و ساخت و سازها ندارد، گفت: افزايش قيمت‌هاي رخ داده در هفته‌هاي اخير ناشي از افزايش قيمت‌هاي جهاني بوده است.
از سوي ديگر، سيد رسول خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز كه در اين نشست خبري حضور داشت در تكميل صحبت‌هاي معاون وزير صنايع اظهار كرد: ممكن است در رابطه با فولاد در شرايط خاصي با شوك قيمتي مواجه شويم و همواره چنين تجربه‌هايي در رابطه با فولاد وجود داشته است، اما اين شوك‌هاي قيمتي موقتي است و نبايد باعث دستپاچگي در بازار شود.وي بر اين باور است كه 70 درصد مصرف‌كنندگان با شرايط و نوسانات بازار آداپته شده و مي‌دانند كه بايد شرايط انتظاري را طي‌كنند تا بازار به شرايط طبيعي برگردد.خليفه سلطاني مي‌گويد: از معدن تا صنايع نوردي 8 زنجيره توليد وجود دارد و مسلم است وقتي در شرايط توسعه‌اي هستيم نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم در كوتاه مدت اين توازن بين زنجيره‌هاي توليد برقرار شود.وي مي‌افزايد: بخش خصوصي در محصول نهايي به اميد فولاد خامي كه در راه است، ‌اقدام به سرمايه‌گذاري كرده و فازهايي كه توليد فولاد خام و شمش را تامين كنند، به صورت روزافزون در حال كليد خوردن است كه بتدريج ظرف 3 تا 5 سال آينده نياز كشور برطرف شده و حتي قادر به صادرات فولاد خام خواهيم بود.
سميعي‌نژاد، معاون وزير صنايع نيز در ادامه اين نشست گفت:‌ در حال حاضر ظرفيت توليد محصولات فولادي در كشور 25 ميليون تن و نياز بازار حدود 20 ميليون تن محصولات فولادي است و با طرح‌هاي توسعه‌اي كه در دست است، امسال توليد شمش كشور به 14 ميليون تن خواهد رسيد و هدفمان اين است كه فاصله بين مواد اوليه و توليد محصولات نهايي را كاهش دهيم.وي گفت:‌ در حال حاضر هيچ نوع كمبودي در بازار وجود ندارد و كارخانه‌ها با تمام ظرفيت توليد مي‌كنند و انبارها و بنادر پر از محصولات فولادي است و در روزهاي آينده شاهد تعديل بازار خواهيم بود.سميعي‌نژاد با بيان اين كه هم‌اكنون ايران از نظر فولاد در خاورميانه رتبه دوم و در جهان رتبه 16 را داراست، اظهار كرد: با توجه به طرح‌هاي در دست اجرا ظرفيت توليد فولاد كشور طي سال‌جاري به 20 ميليون تن خواهد رسيد. وي با بيان اين كه طي 5 ماه نخست امسال 6 ميليون و 400 هزار تن محصول فولادي در كشور توليد شد، گفت: طي سال‌جاري توليد فولاد خام كشور به 14 ميليون تن خواهد رسيد. معاون وزير صنايع همچنين با اشاره به بهره‌برداري از 10 ميليون تن ظرفيت جديد توليد سيمان طي سال‌جاري گفت: با بهره‌برداري از اين طرح‌ها، ظرفيت توليد سيمان كشور به 82 ميليون تن خواهد رسيد. به گفته وي توليد آلومينيوم كشور طي سال‌جاري به 281 هزار تن و ميزان توليد شمش روي به 130 هزار تن افزايش خواهد يافت. سميعي‌نژاد با اشاره به صادرات 8 ميليارد دلاري بخش معدن و صنايع معدني در برنامه سوم توسعه گفت: اين رقم در برنامه چهارم به 28 ميليارد و 638 ميليون دلار و در 4 ماه اول امسال به 083‌/‌3 ميليارد دلار رسيد. معاون وزير صنايع همچنين در مورد واگذاري وضعيت معدن انگوران تصريح كرد: دولت اقدامات خود را در اين خصوص انجام داد، اما سازمان بازرسي و ديوان محاسبات مزايده واگذاري معدن را باطل اعلام كردند و پس از آن پيشنهاد تشكيل كنسرسيومي مشترك از تمام شركت‌هاي توليدكننده سرب و روي مطرح شد كه در دولت تصويب، ولي در مجلس رد شد.

افزايش 30 برابري بهاي بيمه كارگران ساختماني به نفع بيمه گران است

رئيس شوراي عالي استان ها با اشاره به 30 برابر شدن بهاي بيمه كارگران ساختماني گفت: در شرايط كنوني افزايش بهاي بيمه كارگران ساختماني نه تنها به نفع آنان نيست بلكه به سود و منفعت بيمه گران است.به گزارش ايرنا مهدي چمران در سي وششمين اجلاس علني شوراي عالي استانها درباره 30 برابر شدن بهاي بيمه كارگران ساختماني، اظهار داشت: طبق اعلام وزير رفاه و تامين اجتماعي، حدود 200 هزار كارگر ساختماني از بيمه مهارت برخوردار مي شوند.وي افزود: درجلسه گذشته اين شورا، مصوبه‌اي داشتيم كه براساس آن به دولت پيشنهاد شد بيمه كارگران ساختماني مسكوت بماند كه البته همانند وضعيت قبلي در حال اجراست و در جلسات هيئت دولت نيز خواستيم تا اصلاحاتي را در اين زمينه انجام گيرد.رئيس شوراي عالي استان ها اضافه كرد: بالاخره چند روز قبل وزير رفاه اعلام كرد كه قرار است حدود 200 هزار نفر از كارگر ساختماني داراي مهارت بيمه شوند.

دفاع بی‌رمق نظام مهندسی در برابر خواست شورای شهر

پس از آنکه اخبار امضا‌فروشی و عدم نظارت در صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌های بالا‌ی سه هزار متر در سازمان نظام مهندسی بالا‌ گرفت، شکایات مردمی چنان فزونی یافت که شورای شهر و شهرداری تهران بر آن شدند با طرحی دو فوریتی ‌صدور شناسنامه فنی از سوی این سازمان را متوقف کنند. سازمان  نظام مهندسی در واکنشی که نشان از پذیرش اصل ماجرا داشت خواست تا شورا و شهرداری با همدلی و همکاری با این سازمان در صدد رفع این معضل برآیند نه اینکه تصمیمات این سازمان را وتو کنند.
حقیقت این است که در سال‌های اخیر انتقادات زیادی از وابستگی این سازمان که باید مستقل  می‌بود و نقش  نظارتی می‌داشت به بدنه وزارت مسکن و شهرسازی می‌شد اما انتقادات تا به این حد چنان  جدی نبود که از سوی دو نهاد شورا و شهرداری به کنار گذاشته شود. این  قضیه می‌تواند به مرگ تدریجی سازمانی منجر شود که اعضای آن همه مهندسان و داعیه‌داران ساخت‌و‌ساز در مملکت هستند.
حال یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان قانونی است، گفت: اگر ایرادی در روند کار وجود دارد‌ با نظارت، همکاری و همدلی با شورای شهر و
شهرداری قابل حل است‌ اما نمی‌توان گفت اصل قانون اجرا نشود. ‌  
مهندس جابر نصیری درباره طرح دو فوریتی توقف صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی قانون است و باید اجرا شود و ما هم براساس قانون عمل می‌کنیم. ‌  
وی با تاکید بر اینکه اگر هم ایرادی وجود دارد باید از مجاری مربوطه اصلا‌ح شود، خاطرنشان کرد: ناظران و مجریان خارج از قانون عمل نکرده‌اند. ‌  
وی در پاسخ به این سوال که آیا اینکه گفته می‌شود روند صدور شناسنامه فنی ملکی روند پر‌تخلفی است را تایید می‌کنید؟، تصریح کرد: این مساله را تایید نمی‌کنم و شرکت‌هایی که تشکیل شده‌اند، شرکت‌های سازنده هستند و طبق مبحث دوم قانون مقررات ملی ساختمان، نظام مهندسی مجری است و این شرکت‌ها براساس قانون تشکیل شده‌اند. ‌  
نصیری با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی بر روند کار شرکت‌ها نظارت دارد و متخلفان را به شورای انتظامی معرفی کرده است، خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود عمده شرکت‌ها متخلف هستند‌ به طور
قطع درست نیست و ما هم به عنوان سازمان نظام مهندسی تعداد اندکی از افراد را که تخلف کرده‌اند، معرفی کرده‌ایم. ‌  
این عضو هیات مدیره نظام مهندسی با تاکید بر اینکه شورای شهر و شهرداری باید قانون را اجرا کرده و اگر هم در اجرا مشکلی هست باید پیشنهاد خود را
 ارایه کنند، گفت: هیات دولت و قانون‌گذار، قانون را اصلا‌ح کنند. ‌  
وی در پایان با اشاره به اینکه هرگونه تغییر در شیوه نامه به پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی و تصویب و ابلا‌غ وزارت مسکن امکان‌پذیر خواهد بود، تصریح کرد: بنا به بند 13 ماده 3 مبحث مقررات ملی، کمیسیون پنج نفره‌ای متشکل از معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری، شهردار تهران، رییس سازمان مسکن وشهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی استان باید تشکیل شود‌ اما طی دو سال گذشته به دلیل عدم حضور شهردار این جلسات تشکیل نشده است. ‌  
محمد باقر قالیباف هفته گذشته در جلسه شورای شهر تهران پس از طرح موضوع تخلفات صورت گرفته در جریان صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی و تذکر آنها‌ یادآور شده بود که صدور شناسنامه فنی ساختمان تبدیل به نان‌دانی برای سازمان نظام مهندسی شده و من قبلا‌ این تذکر را داده بودم. ‌  
همچنین حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در آن جلسه خواستار توقف اجرای توافق برای ساختمان‌های بالا‌ی سه هزار متر شده و گفته بود که مردم اعتراض دارند که چرا باید برای یک امضا پول مفت به سازمان نظام مهندسی بدهند.

تهران؛ نوزاد بزرگ سري كه هيولا شد

چيزي بيش از نيم قرن نيست كه تهران از يك پايتخت آرام و خوش آب و هواي ييلاقي تبديل به موجود ‌عجيب الخلقه اي شده است كه هر متخصص امور شهري و هر متولي امور را به كابوسي بدون بيداري فرو ‌مي برد.‌ گذشت سال ها و معضلات ديرپاي اقتصادي - اجتماعي ما در قبل و بعد از انقلاب از تهران نه يك كلانشهر، ‌بلكه موجود بزرگ‌سري ساخته است كه سنگيني سرش توان حيات مطلوب و سالم اقتصادي - اجتماعي را از ‌او ربوده و نزديك است كه حيات را از وي بستاند.حال اين اتفاق مي تواند يك زلزله طبيعي باشد و يا يك ‌فاجعه اجتماعي چون از هم گسيختگي روز افزون نظم اجتماعي .‌در دهه چهل ، شاه با طرح اصلاحات ارضـي جهـت مبـارزه بـا نهـاد بـزرگ مـالكـي در روستاهاي ايران، زمين ‌را بين كشاورزان تقسيم كرد. اما به دليل شكل نگرفتن كشاورزي مكانيزه و سود آور، مالكان خرده پا دوباره ‌زمين ها را به بزرگ مالك فروختند و جهت كاردربخش مسكن و صنايع مونتاژ راهي تهران شدند و اين ‌تقريبا اولين استارت جدي تهران براي تبديل شدن به يك كلانشهر بود؛ با اين توجه كه بزرگ مالكي هم از ‌بين نرفت.‌اين روزها حرف و حديث خلوت شدن شهر تهران زياد به گوش مي رسد اما چنان كه طبيعت هر برنامه ريزي ‌شهري در كشور ماست اين طرح نيز از پيش با سياسي شدن خود ،نشانگر آينده اميدوار كننده اي نيست.‌اين حقيقت ديگر توسط مخالفان سال‌هاي قبل هم پذيرفته شده است كه ظرفيت تهران تكميل است و ديگر ‌طرح‌هايي مقطعي مثل ايجاد شبكه هاي بزرگراهي جديد و توسعه مترو جواب نمي‌دهد، چرا كه مشكل تهران ‌تنها حمل و نقل نيست .‌در حقيقت تهران با تراكم جمعيتي مواجه است كه در آن مناسبات گاه متناقض مردم چنان در هم پيچيده است ‌كه خود به يك خرده فرهنگ انحرافي تبديل شده است .عبوس بودن مردم ، فرهنگ رانندگي به شـدت بي ‌قانون حتي توسط كساني كه سعي مي كنند قانون را رعايت كنند،وجود هشدار دهنده خـشــونــت، بــي‌ادبــي ‌ورفـتـارهـاي كـامـلا نـاپسنـد اجتماعي ، فرهنگ همسايه آزاري به جا ي فرهنگ آپارتمان نشيني وآمار بالاي جرم ‌وجنايت تهران را به جايي رسانده است كه اكنون هر مسئولي را فارغ از گرايشات سياسي ، متوجه انتقال ‌جمعيت كرده است، اما مشكل اساسي از آن جا آغاز مي شود كه وقتي به طرحي انگ سياسي بودن مي خورد لاجرم اجرايش يك ‌طرح كوتاه مدت مي شود با كارشكني و عدم هماهنگي مسئولا‌ني كه سلايق سياسي متفاوتي دارند و راه به ‌جايي نمي برد ؛ نمونه اين موضوع را در اختلاف دولت و شهرداري بر سر توسعه مترو و جايگزيني مونو ‌ريل شاهد بوده ايم.‌ داستان خلوت كردن تهران هم (با آنكه ضرورتي اجتناب ناپذير است) هنگامي آغاز شد كه زمزمه بروز ‌زلزله بالاي 7 ريشتر و انتقال دانشگاه‌ها، انگ سياسي خورد و متاسفانه مسئولا‌ن دولتي نيز تلاشي براي غير ‌سياسي بودن طرح ارائه ندادند و پيشروانه ترين طرحي كه مطرح شد طرح واگذاري زمين ارزان قيمت و ‌تسهيلات كم بهره مسكن براي كارمنداني بود كه تصميم بگيرند از تهران بروند.‌اما آيا مشكل مهاجران به تهران تنها سقف بالاي سر است و اصولا آيا جمعيتي كه بي دستور العمل بيش از ‌چهل سال است دروازه‌هاي تهران را از پاشنه در كرده اند با يك دستورالعمل به زادگاه خود كه احيانا ديگر ‌هيچ تعلق اجتماعي به آن ندارند بر مي گردند‌؟‌ در حقيقت بايد عنوان كرد خلوت كردن تهران از جمعيت با مهاجرت معكوس پديده‌اي است كه در خوش بينانه ‌ترين حالت يـــك دهـــه طــول خــواهــد كـشـيــد ؛ دهــه اي كــه بايد در آن كارهاي بزرگي در شهرهاي كوچك و بزرگ ‌هدف، صورت گيرد . فعاليت هايي مثل تمركز زدايي اقتصادي در دو بخش توليد و خـدمـات، تمركز زدايي ‌فـرهـنـگـي بـا ايـجاد مراكز فرهنگي تفريحي مثل سينماها و مراكز بزرگ خريد وتفريح ،تمركز زدايي بهداشتي ‌وپزشكي، تمركز زدايي در بخش آموزش دانشگاهي و بالاخره تجديد نظر در سياست‌هاي تقسيم سربازدر كشور ‌وسهميه بندي هاي آموزشي و اداري. ‌ به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي كه احتمالا مهاجرت معكوس لا اقل در كوتاه مدت نمي تواند تهران را ‌خلوت كند بايد نمونه مالزي در ايجاد پـايـتـخـت دوم را پـذيـرفـت. شـهـر <پوتراجايا> كه دولتمردان مالزي در اوايل دهه هشتاد براي تبديل نشدن كوالامپور به يك هيولا مثل ‌تهران بنا كردند، نمونه خوبي است.

افزایش قیمت مسکن در صورت آزاد گذاشتن میزان تسهیلات خرید

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است در صورت آزاد گذاشتن میزان تسهیلات خرید، قیمت مسکن با افزایش شدید مواجه خواهد شد.

 رئیس کل بانک مرکزی محدود کردن تسهیلات خرید مسکن را در کاهش قیمت مسکن تاثیرگذار دانست و هشدار داد: در صورت آزاد گذاشتن میزان تسهیلات خرید، قیمت مسکن با افزایش شدید مواجه خواهد شد. محمود بهمنی درباره روند تسهیلات پرداختی به بخش مسکن گفت: تسهیلات پرداختی به بخش مسکن بیش از میزانی که در بسته سیاستی- نظارتی امسال تعیین شده بود، پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات علاوه بر ایجاد تقاضا در بخش خرید مسکن ، تقاضای دیگری نیز در بخش احداث و تولید مسکن ایجاد می کند، تصریح کرد: در هر دو حالت این موضوع بر قیمت مسکن تاثیر گذار خواهد بود. وی تاکید کرد: اگر تسهیلات خرید مسکن آزاد گذاشته شود، به طور قطع یکدفعه بر افزایش تقاضای مسکن تاثیر خواهد گذاشت و بالابردن تقاضا بدون افزایش عرضه ، چیزی جز افزایش شدید قیمت نمی تواند در برداشته باشد.
بهمنی درباره رشد اجاره بهای مسکن نیز اظهارداشت: در بسته امسال 20 درصد تسهیلات قابل پرداخت به جامعه باید به بخش مسکن اختصاص می یافت که بیش از این رقم اختصاص یافته است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه منابع نظام بانکی محدود است، اظهارداشت: اگر منابع سیستم بانکی قابل توجه بود، یکی از راهکارها در این باره آزادسازی تسهیلات در بخش خرید نیز بود، بنابراین مجبوریم که فقط به بخش احداث مسکن تسهیلات پرداخت کنیم. وی تاکید کرد: حتی اگر تمام سیاستهای اجرا شده در بخش مسکن را نیز قانع کننده ندانیم، این نتیجه حاصل شده است که محدود کردن تسهیلات خرید مسکن در کاهش قیمتهای مسکن بی تاثیر نبوده است.

تولید پنجره‌های هوشمند با ترکیب فناوریهای نوین در ایران

پژوهشگران پارک فناوری دانشگاه تهران با ترکیب فناوریهای نانو، انرژیهای نو و شیمی سبز موفق به تولید پنجره های هوشمند خود تمیز شونده، ضد حریق و عایق حرارتی و صوتی شدند.

 محمود عابدی خرسند مجری طرح با بیان اینکه این پنجره بر اساس سه فناوری روز دنیا شامل نانو فناوری، انرژی های نو، شیمی سبز و بهینه سازی مصرف انرژی طراحی و تولید شده است افزود: بخش شیشه این پنجره حاوی دو فناوری می شود. نوع اول با استفاده از نانو ذرات تیتانیا (TIO2) شیشه ها دارای خاصیت ضد بخار و خود تمیز شوندگی و نوع دوم با کاربردی کردن نانو ذرات سیلیس (SIO2) سطح شیشه ها ضد آتش و حریق شدند.
وی عایق حرارتی و صوتی با استفاده از گاز را از دیگر ویژگی های این فناوری ذکر کرد و اظهار داشت: در این پنجره از نوعی گاز به عنوان عایقی حرارتی و صوتی استفاده شد. این گاز در داخل پروفیل های پنجره وارد شد. این امر باعث افزایش ضریب عایق صوتی تا 15 درصد می شود.
این محقق آیونایزر را از دیگر بخش های این پنجره نام برد و ادامه داد: دستگاه آیونایزر با یونیزه کردن هوا، ایجاد بارهای منفی می کند که این باعث از بین بردن آلودگی های محیط می شود. ضمن آنکه به منظور حذف بوهای نامطبوع دستگاه آروماتراپی تعبیه شد.
عابدی خرسند با تاکید بر اینکه پنجره هوشمند در فاز آزمایشگاهی تولید شده است خاطرنشان کرد: تولید نیمه صنعتی این پنجره تا یک ماه آینده آغاز می شود و امیدواریم تا دو سال آینده به بازار عرصه شود.
مدیرعامل شرکت ایده سازان تدبیر از تلاش این شرکت در جهت کاربردی کردن آن در ساختمانها خبر داد و اضافه کرد: در این راستا در حال اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهینه سازی مصرف انرژی هستیم. ضمن آنکه درصدد اخذ مجوز از سازمان خدمات شهرداری هستیم تا کاربردی کردن پنجره های هوشمند به عنوان قانون در تبصره 13 درج شود. وی کاهش مصرف انرژی و عایق مناسب صوتی را از مزایای این پنجره ها ذکر کرد.

تخلفات ساخت و ساز در حریم تهران

مدیرکل حریم شهرداری تهران گفت: عملکرد برخی از ارگانها به گونه ای است که به نظر می رسد به نوعی، خود از حامیان تخلفات ساخت و ساز در محدوده حریم هستند.

سید صباح الدین متقی با بیان این که رفع مشکلات مربوط به "حریم" ، مساله شهر تهران است و از سوی شهرداری تهران با جدیت دنبال می شود ، گفت : کمبود نیروهای انسانی نظارتی یکی از مهمترین مشکلات مناطق دارای حریم است که باید به سرعت پیگیری و برطرف شود. وی با تاکید بر پیگیری جدی مشکلات حریم در مناطق گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته، حدود 75 درصد از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر کنترل شده است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به همکاری بین ارگان ها و بخش های فراسازمانی داریم.
مدیرکل حریم شهرداری تهران خاطر نشان کرد: درمناطق دارای حریم آمار عددی تخلفهای انجام شده از لحاظ متراژ و وسعت متفاوت است که در محدوده حریم منطقه 13 بیشترین تخلف مشاهده شده است و هم اینک اجرای احکام صادره چند پرونده آغاز شده و کار بررسی و رسیدگی به سایر پرونده تخلفها در مناطق دارای حریم با جدیت ادامه دارد. وی افزود: نسبت به سال گذشته از حدود 75 درصد از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم جلوگیری شده است، اما این قابل قبول نیست و نباید به هیچ عنوان ساخت وسازی در حریم وجود داشته باشد و تعداد این ساخت و سازها باید به صفر برسد.
متقی با ابراز تاسف از نبود همکاری بین سازمانهای مربوطه گفت: به دلیل عدم توافق بین ارگان ها و بخش های فراسازمانی، برخی سودجویان شبانه اقدام به ساخت وسازهایی می کنند و حتی در صورت تخریب این کار را باز هم تکرار می کنند و در برخی مکانها مجوز ورود به عوامل شهرداری را که متولی کنترل است را نیز نمی دهند که این دلایلی است که موجب شده تا آمار ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم به عدد صفر نرسد. مدیر کل حریم شهرداری تهران تصریح کرد: شهرداری برای نهادینه شدن قانون همواره آماده است و همکاری لازم را با بخش های مربوطه خواهد کرد.

از 200 هزار واحد مسکونی در حاشیه مشهد 96 درصد آن فاقد استحکام است

رییس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در حال حاضر 200 هزار واحد مسکونی در حاشیه مشهد داریم که 96 درصد آن فاقد استحکام است.

مهندس جواد داوودآبادی افزود: اگر زلزله‌ای 6 یا 7 ریشتری در مشهد اتفاق بیفتد، متجاوز از 100 هزار واحد مسکونی حاشیه شهر تخریب خواهد شد و فاجعه انسانی خواهیم داشت. وی با بیان این که حدود 85 تا 87 درصد خانه‌های حاشیه‌ای فاقد مالکیت مشخص و سند ملکی بوده و به صورت قولنامه‌ای هستند، افزود: از این تعداد خانه‌ حاشیه‌ای، حدود 88 تا 89 درصد زیر 100 متر مربع و 16 درصد زیر 5 مترمربع مساحت دارند. وی با بیان این که 32 درصد خانواده‌های حاشیه‌نشین جوان هستند، افزود: در فضاهای بسیار تنگ و ناایمن این خانه‌ها به طور متوسط بین 3 تا 8 نفر زندگی می‌کنند.
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: این اراضی در دو دهه گذشته در عرصه‌ای به وسعت 3200 هکتار به طور شبانه یا قبیله‌ای در قالب خانه‌های غیرایمن بنا شده‌اند. وی تصریح کرد: نرخ بیکاری در این مکان حدود 20 تا 25 درصد و ناپایداری شغل سرپرست خانوار حدود 70 تا 75 درصد برآورد شده است.
داوودآبادی با اشاره به این که درآمد خانواده‌های حاشیه‌نشین 80 تا 85 درصد کمتر از حد متوسط است، افزود: 55 درصد مجرمان شهر، ساکن همین سکونتگاه‌های غیررسمی هستند. وی خاطرنشان کرد: طبق آمار، حدود 40 هزار انشعاب آب و 29 هزار انشعاب غیرمجاز برق در مناطق حاشیه‎نشین مشهد صورت گرفته است. عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان این که 31 سال از بروز مساله حاشیه‌نشینی می‌گذرد، افزود: در این مدت 63 شهر و شهرک جدید در مشهد ایجاد شده که جمعیت برخی از آن‌ها از جمعیت شهرهای بزرگ هم بیشتر است.
داوودآبادی با اشاره به جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری مشهد در سال 55 گفت: این رقم در سال 80 به 2 میلیون و 243 هزار و در سال 85 به 2 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است. وی افزود: پیش‌بینی می شود که در سال 1390 جمعیت مشهد به دو میلیون و 733 هزار نفر و در سال 1395،‌ به دو میلیون و 958 هزار نفر برسد.
رییس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد در رابطه با راه حل منطقی این مشکل افزود: اولین پیشنهاد، حفظ شهر مشهد در محدوده‌ 29 هزار هکتار و در قالب شهری فشرده است بدین صورت که تراکم را نسبت به وضعیت موجود دو برابر کنیم تا جمعیت افق 20 ساله که به رقم 4 میلیون می‌رسد در داخل اسکان داده شوند. وی افزود: این یک تئوری است اما شورای شهر دیدی متفاوت دارد که اگر شهر فشرده اتفاق افتد تا 20 سال آینده امکان بهبود حاشیه نشینی کامل و یا مطلوب اتفاق نمی‌افتد و مردم هم رغبتی برای فروش خانه‌های خود و تبدیل آن را به آپارتمان‌ ندارند.
داوودآبادی در خصوص پیشنهاد اعضای شورا و ایجاد شهر خطی گفت: اگر شهر خطی ایجاد شود در پشت حاشیه شهر رضوی، طرق، توس، طرقبه و شاندیز است و نهایتا اگر حاشیه‌نشینی هم باشد دیگر در مشهد نیست؛ بلکه با محدودیتی که اتفاق افتاده در شهرهای جدید و پشت شهر مشهد اتفاق می‌افتد و دیگر نگرانی در رابطه با حاشیه‌نشینی نداریم ضمن اینکه اگر این مراکز ساخته شود ما می‌توانیم تمامی ساکنان حاشیه را به نقاط جدید که دارای کیفیت بالاست انتقال دهیم و تقریبا یک نوسازی کامل از بافت‌های ناایمن شهر ایجاد کنیم. وی در خصوص اجرای این طرح افزود: در مذاکره با دکتر احمدی نژاد به این نتیجه رسیده‌ایم که استارت کار را باید دولت بزند.
داوودآبادی از موافقت دولت با این طرح خبر داد و به ایسنا گفت: قرار بر این شد که 5 هکتار به این طرح واگذار شود. همچنین 25 میلیارد تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شده است که هزینه با کمک بخش دولتی و خصوصی تامین می‌شود.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ارتقای کیفیت تدوین شده یا ارجاع صوری پرونده‌ها ؟

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران تاکید کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز تدوین شده است، نه برای ارجاع صوری پرونده‌ها به سازمان نظام مهندسی.

دکتر محمد باقر خسروی در حاشیه بیستمین جلسه ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهرداری تهران از طریق سامانه «1888» و در جمع خبرنگاران، درباره مناسب سازی اماکن عمومی شهرداری تهران گفت: تهران یک کلانشهر و پایتخت است، لذا حجم و سطح فعالیتی که در شهرداری تهران نسبت به سایر شهرها صورت می گیرد بسیار وسیع است. وی افزود: مناسب سازی موضوعی است که باید به تدریج انجام شود و در آخرین جلسه‌ای که با سازمان بهزیستی داشتیم از اقدامات شهرداری در این باره قدردانی شد.
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران تصریح کرد: سازمان بهزیستی عضو ستاد مناسب سازی شهرداری تهران است و نماینده این سازمان در ستاد حضور پیدا می‌کند. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر راهکارهای افزایش سهم سه درصدی مناسب سازی اماکن عمومی توسط شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: مساله مناسب سازی فضای شهری صرفا دستورالعمل و بخشنامه نیست، چرا که در زمینه فرهنگ‌سازی و دانش اجرا دچار ضعف هستیم. خسروی در توضیح بیشتر، اضافه کرد: طراحان، پیمانکاران و مشاوران نسبت به ضوابط و قواعد مناسب سازی، اماکن اطلاعات کافی ندارند.
خسروی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا می‌توان از وضعیت مناسب سازی اماکن در زمان دکتر محمد باقر قالیباف دفاع کرد؟ نیز توضیح داد: در زمان دکتر قالیباف مناسب‌سازی پیاده روها به صورت جدی در دستور کارشهرداری قرار گرفت، به طوری که خیابان‌های ولیعصر (عج) و شریعتی در حال پیاده سازی است و سازمان بهزیستی را نیز وارد این بخش کرده است. به گفته وی، مناسب سازی ایستگاه‌های مترو، فضاهای عمومی و ساختمان‌های شهری هم در دستورکار قرار گرفته است.
اجباری شدن دوره‌های تمدید و ارتقاء پروانه برای مهندسین
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران همچنین اضافه کرد: در جلساتی که با وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم پذیرفتند که دوره‌های تمدید و ارتقاء پروانه دوره‌های مناسب سازی را برای مهندسین اجباری کنند. به گفته وی، دستورالعمل و ضوابط مناسب سازی فضای شهری در وزارت مسکن و شهرسازی تدوین شده و ویرایش سوم آن در دستورکار قرار دارد.
به گفته خسروی، در دفترچه پیمان جزو محلقات قراردادها چه در طراحی و چه در اجرا، دیتا‌های استاندارد را قرار می دهیم و مکلف می‌کنیم که پیمانکار این دیتا‌ها را رویت و اجرا کنند.
شورای شهر تهران نگران است که آیا ارجاع پرونده‌ها به سازمان نظام مهندسی در ارتقای کیفیت ساخت و ساز تاثیر داشته است یا خیر؟
وی درباره توقف صدور شناسنامه برای ساختمان‌های بالای سه هزار متر مربع که گفته شده به دلیل کاهش درآمدهای شهرداری صورت گرفته است، اضافه کرد: اگر این مساله به دلیل کاهش درآمدهای شهرداری بود پرونده‌های بالای سه هزار متر مربع را به سازمان نظام مهندسی نمی‌فرستادیم.
مدیر کل معماری وساختمان شهرداری تهران عنوان کرد: شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نماینده شهروندان نگران است که آیا ارجاع پرونده‌ها به سازمان نظام مهندسی در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز تاثیر داشته است یا خیر؟ این سوال مهمی است، چرا که پرونده‌ها برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده می‌شود.
وی ادامه داد: سوالی که شورای اسلامی شهر تهران از سازمان نظام مهندسی دارد، این است که این سازمان در راستای ارتقای کیفیت ساخت وساز چه اقداماتی انجام داده است؟
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ارتقای کیفیت تدوین شد نه ارجاع صوری پرونده‌ها
خسروی با بیان اینکه بحث مجری‌ها یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان است، افزود: در حال حاضر پرونده‌ها به سازمان نظام مهندسی ارجاع می‌شود و مجری سالانه بین متری هشت تا 18 هزار تومان پول می‌گیرد، اما تاثیری در ساخت و ساز ندارد لذا این بحثی است که شورای اسلامی شهر تهران آن را پیگیری می‌کند.
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران تاکید کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز تدوین شده است، نه برای ارجاع صوری پرونده‌ها به سازمان نظام مهندسی.
این که ما اصرار می‌کنیم قانون تکلیف کرده که شناسنامه فنی صادر شود. سوال ما این است که تاکنون چه تعداد شناسنامه فنی صادر شده است؟ این سوال را جواب بدهند. وی تصریح کرد: فشاری که شهرداری به سازمان نظام مهندسی وارد کرده باعث شد شناسنامه فنی صادر شود ، حتی ساز و کار اجرایی در سازمان نظام مهندسی در راستای شناسایی فنی ساختمان وجود نداشته، بنابراین سازمان باید نسبت به این مسایل حساس شده و آن را حل کند.
نگاه به ساختمان و ساختمان سازی در کشور حرفه‌ای نیست
مدیر کل معماری وساختمان شهرداری تهران اظهار کرد: نگاه به ساختمان و ساختمان سازی در کشور ما حرفه‌ای نیست ، در حالی که قانونگذار باید قانون را به سمت حرفه‌ای شدن ساخت و ساز ببرد. وی اذعان کرد: در این راستا شهرداری با مجلس تعاملاتی داشت و در برنامه پنجم نیز اقداماتی انجام دادیم. 
خسروی بازنگری در مقررات ملی ساختمان را از مباحث در دست پیگیری شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی عنوان کرد و یادآور شد: ساز و کار اجرایی کردن مباحث بیست گانه مقررات ملی را نیز پیگیری می‌کنیم. وی تاکید کرد: در حال حاضر شرکت‌های کنترل و بازرسی در فرایند ساخت و ساز مداخله ندارند و تعدادی هم که در حال حاضر حضور دارند، به صورت فرایندی است و به صورت کیفی مساله را بازرسی نمی کنند.
مدیر کل معماری وساختمان شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیمه کیفیت ساختمان و ورود شرکت‌های کنترل و بازرسی در فرایند ساخت و ساز در حال پیگیری است و چنانچه به نتیجه برسد، بسیاری از معضلاتی که در حال حاضر با آن مواجه‌ایم حل خواهد شد. مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران همچنین گفت: اداره کل طراحی شهری نماینده شهرداری در طرح «قلعه مرغی» است.

گرانی مسکن در شهرهای بزرگ سوریه

اشباع شدن شهرهای بزرگ سوریه و افزایش قیمت مسکن در آنها باعث رونق فعالیت های عمرانی در مناطق حومه این شهرها شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم افزایش قیمت مسکن در دمشق که این شهر را به هشتمین شهر گران جهان از نظر قیمت مسکن تبدیل کرده است بیشتر افراد بخصوص زوج های جوان را وادار کرده است برای خرید مسکن به مناطق حومه شهرها روی اورند. هر چند اجرای طرح های عمرانی در حومه شهرهای بزرگ با مشکلاتی روبروست اما به نظر می رسد راه حل مناسبی برای حل مشکل مسکن است. ارتباطات، رفت و آمد و دیگر خدمات شهری از جمله آب مشکلاتی به شمار می روند که طرح های عمرانی اطراف شهرها با آنها روبرو هستند.

رشوه خواری در فروش آپارتمانهای جزایر جهانی دبی

ادگاه دبی اعلام کرد که محاکمه افراد دخیل در بزرگترین پرونده رشوه خواری در این امارت تشکیل می شود.

بر اساس گزارش روز دوشنبه این دادگاه ، متهمان که از کشورهای انگلیس ، بنگلادش و روسیه هستند ، در جریان فروش آپارتمانهای طرح 'جزایر جهانی' اقدام به رشوه خواری کرده اند . این گروه بیش از 44 میلیون درهم ( 12 میلیون دلار) در جریان فروش آپارتمانهای جزایر جهانی متعلق به شرکت نخیل ، رشوه دریافت کرده اند.
متهم اصلی که فردی هندی تبار است در اواخر مرداد ماه با سقوط از طبقه 29 یک هتل در دبی ، اقدام به خودکشی کرده است . شرکت نخیل که از شرکت های وابسته به مجموعه 'دبی العالمیه ' است ، یکی از مقروض ترین شرکت ها در این مجموعه محسوب می شود. اوایل تابستان دولت محلی دبی به منظور نجات این شرکت یک اعتبار هشت میلیارد دلاری در اختیار شرکت نخیل قرار داده بود.
این شرکت مجری طرح های بزرگ 'نخل ' در سواحل دبی است که به دلیل مشکلات مالی پیش آمده برای آن تنها یک طرح آن را به اتمام رساند و طرح نخل جبل علی به کندی پیش می رود و طرح نخل 'دیره ' نیز لغو شده است . طرح بزرگ جزایر جهانی که توسط شرکت نخیل به اجرا گذاشته شده از مجموعه جزایری به شکل کره زمین تشکیل شده که هر بخش آن نماد یک کشور است .
این طرح در ابتدا به استقبال فراوانی مواجه شد و تعداد زیادی سرمایه گذار در اجرای آن شرکت کردند که با بروز بحران مالی در نخیل ، اجرای آن به کندی پیش می رود. از سوی دیگر کشف رشوه خواری در این طرح بزرگ توسط گروه فروشندگان آن ، بر مشکلات شرکت نخیل افزوده است .
دادگاه دبی معتقد است که اقدام این گروه خارجی به منظور رشوه خواری و فساد مالی در فروش واحدهای آپارتمانی شرکت نخیل ، زیان هنگفتی به دولت دبی وارد کرده است . تاکنون چند جلسه این دادگاه برگزار شده که به دلیل برخی مشکلات و عدم حضور شاهدان ماجرا به تعویق افتاده است . در ارتباط با پرونده رشوه خواری جزایر جهانی شش نفر دستگیر شده اند که محاکمه نهایی آنها چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد .

تخلف مسکن و شهرسازی ماهدشت در مسکن مهر

داوود جعفری اسکندرلو گفت: در صورت تخلف اداره مسکن و شهرسازی در عدم دریافت پروانه ساخت از ادامه اجرای پروژه جلوگیری می کنیم.

شهردار ماهدشت در ستاد ساماندهی مسکن مهر البرز ماهدشت با بیان این مطلب افزود: اداره مسکن و شهرسازی در ساخت مسکن مهر تخلف می کند و چنانچه انبوه سازان این پروژه برای دریافت مجوز ساخت اقدام نکنند این پروژه ها را متوقف خواهیم کرد.
داوود جعفری ادامه داد: در این صورت اداره مذکور حق تهدید عوامل شهرداری نسبت به معرفی به اداره اطلاعات و برخورد با آنان را نخواهد داشت. وی با بیان اینکه تا کنون تنها پنج انبوه ساز برای دریافت پروانه ساخت اقدام نموده و آن را دریافت کرده اند اضافه کرد: این در حالیست که شهرداری ماهدشت برای رفع مشکل انبوه سازان تسهیلات بسیار مناسبی را در تسریع دریافت مجوز و تسهیل پرداخت عوارض در نظر گرفته است.
عدم پرداخت یارانه های مسکن مهر به شهرداری ماهدشت
جعفری خاطرنشان کرد: دومین مشکل شهرداری پس از بحث پروانه های ساخت،‌ عدم پرداخت یارانه های مسکن مهر شهرداری است که این مهم باید هر چه سریعتر به حساب شهرداری ماهدشت واریز گردد.
شهردار ماهدشت با انتقاد از عملکرد اداره مسکن و شهرسازی در بحث ساخت زمین های مسکن مهر در این منطقه اظهار داشت: با توجه به اینکه تمامی این واحدها پس از ساخت به شهرداری تحویل می گردد و کلیه خدمات رسانی های آن به شهرداری سپرده خواهد شد،‌ ما از روند اجرای تغییرات و فعالیت های این پروژه بی اطلاع هستیم. وی اضافه کرد: این اداره تاکنون هیچ گونه رونوشتی از تغییرات و فعالیت های خود به شهرداری ماهدشت ارائه نکرده است.
این مسئول با بیان اینکه مسکن مهر به دلیل اینکه طرحی ملی است دارای اهمیت زیادی است و هدف کلیه ارگان ها پیشبرد هر چه مناسب تر اهداف این طرح است. جعفری تاکید کرد: مجری این طرح اداره مسکن و شهرسازی است و این اداره باید کلیه زیرساخت های اجرای آن را فراهم نماید.
شهردار ماهدشت افزود: در طرح مسکن مهر البرز ماهدشت علاوه بر 150 هکتار فضای سبز در نظر گرفته شده،‌ پارکی 70 هکتاری نزدیک منطقه در نظر گرفته شده که باید این مکان ها در اختیار فضای سبز شهرداری ماهدشت قرار گیرد.
داوود جعفری در بخشی دیگر از گفته هایش از قول مساعد اداره راه برای ساخت جاده ای چهار بانده از فاز 4 مهرشهر به ماهدشت خبر داد و افزود: کارهای مطالعاتی این پروژه آغاز شده و مقرر شد تا دهه فجر این جاده افتتاح شود.

كاربرد مواد نانو ساختار در صنعت ساختمان

مواد نانو (Nanoparticular) به موادي گفته مي شود كه حداقل يكي از ابعاد آن (طول , عرض , ضخامت ) زير 100nm باشد . مواد نانو ساختار با توجه به رفتارهاي بارزي كه از خود نشان داده اند مورد توجه بخش صنعت و دانشگاه در دهه هاي اخير قرار گرفته اند . در اين ميان صنعت ساختمان با توجه به نيازهاي خود چه از نظر استحكام , مقاومت و دوام و نيز كارايي بالا از استفاده كنندگان مهم مواد نانو ساختار (Nanostructure Materials ) به شمار مي رود .

مقدمه :
مواد نانو به عنوان موادي كه حداقل يكي از ابعاد آن (طول ، عرض ، ضخامت ) زير 100nm باشد تعريف شده اند ، يك نانومتر يك هزارم ميكرون يا حدود 100000 برابر كوچكتر از موي انسان است . به طور كلي ،در يك تقسيم بندي عمومي ، محصولات نانو مواد را مي توان به صورت هاي زير بيان كرد :    · فيلمهاي نانو لايه ( Nano Layer Thin Films ) براي كاربردهاي عمدتاً الكترونيكي    · نانو پوششهاي حفاظتي (Nano Coating ) براي افزايش مقاومت در برابر خوردگي ، حفاظت در مقابل عوامل مخرب محيطي    · نانو ذرات به عنوان پيش سازنده (Precursor) يا اصلاح ساز (Modifier) پديده هاي شيميايي و فيزيكي    · نانو لوله ها (Nanotubes) منظور از يك ماده نانو ساختار يا واضح تر يك بدنه نانو ساختار ( Nanostructured Solid ) جامدي است كه در آن انتظام اتمي ، اندازه كريستالهاي تشكيل دهنده و تركيب شيميايي در سراسر بدنه در مقياس چند نانو متري گسترده شده باشد .   
خواص فيزيكي و شيميايي مواد نانو (در شكل و فرمهاي متعددي كه وجود دارند از جمله ذرات ، الياف ، گلوله و . . . ) در مقايسه با مواد ميكروسكوپي تفاوت اساسي دارند . تغييرات اصولي كه وجود دارد نه تنها از نظر كوچكي اندازه بلكه از نظر خواص جديد آنها در سطح مقياس نانو مي باشد .
هدف نهايي از بررسي مواد در مقياس نانو ، يافتن طبقه جديدي از مصالح ساختماني با عملكرد بالا مي باشد ، كه آنها را مي توان به عنوان مصالحي با عملكرد بالا و چند منظوره اطلاق نمود . منظور از عملكرد چند منظوره ، ظهور خواصي جديد و متفاوت نسبت به خواص مواد معمولي مي باشد به گونه اي كه مصالح بتوانند كاربردهاي گوناگوني را ارائه نمايند .
در مطالب بعدي كه خواهد آمد مواد نانو ساختاري معرفي خواهند شد كه با توجه به نوظهور بودن چنين موادي مي توانند تحولي شگرف در صنعت ساختمان سازي و صنايع وابسته به آن ايجاد كنند .

مواد نانو كمپوزيت :
مواد نانو كمپوزيت بر پايه پليمر (ماتريس پليمري ) اولين بار در سالهاي 70 معرفي شده اندكه از تكنولوژي سول- ژل(Sol-Gel) جهت انتشار (Disperse) دادن ذرات نانو كاني درون ماتريس پليمر استفاده شده است .
هرچند تحقيقات انجام شده در دو دهه گذشته براي توسعه تجاري اين مواد توسط شركت تويوتا در ژاپن در اواخر سالهاي 80 صورت گرفته است ، ولي رشته نانو كمپوزيت پليمر هنوز در مرحله جنيني و در آغاز راه مي باشد .
در اين شرايط نانو آلومينا ، بهترين ساختار نانوئي است كه افق جديدي را در صنعت سراميك نويد مي دهد . زيرا كاربرد اين مواد پديده اي است كه از نظر مكانيكي ، الكتريكي و خواص حرارتي به طور مناسب داراي تعادل بوده و در رشته هاي مختلف كاربرد دارد . از جمله مي توان به چند نمونه اشاره كرد : · تكنولوژي نانو فلز آرتونايد كه اخيراً به طور تجاري ، الياف نانويي آلومينا ، انقلابي در رشته سراميك بوجود آورده است . · ذرات نانويي غير فلز مانند : نانو سيليكا ، نانو زيركونيا و مواد ديگر اصلاح كننده سراميك ها مي باشد .
بتن با عملكرد بالا (
HPC) :
يكي از چالشهايي كه در رشته مصالح ساختماني بوجود آمده است ، بتن با عملكرد بالا(HPC ) مي باشد . اين نوع بتن مقاوم از نوع مصالح كامپوزيت بوده و از نظر دوام جزو مصالح كامپوزيت و چند فازي مركب و پيچيده مي باشد . خواص ، رفتار و عملكرد بتن بستگي به نانو ساختار ماده زمينه بتن و سيماني دارد كه چسبندگي ، پيوستگي و يكپارچگي را بوجود مي آورد .
بنابراين ، مطالعات بتن و خمير سيمان در مقياس نانو براي توسعه مصالح ساختماني جديد و كاربرد آنها بسيار حائز اهميت مي باشد . روش معمولي براي توسعه بتن با عملكرد بالا اغلب شامل پارامترهاي مختلفي از جمله طرح اختلاط بتن معمولي و بتن مسلح با انواع مختلف الياف مي باشد . در مورد بتن به طور خاص ، علاوه بر عملكرد با دوام و خواص مكانيكي بهتر ، بتن با عملكرد بالاي چند منظوره (MHPC) خواص اضافه ديگري را دارا مي باشد ، از جمله مي توان به خاصيت الكترو مغناطيسي ، و قابليت به كار گيري در سازه هاي اتمي (محافظت از تشعشعات ) و افزايش موثر بودن آن در حفظ انرژي ساختمانها و ... را نام برد .
نانو سيليس آمورف :
در صنعت بتن ، سيليس يكي از معروفترين موادي است كه نقش مهمي در چسبندگي و پر كنندگي بتن با عملكرد بالا (HPC) ايفا مي كند .
محصول معمولي همان سليكيافيوم يا ميكرو سيليكا مي باشد كه داراي قطري در حدود 1/0 تا 1 ميلي متر مي باشد و داراي اكسيد سيليس حدود 90% مي باشد . مي توان گفت كه ميكرو سيليكا محصولي است كه در محدوده بالاي اشل اندازه نانو متر جهت افزايش عملكرد كامپوزيت مواد سيماني به كار برده مي شود .
محصول نانو سيليس متشكل از ذراتي هستند كه داراي شكل گلوله اي بوده و با قطر كمتر از 100nm يا بصورت ذرات خشك پودر يا بصورت معلق در مايع محلول قابل انتشار مي باشند ، كه مايع آن معمول ترين نوع محلول نانو سيليس مي باشد ، اين نوع محلول در آزمايشات مشخص در بتن خود تراكم
به كار گرفته شده است . نانو سيليس معلق كاربردهاي چند منظوره از خود نشان مي دهد مانند :

  • خاصيت ضد سايش
  • ضد لغزش
  • ضد حريق
  • ضد انعكاس سطوح  

آزمايشات نشان داده اند كه واكنش مواد نانو سيليس (Colloidal Silica ) با هيدرواكسيد كلسيم در مقايسه با ميكرو سيليكا بسيار سريع تر انجام گرفته و مقدار بسيار كم اين مواد همان تاثير پوزالاني مقدار بسيار بالاي ميكرو سيليكا را در سنين اوليه دارا مي باشد .
تمام كارهاي انجام يافته بر روي كاربرد مواد نانو سيليس كلوئيدي (Colloidal Nano Silica ) در بخش اصلاح خواص ريولوژي ، كار پذيري و مكانيكي خمير سيمان بوده است . آنچه كه در اينجا مطرح است نتايج اوليه محصولات نانو سيليس با قطري در محدوده 5 تا 100 نانومتر مي باشد .
نانو لوله ها : (NANOTUBES)
همان گونه كه در مقدمه مقاله مطرح شد معمولاً الياف براي مسلح كردن و اصلاح عملكرد مكانيكي بتن بكار برده مي شوند . امروزه از الياف فلزي ، شيشه اي ، پلي پروپلين ، كربن و  . . . در بتن براي مسلح كردن استفاده مي شود و ليكن تحقيقات روي بتن مسلح شده توسط نانو لوله كربني (Carbon Nanotubes  ) انتشار نيافته است تا بتوان از نتايج آن براي مسلح كردن بوسيله نانو لوله ها استفاده كرد .
نانو لوله كربني توسط LIJIMA در سال 1991 كشف شده است و كارهاي بسياري بر روي ساختار نانو در بخش فيزيك كوانتوم انجام يافته است بطوري كه تحقيقات نوين بر روي تكنولوژي و مهندسي نانو در سطح جهاني نقش اساسي و اصلي بازي مي كند . كربن 60 و نانو لوله هاي نوين داراي ساختاري هستند كه آنها را از فولاد قوي تر و بسيار سبك مي كند بطوريكه مي توانند خميدگي و كشش را بدون شكستن تحمل نمايند و در آينده جايگزين الياف كربن خواهند شد كه در كامپوزيت ها به كار برده مي شوند .
نانو لوله ها با توجه به تحقيقات انجام شده در مركز تحقيقات بتن( وابسته به موسسه ACI شاخه ايران ) ، داراي مقاومت كششي بيش از هر نوع الياف بتني شناخته شده مي باشند و نيز نانو لوله ها خواص ويژه قابل ملاحظه حرارتي و الكتريكي از خود نشان مي دهند ، بطوريكه هادي بودن حرارت آنها بيش از دو برابر الماس و هادي بودن الكتريكي آنها در حدود 1000 برابر فلز مس مي باشد . 
نانو لوله ها طبقه جديدي از محصولات مي باشند كه انقلابي جديد در زمينه مصالح و مواد پيشرفته را بوجود آورده اند . يك نسل جديد از نانو كامپوزيت هاي چند منظوره مي توانند به عنوان نانو لوله هاي كربني در نقش الياف مسلح كننده مناسب آن مواد مورد استفاده قرار گيرند . بنابراين نانو لوله هاي كربني از اجزاي كليدي بدست آوردن هدف اصلي ذكر شده در فوق به عنوان مصالح ساختماني با عملكرد بالاي چند منظوره , بازي مي كنند .
نتيجه گيري : 
 
منظور از مقاله ارائه شده نشان دادن مصالح جديد ساختماني و بيان مزاياي استفاده از اين نوع مواد در صنعت ساختمان مي باشد ، البته به دليل نو بودن اين نوع مصالح زمينه هاي فراواني براي كارهاي نظري و عملي در دانشگاههاي كشور وجود دارد كه اميد است كه با معرفي مصالح با ساختار نانو راه براي گامهاي بلندتر در اين زمينه باز شود .

نقل از:    http://www.nano.ir

نهادهای محافظه کار مانعی برای تغییر در روش های ساختمان سازی

 خبرگزاری ایسکانیوز: نهادهای مرتبط با موضوع ساختمان محافظه کارانه مانع از ایجاد هرگونه تغییرات در روش های ساختمان سازی شده اند.

با نگاهی مختصر به برنامه های ساخت مسکن و شهرک سازی در چند دهه اخیر می توان دریافت که تاسیس مسکن برای اقشار محروم و دهک های پایین جامعه هیچ گاه در دستور کار برنامه ریزان و تصمیم سازان نبوده است.
به عبارت دیگر نگاه غالب در سیستم مدیریتی کلان جامعه همواره مسکن را یک کالای سرمایه ای قلمداد کرده است.
در طرح جامع تهران پیش از انقلاب اسلامی با این نگرش که با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی قشر محروم و ضعیف وجود نخواهد داشت مسکن ارزان قیمت از برنامه ریزی ها حذف شد.
تا پیش از انقلاب ،مسکن ارزان قیمت به ساخت چند شهرک و کوی در اطراف برخی از شهرهای بزرگ محدود می شد.
در اوایل دهه 80 نیز هنگامی که یک هیات آلمانی از مقامات و مسوولین سازمان های مهندسی و ساختمانی آن کشور به دعوت وزارت مسکن به ایران سفر کرده بودند پیشنهاد آنان برای همکاری در زمینه ساخت مسکن ارزان قیمت مورد پذیرش قرار نگرفت، هیات آلمانی با این پاسخ که در زمینه ساخت مسکن توان مهندسی کشورها مشکلی ندارد و همکاری بایستی در زمینه مسائل پیچیده مهندسی شکل بگیرد بدرقه شدند.
البته اگر از توان مهندسی کشور در ساخت مسکن بگذریم آنچه مورد توجه مسوولین وقت قرار نگرفت توان مدیریتی و اقتصادی کشور در تامین مسکن بود.
درچند دهه گذشته سیاست ها و برنامه های ساخت مسکن با اهداف و جهت گیری های متفاوتی همراه بوده که گاه با طرح موضوع تراکم به گسترش عمودی شهر و استفاده از ظرفیت های داخلی شهرها ارجحیت داده و گاه با جهت گیری به طرف شهرهای جدید با این نگرش که این شهرها می توانند مشکل مسکن و حاشیه نشینی را مرتفع ساخته و در مقابل هجوم مهاجران به شهرهای بزرگ از تراکم جمعیت در این شهرها بکاهند و به سمت و سویی دیگر هدایت شده است.
اگرچه برنامه ها و سیاست های وزارت مسکن درسالیان پیش نتوانست در مقابل بحران مسکن سال های 85 و 86 موثر باشد، اما این موضوع سبب شد که در بحران کسی وزارت مسکن و شهرسازی را مقصر قلمداد نکند.
موضوعاتی همانند میزان سود بانکی، نقدینگی سرگردان، بنگاه های زود بازده و غیره سبب شد تا علت این بحران در مسائل اقتصادی و مالی پیگیری شود، همچنین ساختار شکل داده شده به روابط بین سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع مسکن همانند نظام مهندسی، جامعه مشاوران شهرداری ها و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی در این میان کمتر مورد بحث و بازنگری قرار گرفت.
باید پذیرفت که هم اکنون ستاد تصمیم گیری و هدایت ساخت در وزارت مسکن و شهرسازی مستقر نیست اگر چه کماکان بخش های اجرایی و عملیاتی آن در این وزارت به کار خود ادامه می دهند.
حال باید پرسید متولی ساخت و ساز مسکن و دیگر بناهای شهری در کشور واقعا چه نهادی است؟
هم اکنون افزون بر سازمان ها و نهادهای موجود همانند مسکن و شهرسازی شهرداری ها وزارت کشور و ... سازمان گسترش و نوسازی صنایع نیز به تصمیم سازان ساخت و ساز در کشور افزوده شده است.
پر رنگ شدن نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تبصره شش قانون بودجه سال 86 و ورود این سازمان به عرصه مدیریت صنعتی در ساختمان سازی در کشور بیانگر این واقعیت است که ساختارها و مناسبات موجود در نهادهای مرتبط با موضوع ساختمان و مسکن نه تنها توانایی پذیرش تغییرات وتحولات فن آوری های نو و سیستم های نوین را ندارند بلکه خود به عنوان نهادهای محافظه کار مانع از ایجاد هر گونه تغییرات در روش های ساختمان سازی شده اند.

طرح افزايش وام ساخت مسکن تا سقف 40 ميليون تومان

يک منبع آگاه از ارائه طرحي مبني بر استفاده از وام 40 ميليون توماني ساخت از محل اوراق حق تقدم خبرداد.
اين منبع آگاه در گفتگو با فارس گفت: در حال حاضر از محل اوراق حق تقدم بانک مسکن تا سقف 20 ميليون تومان مي توان از اين اوراق براي خريد مسکن استفاده کرد، به همين منظور به تازگي پيشنهادي به بانک مرکزي شده تا براي ساخت و تکميل ساختمان از محل اين اوراق تا 40 ميليون تومان وام براي ساخت استفاده شود.وي ادامه داد: به عنوان مثال متقاضيان اين وام ها مي توانند با افتتاح حساب به ميزان 27 ميليون تومان به ازاي هر ماه يک ميليون تومان از اين اوراق را به اضافه 9 درصد سود دريافت کنند.
اين منبع آگاه گفت: اين پيشنهاد هنوز مجوز نهايي را از بانک مرکزي اخذ نکرده است.
وي در خصوص پيشنهاد افزايش سقف وام 30 ميليوني ساخت مسکن نيز گفت:هنوز پيشنهادي براي افزايش سقف وام ساخت مسکن ارائه و تصويب نشده است.

بافت تاريخي، زير چرخ توسعه

بافت‌شهری- ترانه يلدا:
بهسازي، نوسازي و احياي مركز تاريخي شهر تهران روزي در شرف وقوع است

كاري كه با نيم قرن تاخير نسبت به ديگر شهرهاي تاريخي كشورمان، بالاخره آغاز مي‌شود و اميد است شهر تهران از آن سرافكنده بيرون نيايد.متأسفانه آنچه هنوز قبل از برداشتن گام اول و پيشاپيش، بسياري از علاقه‌مندان و صاحب‌نظران در امر شهرسازي را نگران مي‌كند، شيوه پرداختن به مسئله و طلايه‌هايي است كه از افقي مغشوش خبر مي‌دهد.

به‌طور خلاصه، به‌نظر مي‌رسد حركتي مشابه آنچه بخش وسيعي از ميراث طبيعي شهر تهران را در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي، با ساخت‌و‌ساز بي‌رويه و بي‌برنامه به نابودي و اغتشاش كشانيد، ‌اكنون درصدد است تا در پي اشباع مناطق شمالي تهران، دامنه فعاليت ساختماني پرحجم و سودآور را به محدوده‌هاي ميراث تاريخي شهر تهران بكشاند، آن هم به يك دليل ساده؛ اينكه زمين در مركز متروك‌مانده و تاريخي شهرمان، هنوز نسبتاً ارزان است و توسعه آن به‌دليل مركزيت مكاني داراي آينده‌اي روشن و پررونق. شايد اگر تهران طرح جامع مصوب و به روزي مي‌داشت،  احياي بافت تاريخي شهر سال‌ها پيش، از مركز شهر آغاز شده بود و امروز 30سال نيز از عمر آغاز آن مي‌گذشت.

حركت‌هاي امروز در مركز تهران در كل به بي‌منطقي حركت ساختمان‌سازي‌ مسكوني و برج‌سازي‌هاي معروف در شمال شهر نيست، بنابراين در اصل و انگيزه آن ايرادي نيست به‌ويژه آنكه كهنگي و عدم‌رسيدگي و نگهداري بموقع وضعيت مركز شهر را تا حدودي بحراني كرده است.

دوران رشد برون گرا

سال‌ها، نه تنها در ايران دهه‌هاي 40 و 50 به بعد، بلكه در شهرهاي بزرگ جهان مراكز تاريخي شهري در اثر بي‌توجهي مسئولان مهجور ماندند و دامنه توسعه شهري و فعاليت بخش ساختمان به حومه‌ها كشيده شد و به همراه آن - و نيز به‌علت ارزان بودن اراضي حومه شهرها - اداره‌هاي دولتي نيز در غيرمركزي‌ترين محلات تازه‌ساز شهرهاي كشورمان سربرآوردند؛ يعني در حاشيه شهر كه زمين دولتي فراوان بود و بي‌آنكه مركزي در آنجا شكل گرفته باشد. در نتيجه، در شهرهاي ايران و به‌ويژه درتهران، رونق و توجه، به حاشيه‌هاي نوبنياد شهرها معطوف شد و از مراكز تاريخي شهرها فاصله گرفت.

از طرفي، ساختمان‌سازي‌ بر زمين بكر بي‌دردسرتر بود و شهرداران و سازندگان، هر دو ترجيح دادند بازپرداختن به مراكز شهرها را كه مستلزم فكر، وقت و هزينه بيشتر بود، به زماني در آينده‌هاي دورتر موكول كنند. در اثر اين موج، محلات مركزشهرها در اثر فرسودگي، به‌تدريج از ساكنين اصلي خود خالي شدند و اگر چه بازار كما‌في‌السابق به فعاليت خود ادامه داد، اما زندگي با كيفيت بالا از مراكز شهري رخت بربست و مهاجرين و مستاجرين فقير و انبارها و كارگاه‌هاي توليدي غيربهداشتي، فضاي خانه‌هاي زيباي قديمي و تاريخي را پركردند.

امروز، بسياري از خانه‌هاي تاريخي از شدت فرسودگي و بي‌برنامگي براي احياي بافت‌هاي قديم، به مخروبه‌هايي تبديل شده‌اند كه حتي ارزش سكونت فقيرانه را نيز ندارند و گاه زمين‌هايشان پس از عبور بولدوزرها، خالي و گود افتاده ازسطح گذر در انتظار حركتي تازه‌اند. اين حركت در كشور ما دارد با تاخيري 30 الي 35ساله نسبت به شهرهاي مهم جهان آغاز مي‌شود كه بخش مهمي از علل آن به جدايي گزيني ايران و ضعف آمد و شد و توريسم دركشورمان مربوط مي‌شود.

مركزي جذاب براي تهران

آنچه مسلم است اگر تعامل نيروهاي سياسي و سرمايه‌هاي سوداگر با سياستگذاري‌هاي شهرسازان و كارشناسان و متخصصين امور به سرانجام و نقطه مشترك نرسد، تمام اميدها براي ساختن شهري شايسته، با مركزي جذاب و در سطح جهاني به باد خواهد رفت. مهم اين است كه آنان كه زمين‌هاي مركزي تهران را خريده‌اند و هنوز مي‌خرند (اعم از افراد و سازمان‌هاي بخش خصوصي و عمومي و تعاوني‌ها) به فكر اهميت تاريخي اين فضاي مركزي شهري باشند. اينجاست كه خطر حركت اين كارد دولبه در دل‌ها هراس مي‌افكند. اگر رضاشاه، 80سال پيش از اين، خندق را پر كرد و تهران مدرن را در كنار و در اطراف شهرقديم احداث كرد، اگر چاقو بربافت قديم تمام شهرهاي مهم گذاشت و مثل كيك، خيابان‌هاي مستقيم و ميدان‌هاي مدور را ازميانه بافت‌ها رد كرد، اما درعوض، ساختمان‌هايي ساخت كه هنوز زيبا و پابرجاي‌اند.

رضاشاه از «بارون هوسمان» و امثال او پيروي كرده بود و عصر مدرن اصولا درهمه جا كمتر به ارزش‌هاي بافت‌هاي قديمي شهري و به حفاظت از هويت گذشته پايبند بود. ما نيز اگر امروز نگران اين بافت‌هاييم، نه از سرتحجر كه در جهت داشتن شهري زيبا و با شخصيت، مناسب براي گردشگري و حفظ ميراث خود به‌عنوان ارزش‌هايي قابل بهره‌برداري در دوران معاصر اسلامي، هستيم. اما امروز، آيا چنين چشم‌اندازي درپيش است ؟ آيا در سال‌هاي اخير ساختمان‌هايي در تهران ساخته شده‌اند كه ارزش و ابهت ساختمان‌هاي آرت دكوي 80-70 سال پيش  را در زمانه ما داشته باشند؟ يا آنكه ارزش‌هاي اسلامي و معماري متشخص را زنده كنند؟

مشاركت، لازمه احياي تهران

متأسفانه چنين به‌نظر مي‌رسد كه مسئولان نيز مانند اكثريت صاحبان جوان سرمايه‌هاي بخش خصوصي درگير و طرفدار ارزش‌هاي ظاهري و زرق و برق بسازوبفروشي شده‌اند و زور اين سلايق نيز به سايرين مي‌چربد. گاه شهرداري و تعاوني‌هاي دولتي فكر مي‌كنند بايد راسا به كار سازندگي بپردازند و حق يكه تازي در اين عرصه را نيز از آن خود مي‌دانند، به‌طوري كه مشاركت ساير گروه‌هاي ذي‌نفع و ذي‌نفوذ و ساكنين و كسبه محل و بازار از نظر اين مسئولين خطري محسوب مي‌شود. در حالي‌كه خوب است توجه شود كه براي آسان و ارزان پيش رفتن كارها و پرهيز از بحران‌هاي اجتماعي، لازم است كه مشاركت مردم در امر نوسازي و بهسازي شهري دست كم گرفته نشود.

چه بايد كرد؟

چاره‌اي جز آغاز يك روند طولاني از مذاكرات بين دست‌اندركاران و كارشناسان متخصص و سازندگان و اقناع ذي‌نفعان نيست. واقعيت اين است كه براي داشتن شهري زيبا هركس بهتر است و بايد كار خودش را به نحو احسن انجام دهد. اگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مانند بسياري از شهرسازان نگران تهران قديم، عقيده دارد كه عمارت شمس‌العماره و بافت قديم تهران ارزش تاريخي دارد و بايد به آن بها داد، بايد برقوانين خود نسبت به رعايت حريم ارتفاعي در اطراف اينگونه ساختمان‌ها و بافت‌هاي ارزشمند پافشاري كند و با بحث‌هاي منطقي و تبليغ بجا، نگذارد تا در فاصله كمي از آن، مثلاً برپايي برجي 15 طبقه، جذابيت آن‌را تحت‌الشعاع قراردهد.

اگر ردگذرها و كوچه‌هاي قديمي تهران و نماهاي زيباي آجر آنها مي‌تواند با اندكي توجه حفظ و احيا شود و شهروندان و گردشگران به سادگي مي‌توانند از قدم‌زدن و خريد و تفريح در آنها لذت ببرند، بايد با بحث و تبليغ و فرهنگسازي‌، جلوي تعريض و صاف شدن همين تعداد قليل كوچه باريك و پر پيچ وخم تاريخي را گرفت و تهران را از هسته با هويت خود تهي و محروم نكرد زيرا بدون شك، براي تأمين مغازه‌ها و انبارهاي وسيع و جديد و كارا در طرح‌هاي جامع و تفصيلي پيش‌بيني شده است.

اگر ماموران دولت به كار نظارت و تسهيل‌گري خود پايبند باشند و كار ساخت‌وساز را به گروه‌هاي مشاركت جوي سازندگان خرد بخش خصوصي واگذار كنند، مطمئنا مركز شهري با هويت‌تر از زماني خواهيم داشت كه به بهانه بهداشت و توسعه و نوسازي، بولدوزر را در سراسر محلات و ساختمان‌هايي بيندازيم كه شاهد تاريخ پرفراز و نشيب اين شهر بوده‌اند.

ه هر حال، آنكه امروز در مركز تهران زمين دارد  يا زمين خريده است، بايد وارد پروسه گفت‌وگو و چانه زني با كساني شود كه مي‌توانند راه حل‌هاي روشن (و البته سودآوري) جلوي پايش بگذارند؛ كساني كه بتوانند منفعت عمومي را نيز در كنار اين موج مايل به ساخت‌و‌ساز تأمين كنند و با هدايت و تعيين حدود منطقي براي آن، بهسازي و نوسازي تدريجي مركز شهرتهران را محقق سازند.

واقعيت اين است كه محلات تاريخي عودلاجان، سنگلج و امامزاده يحيي، اگر تبديل به انبار و سوپر ماركت و بورس لوازم يدكي و آهن آلات نشوند، اقتصادي‌تر و سودآورتر عمل خواهند كرد. به علاوه، آبرومندانه‌تر و زيباتر است كه مغازه‌هاي كوچك همان كوچه‌ها و گذرهاي باريك لوطي صالح و دانگي و درختي، و تكيه‌هاي رضا قلي‌خان و عودلاجان سرجاي خود باقي بمانند تا در برابر آيندگان شرمنده نمانيم كه ميراث‌شان را پاس نداشتيم.

جلوگیری از ساخت و ساز‌های مغایر با سیمای شهر اصفهان

اصفهان - خبرنگار «ايران» منظر ساختمان‌هایی که در شهر اصفهان ساخته می‌شود، باید متناسب با معماری شهر تاریخی اصفهان باشد.
کریم داوودی، نايب رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به لزوم رعایت سیمای شهری اصفهان گفت: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان باید از نماهایی که با معماری شهر اصفهان مغایرت دارد، جلوگیری كند.
وي ادامه داد: باید به نمای ساختمان‌هایی که در مجاورت خیابان‌های اصلی شهر و محورهای تاریخی قرار گرفته است، توجه بیشتری شود.
داوودی خاطرنشان کرد: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان می‌تواند برای رسیدگی به سیمای شهری، از کارشناسان مجرب این شهر به صورت پاره وقت استفاده کند.

وظایف موجر و مستأجر در تعمیر مکان استیجاری

ساختمان مسكوني يا مكان تجاري كه به اجاره داده مي‌شود ممكن است در زمان و مدت اجاره نياز به تعميرات اساسي يا جزيي داشته باشد. در اين گفتار به حقوق ووظايف هر يك از موجر و مستأجر در اين خصوص مي‌پردازيم: 
تعميرات اساسي مكان استيجاري يعني تعميراتي كه مربوط به اصل بنا و تأسيسات عمده نصب شده در آن مانند باز كردن پنجره نورگير در ديوار ساختمان يا نصب دروازه برقي براي پاركينگ، دستگاه‌هاي حرارت مركزي و تهويه يا آسانسور و يا تعويض سيم كشي ساختمان بر عهده موجر و صاحب ساختمان است ولي تعميرات جزيي مانند تعمير قفل در ورودي، زدن چسب آكواريوم بر درزهاي سينك آشپزخانه و يا تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است مانند نصب توري در و پنجره بر عهده مستأجر مي‌باشد. البته اين تا هنگامي است كه طرفين برخلاف آن با يكديگر توافق نكرده يا نكنند، زيرا موجر يا مستأجر مي‌توانند با توافق يكديگر هر يك از اين وظايف را بر عهده گيرند.
اگر موجر نسبت به انجام تعميرات اساسي اقدامي به عمل نياورد، مستأجر اجازه تعميرات ساختمان را دارد؟
براي اين كار مستأجر بايد مطابق قانون اقدام كند. يعني به دادگاه (يا شوراي حل اختلاف) مراجعه كند و اگر موجر تعميرات مورد نظر را كه از سوي دادگاه مقرر شده در مهلت مقرر انجام نداد مستأجر مي‌تواند با اجازه مقام قضايي تعميرات لازم را به اندازه معمول و متعارف انجام دهد و اين عمل بايد با نظارت دادگاه (مأمور اجرا) صورت گيرد. البته مستأجر علاوه بر اين حق، اجازه دارد كه به جاي تعمير ساختمان از حق فسخ خود استفاده كند.
چنانچه مستأجر مانع انجام تعميرات اساسي شود و انجام تعميرات نيز ضرورت داشته باشد دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت از حق ملزم مي‌كند.
آيا موجر مي‌تواند به بهانه تعميرات اساسي براي مستأجر ايجاد مزاحمت كند؟
خير، براي انجام تعميرات اساسي موجر بايد در يك فرصت مناسب و معقول و متعارف اقدام كند و در صورت وجود اختلاف بين آن دو،‌دادگاه (يا شوراي حل اختلاف) مهلت مناسبي را براي انجام اين تعميرات معين خواهد كرد.
هنگامي كه موجر از انجام تعميرات اساسي خودداري مي‌كند هزينه انجام تعميراتي كه مستأجر انجام مي‌دهد چگونه تأمين مي‌شود و سقف اين مخارج تا چه اندازه مي‌تواند باشد؟
همان طور كه گفتيم مستأجر با اجازه و نظارت دادگاه (يا شوراي حل اختلاف) تعميرات ضروري را انجام خواهد داد و مخارج آن حداكثر تا معادل 6 ماه اجاره بها به حساب موجر محاسبه مي‌شود و از اجاره بها كسر خواهد شد.
موجر حق ندارد جز در مورد تعميرات اساسي و ضروري مستأجر را از حق استفاده از برق، آب، گاز، تلفن و... محروم كند و در صورت تخلف دادگاه (يا شوراي حل اختلاف) فوراً و بدون رعايت تشريفات موضوع را رسيدگي و دستور برقراري و وصل اين منافع را خواهد داد.
البته موجر نيز به اين تصميم حق دارد كه اعتراض كند و مرجع صادركننده اين تصميم به اعتراض او رسيدگي و نتيجه رسيدگي مزبور قطعي است.
اگر مالك قصد فروش ملك خود را داشته باشد يا بخواهد وضع ملك را به لحاظ وجود خرابي مشاهده كند مستأجر مي‌تواند مانع او شود؟
خير، مستأجر حق ندارد كه مانع از رؤيت خريدار يا مالك شود. بنابراين مالك يا نماينده او در صورت برخورد با اين مسئله و ممانعت مستأجر براي رفع ممانعت از حق، به دادستان محل وقوع ملك حق رجوع و شكايت دارد و دادستان پس از بررسي موضوع و دلايل شاكي به مأموريت انتظامي دستور مي‌دهد تا خريدار و مالك در معيت و با همراهي مأمورين از ملك ديدن كنند.
مديريت آموزش‌هاي مردمي
معاونت آموزش قوه قضائيه

آشنايي با املاك در رهن

اصولاً رهن عقدي‌است كه به موجب آن شخص بدهكار مالي را براي وثيقه به طلبكار مي‌دهد كه اصطلاحاً رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گويند.
آيا فروش ملكي كه در رهن بانك قرار گرفته از حيث حقوقي صحيح است؟
فرض كنيم ملكي قبلاً به لحاظ اعطاي تسهيلات بانكي در رهن بانك قرار گرفته و صاحب ملك پس از ساخت منزل مسكوني قصد فروش آن را دارد و يا اين كه شخصي براي خريد آپارتمان از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كند و در ازاي مبلغ 10 ميليون تومان خانه را به رهن بانك مي‌گذارد آيا حق فروش خانه را دارد؟
اصولاً رهن گذاشتن آپارتمان يا ملك از طرف رهن گذارنده (راهن) به پايه و اساس مالكيت او لطمه‌اي وارد نمي‌كند و صرف فروش آن با رعايت حقوق مرتهن (رهن گيرنده در اين مثال بانك) منعي ندارد. با اين حال بايد توجه داشت:
1- فروش ملك يا آپارتماني كه به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانك) به شرط حفظ حقوق بانك بلامانع است.
2- هنگام تنظيم سند فروش بايد قيد شود كه ملك يا آپارتمان در رهن بانك است و به حقوق مرتهن اشاره شود.
آيا مي‌توان ملكي را كه به مبلغ 10 ميليون تومان در رهن بانك است و يكصد ميليون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن براي آزادي متهم در دادسرا يا دادگاه وثيقه گذاشت؟
در اينجا راهن نمي‌تواند ملكي را كه قبلاً در رهن بوده براي آزادي متهم در وثيقه قرار دهد زيرا با اين اقدام به حقوق بانك لطمه وارد مي‌آورد مگر اين كه از بانك اجازه بگيرد زيرا هرگاه متهمي كه وثيقه مي‌سپارد و در مواقعي كه حضورش در دادگاه ضروري باشد، حاضر نشود با رعايت ساير شرايط قانوني، وثيقه مزبور ضبط مي‌شود و چه بسا تحت شرايطي خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم نيز از اين محل برداشت شود از اين رو وثيقه گذاشتن ملك مرهونه نزد مقامات قضايي خالي از اشكال نبوده و با حقوق بانك (مرتهن) منافات دارد.
اگر در زمان عقد رهن به مال مورد رهن (عين مرهونه) اضافه شود و زيادتي حاصل آيد به چه كسي تعلق خواهد داشت؟
چنانچه طرفين عقد رأي در قرارداد به اين موضوع اشاره‌اي نكرده باشند و بين آنها قراري در اين خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زيادتي كه ممكن است در آن به وجود آيد در صورتي كه متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است پس اگر فرض كنيم يك رأس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از اين گاو حملي به دنيا آيد «گوساله» اين حمل متعلق به راهن خواهد بود. ولي اضافه وزن اين گاو متعلق به مرتهن خواهد بود پس اگر ملكي داراي افزايش قيمت شد اين افزايش قيمت متعلق به مرتهن است.
آيا با فوت راهن يا مرتهن عقد رهن بر هم مي‌خورد؟
با مرگ هر يك از طرفين لطمه‌اي به عقد رهن وارد نمي‌شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند، تقاضا كند كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طريق دادگاه حل خواهد شد.
آيا راهن مي‌تواند در مال رهن داده شده (عين مرهونه) تغييراتي بدهد؟
راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آن كه منافاتي با حقوق مرتهن نداشته باشد.

حساب و كتاب مبهم عوارض نوسازي شهرداري

هفته گذشته دو نوع برگ صورتحساب به نام‌هاي عوارض نوسازي شهرداري و بهاي خدمات مديريت پسماند در خانه‌هاي تهران‌نشينان از سوي شهرداري مناطق ريخته و موجب اعتراض مردم در برخي از محله‌ها شد.
در اين صورتحساب‌ها دو نكته قابل بحث وجود دارد كه همين دو نكته اعتراض مردم را برانگيخته است.
اول: براساس مندرجات اين برگه‌ها مالك هر ملكي- چه عوارضي را پرداخت كند و چه پرداخت نكند- همواره و هميشه بدهكار محسوب مي‌شود چون برتمام اين برگه‌ها با حروف درشت نوشته شده: «علي‌الحساب». يعني اگر شهرداري هر مبلغي از مالكان براي عوارض نوسازي و خدمات شهري يك سال طلب كند اين امكان هست كه براي همان سال باز هم مبالغ ديگري طلبكار باشد، بنابراين نقطه‌اي به‌نام تسويه حساب ميان مالك ساختمان و شهرداري وجود ندارد (البته از ديدگاه مديريت محترم شهري).
دوم: چون مالكان ساختمان‌ها همواره بدهكار محسوب مي‌شوند، بايد هميشه به همراه صورتحساب‌هاي سال جاري، صورتحساب‌هايي هم براي بدهي قبل دريافت كنند اما اين صورتحساب‌ها هميشه در آخرين روز‌هاي مهلت پرداخت به دست مالكان مي‌رسد و از اين رو، نه فرصت پرداخت دارند، نه مي‌توانند در قرعه‌كشي‌هاي رؤيايي شهرداري شركت كنند، نه از تخفيف خوش‌حسابي استفاده كنند.به‌عنوان مثال، در تراكت تبليغاتي كه همراه صورتحساب به در منازل فرستاده شده و نيز بر پشت برگه‌هاي صورتحساب، به مالكان تذكر داده شده چنانچه عوارض خود را تا پايان شهريور 89 بپردازند، علاوه بر 10درصد تخفيف خوش‌حسابي، به قيد قرعه نيز مشمول دريافت جوايزي خواهند شد اما جالب اين‌كه صورتحساب مربوطه در فاصله 15 تا 20روز باقيمانده به پايان شهريور به در منازل ارسال شده است و براي كساني كه در‌آمد مناسبي ندارند يا خانه‌هاي اقساطي خريده‌اند و هر ماه در سر رسيد قسط بانك لرزه بر اندامشان مي‌افتد امكان افزودن هزينه عوارض شهرداري بر هزينه‌هاي ديگرشان نيست، دغدغه‌اي جديد ايجاد شده است خصوصاً كه روي برگه‌هاي صورتحساب هشدار داده شده چنانچه مبلغ مربوطه در مهلت باقيمانده پرداخت نشود، مشمول جريمه 9 درصدي مي‌شود.
آيا زماني كه شوراي اسلامي شهر تهران پس از چند جلسه تصويب كرد كه عوارض نوسازي شهرداري به شكل اقساط از مردم دريافت شود هدفش مچ‌گيري و بدهكار كردن مردم بود يا آسان كردن وصول مطالبات شهرداري و وارد نشدن فشار بر صاحبان آپارتمان‌ها و خانه‌ها؟
از سوي ديگر اين پرسش نيز مطرح است كه چرا بر همه برگه‌هاي صورتحساب عوارض و پسماند مهر‌علي‌الحساب زده شده است؟ كدام روش محاسبه يا قانون منطقي اين اجازه را به شهرداري داده است كه هرچه از ساكنان شهر پول مي‌گيرد باز هم طلبكار باشد؟ به اين ترتيب، شهرداري هميشه مي‌تواند براي سال‌هاي گذشته افزون بر مبالغي كه تسويه‌حساب شده، باز هم صورتحساب باقيمانده بفرستد و پول‌هاي جديدي مطالبه كند و اين، در حالي است كه مردم از شهرداري، حركت فوق‌العاده‌اي در شهر نمي‌بينند جز تخريب آسفالت معابر وجمع‌آوري زباله‌ كه هزينه آن را در صورتحساب پسماند جداگانه مي‌پردازند.
مردم در اعتراض به اين رويه شهرداري از شوراي اسلامي شهر تهران مي‌خواهند- اگر هنوز اشرافي بر شهرداري تهران دارد- درباره اين مشكل و دليل بدهكار كردن دائمي مردم در پرداخت عوارض نوسازي و همچنين درباره ارسال دير هنگام صورتحساب‌ها براي مالكان و محروم‌كردن آنها از تخفيف خوش حسابي، شهرداري را بازخواست و اين رويه اشتباه را دگرگون كند.

ضوابط پيش فروش ساختمان تعيين شد

مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين كرد كه با اين تصميم نمايندگان مردم،  پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد

براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان كه به موجب آن، مالك ‏رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا ‏تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و ‏واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در ‏حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ‏ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،

پيش خريدار ‏درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ‏ساختمان، محسوب مي‌شود. ‏با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا ‏حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك ‏ و امكانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.

اين گزارش مي‌افزايد: قرارداد پيش فروش و ‏نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند ‏رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند ‏مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گيرد.

با تصويب مجلس،  چنانچه پيش فروشنده ‏در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را ‏تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‏نكند،  فرد پيش‌فروش‌كننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد بود.

ازاين‌رو چنانچه مساحت بنا تا 5 درصد افزون بر زيربناي ‏مقرر در قرارداد باشد هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتي‌كه بيش از 5 درصد ‏باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از ‏95 درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را ‏بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از ‏پيش فروشنده مطالبه كند. ‏

براساس تصميم مجلس،  در تمامي مواردي كه به‌دليل ‏تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود ‏را اعمال مي‌كند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده ‏را بر‌مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناسي مرضي ‏الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفين،

پيش فروشنده بايد ‏تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق ‏نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير ‏خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي ‏مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل ‏10 درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‏وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق ‏كنند.

‏بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف 10‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش ‏فروش شده خودداري كند، دفترخانه با تصريح مراتب ‏مبادرت به تنظيم سند رسمي به‌نام پيش خريدار يا ‏قائم مقام وي خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل ‏وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به ‏تفكيك  يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام كند.

بازار مسکن چین

وجود بیش‌از یک میلیون خانه خالی در کشور چین، بازار مسکن در این کشور را بی‌ارزش کرده است. در چین همه می‌توانند به راحتی و با کمک وام بانکی، حتی در پایتخت نیز صاحب‌خانه شوند که البته این اتفاق افتاده و باعث شده ارزش سرمایه‌ای ملک در چین به خطر بیفتد.
سایت اینترنتی تحلیل بازار مسکن چین تحت عنوان «فار ایسترن ریویو» پیش‌بینی کرده قیمت مسکن در این کشور طی دوسال آینده 50درصد کاهش یابد.
در این صورت بانک‌های چین از الان حدود دوسال فرصت دارند برای اینکه به سرنوشت موسسات مالی آمریکا دچار نشوند، چاره‌ای برای رهایی از وثیقه‌های ملکی بیندیشند.
در چین بانک‌ها بیش‌از آنکه از بابت وام مسکن، وثیقه ملکی داشته باشند، دارایی‌های ملکی تجار و صنعتگران در این کشور را در ازای پرداخت وام تولید به امانت گرفته‌اند. اگر بازار مسکن در چین با افت ارزش روبه‌رو شود همه این دارایی‌ها نیز حراج می‌شود و ورشکستگی بانکی حتمی خواهد بود.
آمارهای
خرید و فروش مسکن در چین نشان می‌دهد بیش‌از 180هزار ملک به‌رغم درخواست برای فروش، فروش نرفته است و همچنین بیش ‌از یک میلیون خانه خالی در این کشور برای روز مبادا خالی نگه داشته شده است.
این حجم واحد مسکونی خالی و بدون مشتری تهدید بزرگی برای اقتصاد چین است.
پایان راه نزدیک است. این پیام کائوجیان‌هی، کارشناس ارشد دولت چین است که ماه گذشته وقتی می‌خواست پیش‌بینی خود را درباره قیمت املاک مسکونی در این کشور بگوید اعلام کرد. پیش‌بینی او این بود که
قیمت مسکن در چین در دو سال آینده نصف می‌شود. استدلال او این بود که افزایش قیمت اخیر مسکن در چین که موجب شد متوسط قیمت طی 5 سال گذشته سه برابر شود، دوامی ندارد و با توجه به تعداد آپارتمان‌های جدید که در سراسر چین خالی هستند، این شرایط بی‌ثبات است.
پیش‌بینی کائو وحشت‌انگیز است و نه تنها صاحبان و مالکان خانه بلکه بانک‌ها را نیز به فکر جدی می‌اندازد. بانک‌ها در چین ممکن است مانند همتایان غربی خود بر روی وام‌های ریسک‌دار سرمایه‌گذاری نکرده باشند، اما اکثر وام‌های تجاری خود را بر اساس دارایی‌های ملکی شرکت‌ها داده و گرفته‌اند و به همین دلیل مسیر این وام‌ها هم دستخوش پستی و بلندی‌ها و تحولات بازار املاک مسکونی است. وقتی قیمت مسکن ناگهان نصف شود، چین ممکن است با بحران بانکی رو‌به‌رو شود که حجم آن خیلی هم بیشتر از بحران بانکی و مالی غرب است.
اما این پیش‌بینی مشکلی هم دارد و آن این است که ناظران آگاه بیش از یک دهه است که ترکیدن حباب مسکن در چین را پیش‌بینی می‌کنند، اما هنوز این اتفاق روی نداده‌است. تحلیلگران بدبین‌تر می‌گویند که بر اساس آمار و ارقام رسمی، مساحت کل آپارتمان‌های فروش‌نرفته در چین تا پایان سال 2008 به 91میلیون متر مربع رسیده‌است که این مساحت 32درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان می‌دهد.
این درحالی است که در 5 سال گذشته مردم در چین بیش از 587 میلیون متر مربع آپارتمان خریده‌اند که فقط آن را خالی بگذارند. چینی‌ها اشتهای خوبی برای خرید خانه دارند و فقط خانه می‌خرند و خالی می‌گذارند نه اینکه در آن زندگی کنند. این اشتها دیرزمانی است که وجود دارد و اکنون هم با وجود شرایط بد اقتصادی ادامه دارد. وقتی قیمت مسکن سه ماه پیش در چین به میزان 3/1درصد کاهش یافت که دلیل آن نگرانی از انباشت عرضه در بازار بود، خریداران به بازار ریختند و ارقام مربوط به فروش مسکن به بالاترین حد در دو سال گذشته رسید.
یکی از کسانی که خودش مالک مسکن در پکن است تجربه‌اش را اینگونه تعریف می‌کند. او می‌گوید به ما گفتند که ارزش خانه‌ای که سال گذشته خریدیم 30درصد افزایش یافته‌است. اما از آنجا که مقایسه قیمت‌ها در بازار پکن دشوار است نمی‌توان به روشنی در این باره قضاوت کرد.
این خریدار مسکن ابتدا تصمیم می‌گیرد که آپارتمان خریداری شده را اجاره دهد، اما کسی را پیدا نکرد که اجاره‌ای به اندازه متناسب برای پوشش دادن میزان وام آن خانه را بپردازد. این درحالی بود که موقعیت آپارتمان بسیار خوب بود. وقتی هم که کسی برای اجاره کردن خانه پیدا می‌شد، چون می‌دید که این واحد در پروژه عظیم آپارتمانی قرار دارد که همه واحد‌های آن خالی است، از اجاره کردن منصرف می‌شد. اکثر پروژه‌های ساختمانی تکمیل شده در پکن اکنون خالی از سکنه است.
بهترین و ساده‌ترین دلیل برای توجیه این آپارتمان‌های خالی این است که ثروتمندان شهرستانی در چین در پایتخت این کشور خانه می‌خرند تا اجازه اقامت فرزندان خود را در پکن در سال‌های آینده بگیرند. زندگی در پایتخت به معنای تحصیل و شغل و امکانات زندگی بهتر است و فقط کسانی می‌توانند به پایتخت نقل مکان کنند که ملکی داشته‌باشند. خب ممکن است این دلیل درست باشد. اما وقتی در می‌یابیم که خانه‌های خالی از سکنه فقط به پکن محدود نمی‌شود و دیگر شهرهای چین هم همین وضعیت را دارند، آن وقت باید به دنبال دلیل دیگری بگردیم. چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک گروه از ثروتمندان چینی در سفر به آمریکا که از سوی یک آژانس مسکن برنامه‌ریزی شده‌بود، قصد خرید املاک راکد مانده و فروش نرفته در این کشور را داشته‌اند. اما این گروه دست خالی بازگشتند. یکی از دلایل دست خالی بازگشتن آنها این بوده که آنها از شنیدن خبر اینکه در آمریکا به املاک، سالانه مالیات تعلق می‌گیرد حیرت زده شده‌اند. در چین تنها نقل و انتقال و
خرید و فروش ملک مالیات دارد، اما داشتن یک ملک به تنهایی مالیاتی ندارد.
نرخ متوسط مالیات املاک در آمریکا تقریبا 95/0درصد ارزش ارزیابی شده ملک است که برای سرمایه‌گذاران ملکی در این کشور به معنای هزینه نسبی انجام تجارت و کسب‌وکار است. اما برای یک مالک خانه معمولی چنین مالیاتی به معنای سه درصد از درآمدش است. به ویژه در شرایطی که از این خانه استفاده‌ای نشود و درآمدی نداشته‌باشد، این رقم بسیار زیاد است. این موضوع و دیگر جنبه‌های نظام مالیاتی آمریکا از جمله قوانین مربوط به نرخ سود بانکی و وام غیرفعال، انگیزه جدی برای صاحبان ملک در این کشور ایجاد می‌کند که یا از ملک خریداری شده‌شان استفاده کنند یا با اجاره دادن آن از این خانه درآمد کسب نمایند.
نتیجه این می‌شود که قیمت مسکن به صورت واقعی حفظ شود. وقتی خانه‌ها خالی باشد قیمت‌ها یا به حد زیادی بالا می‌رود یا به همان حد زیاد پایین می‌آید. اما وقتی لازم باشد که برای استفاده از آن خانه کسی پیدا شود، آن وقت این مسیر متعادل می‌شود.
در چین اما خالی نگاه داشتن مسکن هیچ هزینه‌ای ندارد. در حقیقت این گزینه جذابی هم می‌تواند باشد. شهروندان چین به غیر از اندوخته کردن پول‌هایشان در حساب‌های بانکی در خارج گزینه زیادی برای سرمایه‌گذاری ندارند. آنها می‌توانند در بازار سهام داخلی سرمایه‌گذاری کنند که چندان باثبات نیست، می‌توانند اوراق قرضه دولتی بخرند که سود پایینی دارد یا می‌توانند پولشان را در بانک‌های با سود پایین بسپارند. این درحالی است که ملک هر چقدر هم خالی از سکنه باشد می‌تواند سرمایه‌گذاری خوبی باشد که تازه از گزند تورم هم در امان است. آمریکایی‌ها مدت‌هاست که با چنین سرمایه‌گذاری جذابی آشنایی دارند، اما شهروندان چین که برای داشتن خانه خالی در کشورشان هزینه‌ای هم نمی‌پردازند از این نظر از آمریکایی‌ها پیشی گرفته‌اند.
برای چینی‌ها یک آپارتمان خالی به معنای یک صندوق اندوخته پول مانند صندوق طلا یا دارایی‌های دیگر است که حداقل سود و فایده آن حفظ شدن ارزش خودش است. این شیوه سرمایه‌گذاری ما را به یاد تجربه‌ بازار در دوران بعد از جنگ جهانی دوم می‌اندازد. یک خبرنگار آمریکایی به یاد می‌آورد که در شانگهای در دوران سخت بعد از جنگ جهانی دوم چون پول نقد در بازار نبود، مردم با دادن و گرفتن کنسرو ساردین با هم دادوستد می‌کردند.
یک بار در میان همین دادوستدها یکی از طرفین در یکی از قوطی‌های کنسرو را باز کرد تا از سلامت و فاسد نبودنش اطمینان حاصل کند. طرف مقابل این تجارت که کنسرو‌ها را داده‌بود به شدت به این کار اعتراض کرد و گفت که مگر تو نمی‌دانی این کنسروها فقط برای دادوستد است نه برای خوردن! آپارتمان‌ها در چین هم برای زندگی نیست و فقط برای سرمایه‌گذاری است. دلیل این همه تقاضا برای مسکن در چین هم همین است.
اما مشکلی که وجود دارد این است که استفاده از آپارتمان‌های لوکس به عنوان پول نقد برای خرید و فروش در مقایسه با کنسرو ساردین و تکه‌های طلا، کار چندان فایده‌داری نیست. ساخت‌وساز این واحدهای آپارتمانی بلااستفاده که نیروی کار انسانی و مصالح ساختمانی زیادی می‌برد نمی‌تواند نماد خوبی برای ثروت باشد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این نمادهای ثروت استهلاک دارند.
چالش دیگر یک چالش روانی است. یک دارایی بدون استفاده مانند طلا یا یک آپارتمان خالی تنها می‌تواند محلی برای اندوخته باشد، اما تا وقتی که مردم به آن اعتماد داشته‌باشند و آن دارایی ارزش خود را حفظ کند. بازار املاک چین ممکن است به زودی دچار سقوط شود. نکته اینجاست که اگر چنین اتفاقی بیافتد به دلیل عرضه آپارتمان بیشتر از تقاضا برای آن نیست؛ بلکه به دلیل این است که چینی‌ها اعتماد و باور خود را به املاک به عنوان شکلی از اندوخته سرمایه‌ای یا صندوقی جایگزین از دست داده‌اند.

حوادث ساخت و ساز

ریزش ساختمان در خیابان آفریقا

تاريخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۸۹

عصر روزسه شنبه ساختمانی در خیابان آفریقا بر اثر گودبرداری ملک مجاور فروریخت. این حادثه تلفات جانی نداشت

.

واقعا تاسف آور است چرا باید استحکام ساختمانهای پایتخت با وجود استانداردهایی که ظاهرا جنبه نمادین دارد اینجور باشد؟

---------------------------------------------------------------------------

 

مصالح ساختمانی داخلی چقدر استانداردند؟

در پی وقوع زلزله چند شب پیش دامغان یک بار دیگر این سوال مطرح شد که آیا تولید مصالح ساختمانی در کشور و کیفیت این محصولات در شرایط مناسبی قرار دارد؟

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که یکی از دلایل بالا رفتن صدمات و خسارات ناشی از وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ناشی از بی‌کیفیت بودن مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت منازل است. به عنوان مثال در جریان زلزله بم عامل غیراستاندارد بودن مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت منازل از دلایل اصلی بالا رفتن میزان تلفات اعلام شد.
در همین حال تنها چند سالی است که نهادهای مسوول به صورت ویژه روی موضوع کیفیت تولید مصالح ساختمانی در کشور متمرکز شده و در این بین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز مسوول نظارت بر واحدهای تولید مصالح ساختمانی و برخورد با تولیدکنندگان غیراستاندارد شده است.
فریدون بلغاری - مشاور رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - درباره آخرین اقدامات این موسسه برای نظارت بر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی  گفت:‌ موسسه استاندارد قصد دارد با ستاد مدیریت بحران کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضا کند که بر اساس آن بخشی از اختیارات این ستاد در زمینه کنترل مصالح ساختمانی به موسسه تنفیذ ‌شود. این کنترل به ویژه در زمینه واحدهای تولیدی کارگاهی خواهد بود. وی تعدد مراکز صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای تولید مصالح ساختمانی در کشور را از معضلات این حوزه دانست و افزود: ‌به عنوان مثال هم‌اکنون علاوه بر ادارات کل صنایع و معادن استانی، استا‌نداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی شوراهای شهر نیز در برخی موارد اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای تولید مصالح ساختمانی می‌کنند که این کار باعث ایجاد بی‌نظمی در حوزه تولید مصالح ساختمانی شده است. او درباره تاثیر مصالح ساختمانی غیراستاندارد در ایجاد صدمات ناشی از زلزله دامغان گفت:‌ هنوز گزارشی در این زمینه به دست ما نرسیده است.
در همین حال شنیده شده که در برخی از استان‌ها، استانداری‌ها به دلایل مختلف مانند مشکلات کارگری و لطمه خوردن به اشتغال به موسسه استاندارد اجازه برخورد با واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد را نمی‌دهند که این موضوع نیز به چالشی جدی برای مسوولان موسسه استاندارد تبدیل شده است.
* * خوب‌ها و بدهای مصالح ساختمانی
بر اساس آخرین آمار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هم‌اکنون فقط یک درصد از کل واحدهای تولید موزاییک در کشور محصول خود را با نشان استاندارد وارد بازار می‌کنند. متاسفانه وضعیت رعایت استاندارد در برخی از بخش‌های تولید مصالح ساختمانی اصلا مناسب نیست. به عنوان مثال از 317 واحد تولیدی موزاییک در کشور تنها یک درصد از آن‌ها محصولاتشان را با نشان استاندارد وارد بازار می‌کنند.
در زمینه تولید بلوک‌های سیمانی نیز وضعیت بلوک‌های پلی استایرن و تیرچه و بلوک سقفی در رعایت استاندارد مناسب نیست؛ به طوری که از 676 واحد تولید بلوک‌های سیمانی پنج درصد، از 287 واحد تولید بلوک‌های پلی‌استایرن دو درصد و از هزار و 200 واحد تولید تیرچه و بلوک سقفی تنها 26 درصد محصولات خود را با نشان استاندارد در بازار می‌فروشند.
طی سه سال اخیر بهترین پیشرفت در زمینه رعایت استاندارد مربوط به بخش تولید شن و ماسه بوده است. هم‌اکنون حدود 50 درصد از واحدهای تولیدی در این حوزه دارای نشان استاندارد هستند، در حالی که قبلا این رقم تنها یک درصد بود. همچنین در زمینه تولید آجر هم‌اکنون حدود 55 درصد از واحدها نشان استاندارد را دریافت کرده‌اند. در زمینه بتن آماده نیز از 700 واحد تولیدی حدود 70 درصد آن‌ها محصولات خود را با نشان استاندارد روانه بازار می‌کنند.
در زمینه تولید میلگرد 88 درصد، کاشی سرامیک 100 درصد، عایق رطوبتی 60 درصد، الکترود جوشکاری 85 درصد و تیرآهن 100 درصد از واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد هستند.
* * اعلام جرم علیه متخلفان
از سوی دیگر موسسه استاندارد تاکنون اقدامات حقوقی متعددی را علیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد انجام داده است. در همین راستا و با همکاری سازمان بازرسی وزارت بازرگانی، تاکنون علیه تعدادی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه محصولات غیراستاندارد اعلام جرم شده است.
در استان تهران تاکنون علیه بیش از 12 واحد تولیدی متخلف در حوزه تولید مصالح ساختمانی اعلام جرم شده و این واحدها به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند، اما تاکنون علیه هیچ مرکز عرضه‌ای اعلام جرم نشده است.

گزارش آخرین وضعیت مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران (15/06/1389)

مهندس محمد جعفر عليزاده در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن و شهرسازي با بيان اينكه تمامي جبهه هاي كاري در ساخت مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران فعال هستند، تصريح كرد: روزانه 1400 نفردر قسمت هاي مختلف پروژه مشغول به كار هستند كه نشان دهنده حجم بالاي فعاليتها براي تكميل اين پروژه عظيم و ملي است.

 

وي درخصوص وضعيت كنوني پيشرفت عمليات اجرايي ساخت مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران اظهار داشت: فعاليت هاي خود را بيشتر روي قسمت مركزي مصلي با مساحت كل 327 هزار مترمربع متمركز كرده ايم كه در اين قسمت شبستان مركزي به مساحت 65 هزار مترمربع هم اكنون در دست بهره برداري است و براي برگزاري مراسم ها يا نمايشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

مدير عامل سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي با اشاره به اينكه عمليات اجرايي در 262 هزار مترمربع فضاي قسمت مركزي با سرعت ادامه دارد از تقسيم اين قسمت به 2 فاز اجرايي خبر داد و افزود: فاز اول شامل رواق هاي شرق و غرب به همراه ورودي هاي مربوطه، گنبد خانه و صحن مركزي است كه مساحتي بالغ بر 216 هزار مترمربع دارد و  در حقيقت قسمت عمده عمليات اجرايي را به خود اختصاص مي دهد.

 

معاون وزير مسكن و شهرسازي زمان بهره برداري از فاز اول قسمت مركزي را براساس برنامه زمانبندي شده تير ماه 91 اعلام كرد و ادامه داد: فاز دوم قسمت مركزي كه ايوان مركزي و شبستان هاي دو طرف آن را شامل مي شود نيز تير ماه 92 به اتمام مي رسد.

 

مهندس عليزاده با تاكيد بر اينكه اختصاص اعتبار مالي از ملزومات اساسي در تحقق برنامه زمانبندي شده است ، درخصوص اعتبار مورد نياز براي تكميل قسمت مركزي مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران گفت: براي اين پروژه امسال 30 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و در حال پيگيري براي تزريق 150 ميليارد تومان اعتبار ديگر به پروژه هستيم چرا كه ظرفيت جذب آن با توجه به حجم گسترده فعاليت ها وجود دارد.

 

مدير عامل سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي با بيان اينكه اجراي عمليات ساخت سازه مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران بسيار پيچيده و خاص است و اين امر باعث مي شود متناسب با پيشرفت كار قيمت ها مورد آناليز قرار بگيرند ،  به اعتبار مورد نياز براي سال آينده اشاره و تصريح كرد: آنچه مسلم است سال آينده نيز به اعتباري حداقل معادل 150 ميليارد تومان نياز داريم تا بتوانيم فاز اول قسمت مركزي را سال 91 به بهره برداري برسانيم.

 

وي با اشاره به اينكه همزمان با فاز اول ،‌ ساخت فاز دوم پروژه نيز فعال خواهد شد ، تصريح كرد: چنانچه اعتبار مالي لازم تامين شود اين قسمت از مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران نيز در موعد مقرر به بهره برداري مي رسد.

 

معاون وزير مسكن وشهرسازي اظهار اميدواري كرد: با تامين اعتبار مالي لازم ، روند جهشي ايجاد شده در اجراي پروژه حفظ شده و مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران هرچه سريعتر تحويل ملت عزيز ايران شود.

منبع: روابط عمومي وزارت مسكن و شهرسازي ... تاريخ انتشار 14/06/89 ... 09:53:45
تشریح نتایج ارزیابی کیفی پروژه‌های مسکن‌مهر

 بازدیدهای دوره‌ای کارشناسان دفتر امور مقررات ملی ساختمان در وزارت مسکن از پروژه‌های 99ساله در 10 استان کشور که با هدف بررسی کیفیت ساخت‌وساز در این پروژه‌ها با معیار 6 شاخص فنی و مهندسی انجام شده، در نهایت نمره 77 از نمره پایه 100 را برای کیفیت مسکن‌مهر به ثبت رسانده است.


در گزارشی که معاونت امور مسکن از نتایج بازدید‌های کیفی مسکن‌مهر تهیه کرده، نقطه قوت اغلب ساختمان‌های مسکونی‌مهر، «استحکام سازه» و «مصالح استاندارد به‌کار رفته شده» در ساختمان است که امتیازهای بالا در این دو فاکتور، نمره میانگین کیفیت را بالا برده است.
ابوالفضل صومعه‌لو، معاون وزیر مسکن در امور مسکن و ساختمان در تشریح این گزارش گفت: بازدید کیفی کارشناسان این معاونت از نمونه‌های ساخته‌شده و در حال ساخت پروژه‌های مسکن‌مهر نشان داد این سازه‌ها با کیفیت قابل قبول در حد خیلی‌خوب احداث می‌شود. وی افزود: برای بررسی و شناسایی نمره کیفیت ساخت در مسکن‌مهر از 6 شاخص شامل استفاده از نیروی انسانی ماهر، کیفیت نظارت بر اجرا، استفاده از مصالح استاندارد، کیفیت اجرای پی، کیفیت اجرای سقف وکیفیت اجرای ستون استفاده شده که برای این شاخص‌ها به ترتیب از نمره پایه 100، امتیاز 10، 15، 15، 20، 20 و 20 در نظر گرفته شده است. سپس به هر کدام از سازه‌ها به نسبت رضایت از شاخص‌ها، نمره کیفی داده شده و در نهایت از مجموع نمره‌های شش‌گانه، میانگین نمره مشخص و استخراج شده است.صومعه‌لو استفاده از مجریان دارای صلاحیت در اجرای پروژه‌های مسکن‌مهر، استفاده مطلوب از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی، عملکرد مناسب سازمان‌های مسکن در راهبری و نظارت پروژه‌های مسکن‌مهر، استفاده از بتن‌آماده و دارای طرح اختلاط مناسب و عمل به موارد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در صرفه‌جویی انرژی و همچنین صحت تست‌های آزمایشگاهی از خاک و بتن و تست جوش را به عنوان نقاط قوت کلی حاصل از نتایج بازدیدهای کیفی از پروژه‌های مسکن‌مهر دانست.
وی تصریح کرد: کارشناسان بازدیدکننده در بحث کیفیت نظارت بر اجرا مواردی همچون دارا بودن مهندس ناظر واجد صلاحیت در حد ظرفیت و پایه، ارسال گزارشات مرحله‌ای توسط ناظر به شهرداری محل، سرزدن ناظر به محل پروژه، بررسی‌های عینی که نشان‌دهنده اهتمام و جدیت نظارت توسط ناظر نظام‌مهندسی باشد را مورد آزمون قرار داده‌اند.
همچنین در بحث مصالح‌ساختمانی، فاکتور دارابودن گواهینامه‌های استاندارد مصالح به‌کار رفته در سازه و فاکتور مشاهده عینی محلی از کیفیت مصالحی مانند بتن آماده، شن و ماسه و... به عنوان معیار بررسی کارشناسان کیفی لحاظ شده است.
معاون وزیر مسکن افزود: در بررسی کیفیت اجرای پی نیز آیتم‌هایی همچون جانمایی، زیرسازی، اجرای درز انقطاع، طرح اختلاط برای بتن، قالب‌بندی اصولی و عمل‌آوری مناسب، نگهداری سطح پی پس از بتن‌ریزی، آرماتوربندی (صحت و سلامت آرماتورها) و نحوه اتصال میلگردها در زیر ستون‌ها در نظر گرفته شده است.

خانه های شناور

زندگي كردن بر روي اب براي بسياري از مردم يك رويا است.خوشبختانه ممکن است اين طرح برای خانه های شناور خورشیدی به زودي در اب هاي باز اجراشود.

 این طرح توسط همان طراحی كه پروژه اینده نگر دوچرخه اشتراكی براي كپنهاگ را به اجرا دراورد ارائه شده است؛دفتر طراحی معماری آر اِی اف اِی اِی خانه متحرک شناوری را طراحی کرده است که اخرين پناهگاه نام گرفته. طرح اخير در رقابتی نیز پيروز شده است و با مهیا کردن یک گروه انتظار مي رود ساخت اين خانه ابي شناور تا اخر امسال اغاز شود . خانه سيال 5 متر عرض و 15 متر طول دارد و داراي دو طبقه است. تختخواب هاي كشويي تاشو، تجهيزات مكانيكي و نورگیرهای رو سطحی برای طبقه پايين در نظر گرفته شده اند و طبقه بالا به فضاي نشيمن، يك اشپزخانه، يك حمام و دو اتاق خواب اختصاص داده شده. در مجموع شش تخت خواب و صفحه كمكي متحرك براي بستن اتاق ها و ايجاد حريم بيشتر وجود دارد.

 پوسته عمودي پرده مانند روي نما مانند يك سيستم سايه انداز برای داخل و حريم خصوصی كاربرد دارد. پله ها به طرف بام به سمت بالا هدايت مي شوند و یک عرشه ي اضافی ایجاد می کند پنل های خورشیدی ایی که در سقف جا نمایی شده اند برای تامین الکتریسته موتور برقي که براي به حركت در اوردن خانه از پیش تعبیه شده اند به کار می اید. طراحي آر اِی اف اِی اِی براي معماري متحرک شناور در يك رقابت طراحي برگزار شده توسط International Bauausstellung در المان ارائه شد. انها اخيرا جایزه اول خانه مسکونی شناور را از ان خود کرده اند و انتظار دارند ساخت چند واحد از این مجموعه تا اخر امسال اغاز گردد.

خانه ها براي Lasatian Lakeland طراحي شده و فرم خانه ها در واقع از اسكله هاي كنار ساحل الهام گرفته شده است

ضوابط پيش فروش ساختمان

مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين كرد كه با اين تصميم نمايندگان مردم،  پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد

براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان كه به موجب آن، مالك ‏رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا ‏تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و ‏واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در ‏حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ‏ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،

پيش خريدار ‏درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ‏ساختمان، محسوب مي‌شود. ‏با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا ‏حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك ‏ و امكانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.

اين گزارش مي‌افزايد: قرارداد پيش فروش و ‏نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند ‏رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند ‏مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گيرد.

با تصويب مجلس،  چنانچه پيش فروشنده ‏در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را ‏تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‏نكند،  فرد پيش‌فروش‌كننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد بود.

ازاين‌رو چنانچه مساحت بنا تا 5 درصد افزون بر زيربناي ‏مقرر در قرارداد باشد هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتي‌كه بيش از 5 درصد ‏باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از ‏95 درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را ‏بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از ‏پيش فروشنده مطالبه كند. ‏

براساس تصميم مجلس،  در تمامي مواردي كه به‌دليل ‏تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود ‏را اعمال مي‌كند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده ‏را بر‌مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناسي مرضي ‏الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفين،

پيش فروشنده بايد ‏تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق ‏نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير ‏خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي ‏مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل ‏10 درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‏وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق ‏كنند.

‏بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف 10‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش ‏فروش شده خودداري كند، دفترخانه با تصريح مراتب ‏مبادرت به تنظيم سند رسمي به‌نام پيش خريدار يا ‏قائم مقام وي خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل ‏وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به ‏تفكيك  يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام كند.

 
تحلیل رفتار بازار مسکن و پیش‌بینی قیمت آن

همه ساله همزمان با آغاز سال نو مطرح می‌شود و همگان برآنند تا با بررسی علمی و کارشناسی بتوانند تحلیل درستی از آینده بازار مسکن داشته باشند. این امر بخصوص از آن جهت مهم است که ثبات یا نوسان قیمت مسکن ارتباط تنگاتنگی با رفتار و تصمیم خانوارها برای خرید این گرانترین کالای عمر هر خانواده دارد.

پس از شوک قیمتی مسکن در سال 86 و رکود و ثبات قیمت آن از سال گذشته تحلیل رفتار بازار مسکن امسال بسیار مهم است. بویژه که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه اجرای آن این وضع را پیچیده‌تر کرده است.
موضوع مسکن و ساخت و ساز یک امر فرابخشی است که از وضع ارز و طلا تا بورس، نرخ بهره و نقدینگی هر یک می‌تواند مسیر حرکت آن را تغییر دهد. بنابراین می‌توان گفت که سیاست‌های اتخاذ شده دولت بر جهت‌گیری و سمت و سوی این بازار اثرگذار خواهد بود. به طور مثال اگر در زمانی که قیمت مسکن بالا است، دولت نرخ بهره‌ را کاهش دهد، مردم سپرده‌ها و پس‌اندازهای خود را از بانک‌ها به سمت بازار مسکن روانه می‌کنند و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
مثال دیگر برمی‌گردد به افزایش میزان وام مسکن به افراد که در این صورت با بالا رفتن تقاضا، بازار مسکن با شوک قیمتی مواجه می‌شود. البته برخی از تحلیل‌گران معتقد هستند که وجود تقاضاهای سرمایه‌ای و غیرمصرفی که حدود 40 درصد از بازار مسکن کشور را به خود اختصاص داده است، سبب افزایش قیمت می‌شود. به اعتقاد آنان افزایش قیمت مسکن خیلی ربطی به عرضه و تقاضا ندارد. آنان می‌گویند تقاضاهای واقعی که معمولاً مربوط به اقشار کم‌درآمد است، به دلیل نداشتن درآمد کافی، تقاضا‌های غیرموثری هستند.
در عوض نقدینگی و سرمایه‌های کلان در اختیار افرادی است که به دنبال سوداگری در بخش هستند و بخصوص هر زمان که سایر بازارها مانند سکه و طلا و غیره جذابیت خود را از دست می‌دهد، به بازار مسکن روی می‌آورند و هر زمان که سرمایه خود را از بخش مسکن خارج می‌کنند، قیمت‌ها پایین می‌آید.
در همین زمینه وزیر مسکن و شهرسازی امسال را سال رونق مسکن به همراه ثبات قیمت‌ها اعلام کرده است. علی نیکزاد می‌گوید: وزارت مسکن با هدف تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از ایجاد رانت در این بخش، به افرادی که دنبال صاحب‌ِ خانه شدن هستند و تاکنون از دولت تسهیلات نگرفته‌اند، زمین و وام می‌دهد. وی می‌افزاید: تمامی تمهیدات لازم برای موضوع مسکن از جمله نیروی کار و تکنولوژی فراهم و مصالح مورد نیاز مانند فولاد و سیمان به وفور وجود دارد.
نیکزاد ادامه می‌دهد: با افراد و نهادهایی که قصد کمک به بخش مسکن را داشته باشند، همکاری می‌کنیم و هم‌اکنون در شهرهای جدید و استان‌ها در سراسر کشور برای ساخت مسکن به صورت کلید تحویل برای هر متر مربع با زیربنای غیرمفید بین 270 تا 300 هزار تومان قرارداد بسته‌ایم. در این قراردادها سازندگان ملزم به رعایت مبحث 19 (صرفه‌جویی انرژی)، مصالح مرغوب، رعایت کیفیت و سایر استانداردها هستند.
وی یاد‌آوری می‌کند: تعاونی‌هایی که مشکلاتی دارند مورد حمایت قرار می‌گیرند، ضمن اینکه زمین را هم گروهی واگذار می‌کنیم. این واگذاری گروهی در استان‌های مختلف متفاوت است. بطور مثال در استان سیستان و بلوچستان از سه نفر شروع می‌شود و در پرند و هشتگرد در تهران به 8 نفر می‌رسد. همچنین از صنعتی‌سازی حمایت می‌کنیم و به سازندگان تضمین خرید محصول می‌دهیم.
وزیر مسکن با اشاره به اینکه دولت 70 تا 80 درصد یک واحد مسکونی 75 متری را تسهیلات می‌دهد، در مورد مسکن روستایی می‌گوید: با ساخت سالانه 200 هزار واحد در روستاها، مردم به ماندن تشویق شده‌اند و در برخی روستاها مهاجرت معکوس داشتیم. وی می‌افزاید: با تثبیت و کاهش قیمت در زمین و مسکن، پاسخگوی کسانی هستیم که متقاضی واقعی و واجد شرایط هستند.
نیکزاد ادامه می‌دهد: دولت به افرادی که زمین دارند و خود مالک هستند یا حتی خانه دست اولی دارند که می‌خواهند منتقل کنند، تسهیلات می‌دهد. وی می‌افزاید: در شهرها و شهرهای کوچک که زمین‌های 99 ساله در قالب مسکن مهر واگذار می‌شود، اما در تهران و کلان‌شهرها زمین نداریم، بنابراین در شهرهای جدید زمین واگذار می‌شود.
در این ارتباط عبدالرضا فرید نائینی رئیس انجمن سازندگان صنعتی و عضو هیات امنای انجمن‌ مفاخر معماری ایران می‌گوید: بحث تحلیل قیمت مسکن را باید به دو بخش تقسیم کرد.
بخش اول مربوط به بخش ارزان قیمت‌ و تقاضای مصرفی است که در این زمینه پروژه عظیم مسکن مهر امکانات خوبی را در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارد و تقاضای دیگری برای بازار نمی‌ماند، چون تقاضایی وجود نخواهد داشت و بازار محدود است و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. وی می‌افزاید: تا وقتی که مسکن مهر فعال است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رونق نخواهد داشت و قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد، مگر به خاطر ترقی ویژه قیمت‌ها در اثر طرح آزادسازی یارانه‌ها باشد که هنوز فرایند آن روشن نیست و نمی‌توان پیشگویی کرد.
نائینی ادامه می‌دهد: در بخش گران‌ قیمت‌ که مسکن مهر تاثیری ندارد، اکنون فنرها فشرده شده است و در مقابلش تقاضا وجود دارد، پس این بخش می‌تواند رونق پیدا کند. وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد تقاضای مسکن در بخش ارزان قیمت‌ و بقیه در حوزه‌ تقاضای سرمایه‌ای است، می‌گوید: بیشتر شهرهای کشور و شهرهای جدید در حیطه تقاضای ارزان قیمت قرار دارند.
نائینی سپس با یادآوری افزایش وام مسکن مهر و کاهش کارمزد آن که پارسال از سوی وزیر مسکن اعلام شد، می‌گوید: وقتی تسهیلات بیشتری اختصاص می‌یابد، جذبه تقاضا بیشتر و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود می‌شود.
اما در بخش سرمایه‌ای و ساختمان‌های گران‌قیمت هم اکنون رشد سرمایه‌گذاری را شاهد هستیم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا امسال شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود، می‌افزاید: باید گفت افزایش قیمت به شدت نخواهیم داشت، اما به هر حال تورم خود را در قیمت‌ها منعکس می‌کند و تورم معکوس نیست.
با توجه به بحث یارانه‌ها و مجموعه شرایط، افزایش قیمت‌ می‌تواند منفی باشد، اما ضریب تورم مثبت است. وی با تاکید بر اینکه مسکن مهر به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند، می‌افزاید: در مدیریت صحیح‌ آن تردید وجود دارد و برنامه‌ریزی مهندسی و خردپایه‌ای مشاهده نمی‌شود که این امر نگران‌کننده است.
مجید مفیدی شمیرانی استاد دانشگاه علم و صنعت درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال 89 می‌گوید: این امر به عوامل بسیار متعدد و متغیری بستگی دارد. یکی از این موارد درآمد ارزی کشور است که نه فقط در ایران بلکه در دنیا بخش مسکن و ساختمان با درآمد ناخالص ملی مرتبط است. در کشور ما بخش بسیار زیادی از درآمد ناخالص ملی و ابسته به نفت است که با نوسان قیمت‌ آن، درآمد کشور متغیر می‌شود و بخشی از مواد و مصالح ساختمان که نیاز ارزی دارد، از این امر تاثیر می‌پذیرد و در قیمت تمام شده محصول اثر می‌گذارد. طبیعتاً اگر ارزی وجود نداشته باشد، مواد وارد نمی‌شود و عرضه و تقاضا را نامتعادل می‌کند.
بنابراین یک مثلث داریم که شامل ارز، نفت و مسکن است و در آن بخشی از ارز که وابسته به نفت است، بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد. وی می‌گوید: کیفیت از عوامل دیگری است که بر قیمت اثر می‌گذارد. می‌توان مسکن را با قیمت تمام‌شده بسیار پایین در اختیار مردم قرار داد، اما بعد از یکی دو سال تازه مشکلات آن خود را نشان می‌دهد.
دکتر شمیرانی مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش را از عواملی ذکر می‌کند که می‌تواند بر قیمت تاثیر مثبت بگذارد. وی با اشاره به اینکه مسکن زیربنای اقتصاد یک کشور را می‌سازد، می‌افزاید: 3000 شغل بطور مستقیم با ساخت و ساز مسکن مرتبط است، بطور مثال بخش اعظم محصولات صنایع فولادی در بخش مسکن مصرف می‌شود.
همچنین نیمی از سوخت جهان در بناها مصرف می‌شود و نیم دیگر آن در صنعت، کشاورزی و حمل و نقل استفاده می‌شود. این استاد دانشگاه می‌گوید: حال که قیمت آهن و فولاد در جهان ارزان است، فرصت خوبی برای ما است که مسکن بسازیم.
مهدی موذن رئیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان هم در این‌باره می‌گوید: ادامه ثبات پارسال در بخش مسکن نیاز به پشتیبانی دارد و پشتوانه‌های واقعی در بخش باید تقویت شود. وی می‌افزاید: بعد از حدود دو سال رکود سنگین، امسال باید رکود بشکند و نوبت به رونق برسد. به گفته وی، دولت باید احتیاط‌های لازم را انجام دهد، زیرا بعد از هر دوره رکود، تاکنون شاهد رشد قیمت‌ها بودیم.
در حال حاضر اگر پس از رکود، به سمت دوران رونق نسبی پیش برویم، در صورتی که پیش‌شرط‌های لازم وجود نداشته باشد، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است، بخصوص که در بخش عرضه کار مهمی انجام نشده است. وی ادامه می‌دهد: پارسال آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌ها نشان از کاهش صدور پروانه‌ها دارد و به طور کلی سال 88 از تولید عقب بودیم. وی اضافه می‌کند: در تهران به صورت حاد با کاهش صدور پروانه ساختمانی روبرو بودیم که این تنزل تا 50 درصد قطعی است.
موذن با اشاره به مسکن مهر می‌گوید: امیدواریم مسکن مهر با راهکارهای انجام‌شده به نتیجه برسد و در کنار موفقیت آن، کاهش قیمت تثبیت شود. آمارها حاکی است که نزدیک به 300 هزار واحد مسکن مهر زیر ساخت و ساز رفته است، اما تا یک میلیون واحد هنوز فاصله زیادی وجود دارد. وی تاکید می‌کند: ساخت و ساز عمومی کشور را باید از مسکن مهر جدا کرد و به مسکن‌های متعارف شهری هم توجه داشت. زیرا به گفته مسئولین مسکن مهر مربوط به چند دهک پایین جامعه است و باید نیاز بقیه افراد جامعه به مسکن را در نظر گرفت.
رئیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان با تاکید بر اینکه رونق بازار با رونق تولید متفاوت است، می‌گوید: اگر آمار آژانس‌‌های مسکن و کد رهگیری مبین رشد 100 درصدی باشد، یعنی اینکه رونق در بازار داشتیم، اما این اتفاق نیفتاده است. ضمن اینکه در کنار رونق، امنیت سرمایه‌گذاری، آینده‌نگری و تثبیت وضع بازار مهم است.
شرایطی را که مردم دست نگه‌ داشته‌اند و منتظر روشن شدن وضع بازار برای معاملات مسکن هستند، نمی‌توان امسال را سال رونق مسکن نامگذاری کرد. وی می‌افزاید: برای جلوگیری از افزایش قیمت، دولت باید سرمایه‌های شناور و پول‌های کلانی را که دست فرصت‌طلبان است، جمع‌آوری کند.
ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که به افراد خاصی داده شده و به سیستم بانکی بازنگشته است، به دنبال جایی برای هزینه شدن است و سودجویان به دنبال بخش‌هایی از اقتصاد هستند که به ناروا این پول‌ها را هزینه کنند، بنابراین باید مواظب بود که در صورت شروع رونق، این سرمایه‌های کلان آثار سوء قیمتی ایجاد نکنند.
ما باید فقط به تولید فکر کنیم و به دنبال برقراری توازن در عرضه و تقاضا باشیم که هر چه این دو به هم نزدیکتر شوند، می‌توان انتظار تعادل در بازار داشت.
*
اظهارات متفاوت در مورد آینده بازار مسکن
از سوی دیگر در شرایطی که مشاوران املاک و بنگاه‌داران اعتقاد دارند، رکود بازار مسکن امسال هم ادامه خواهد یافت و قیمت خرید و اجاره خانه کاهش می‌یابد، انبوه‌سازان معتقدند نمی‌توان با قطعیت در مورد ادامه رکود و کاهش قیمت مسکن صحبت کرد.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک می‌گوید: رکود بازار مسکن هنوز ادامه دارد و معاملات ملکی رونق قابل‌توجهی نیافته است. وی می‌افزاید: انتظار می‌رود با اجرای طرح‌های دولت در بخش مسکن مهر، قیمت مسکن در سطح کشور کاهش یابد.
یک مشاور املاک در شمال‌غرب تهران هم می‌گوید: انتظار رونق معاملات ملکی تا پیش از پایان سال تحصیلی جاری بیهوده است. زیرا اغلب خریداران و مستاجران تغییر واحد مسکونی خود را منوط به پایان سال تحصیلی فرزندانشان می‌دانند. از طرف دیگر هنوز رونق قابل ملاحظه‌ای در معاملات ملکی به چشم نمی‌خورد و رکود معاملات همچنان ادامه دارد.
یک بنگاه‌دار در مناطق مرکزی تهران می‌گوید: شایعه شده بود که در ماه‌های پایانی سال قبل معاملات مسکن رونق می‌یابد و حتی برخی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت مسکن از ابتدای امسال افزایش یابد ولی نه فقط تغییر محسوسی در معاملات ملکی ایجاد نشد، بلکه در برخی از موارد قابل عرضه برای فروش و اجاره مسکن شاهد کاهش 3 تا 5 درصد قیمت‌ها هستیم.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک چند روز پیش اعلام کرد: قیمت مسکن امسال حدود 20 درصد کاهش می‌یابد.
ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در سخنانی متفاوت با دیدگاه مشاوران املاک می‌گوید: اگر چه در حال حاضر خرید و فروش مسکن با رکود مواجه است، اما تولید و ساخت و ساز مسکن از رونق برخوردار شده است. وی می‌گوید: تا زمانی که تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص نشده است، نمی‌توان با قطعیت در مورد وضع بازار مسکن صحبت کرد.
وی با بیان اینکه با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و همچنین افزایش قیمت مصالح و دستمزدها، نمی‌توان کاهش قیمت‌ را تایید کرد، خاطرنشان می‌کند: افزایش قیمت مصالح از ماه‌های پایانی سال قبل آغاز شده و تا حدودی بر قیمت‌ تمام‌شده تولید تاثیر گذاشته است؛ بنابراین در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی رو به افزایش است، نمی‌توان گفت که قیمت مسکن کاهش می‌یابد.

برج شانگهای

معمار آمریکایی ، مارشال استرابلا (Marshal Strabala) بلندترین آسمان خراش چین را طراحی کرد.

عملیات ساختمانی بلندترین آسمان خراش چین، برج شانگهای در 29 نوامبر آغاز شد. برج شانگهای  با ارتفاع 623 متر توسط مارشال استرابلا طراحی شده است و یک نمونه ی شاخص دیگر در دنیای حرفه ای این معمار آمریکایی است. این پروژه آخرین مورد از سه گانه ی بلندمرتبه سازی استرابلا در دوران اخیر است تا وی اسم خود را به عنوان سازنده و طراح سه ساختمان بلند حال حاضر جهان به ثبت برساند که شامل ساخت برج دبی 160 طبقه ای دبی در امارات متحده ی عربی (که در حال ساخت است)و مرکز مالی گرینلند نانجینگ با ارتفاع 420 متر در نانجینگ چین ( که تا سال 2009 به بهره برداری خواهد رسید) و اکنون برج شانگهای ،است.

خود او معتقد است که این برج با سایر آسمان خراش هایش متفاوت است و می گوید "برج شانگهای نمادی از پویایی آینده ی چین است" و در همین باره اضافه می کند " این برج نه تنها چین را به عنوان یک پیشرو در آینده و تغییر دهنده ی شکل شهرها معرفی میکند ، بلکه روح پویای چین را در خود خواهد داشت ؛ در دنیا هیچ همتایی برای این برج نخواهد بود".

این آسمان خراش سه پر با گوشه هایی نرم به آسمان یورش می برد و با یک دهانه ی باز به پایان می رسد. این ساختمان در قد کشیدن منحنی وار خود به سمت آسمان در بالا و کناره ها برای کنترل باد هایی که از بالا و اطراف به آن می وزند در  جاهایی باز شده است.

آسمان خراش 120 طبقه ی شانگهای عملکردهایی چون دفاتر اداری، واحدهای مسکونی لوکس، هتل ، رستوران،مراکز خرید و رصدخانه ی عمومی را در خود جای خواهد داد. همچنین در این ساختمان نه منطقه ی مختلف با شرایط آب و هوایی متفاوت ، فضاهای سبز در نظر گرفته شده اند که هرکدام شرایط آب و هوایی و فضای باز و دید پانورمیک (360 درجه) خاص خود را به بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر جهان دارند.

برج شانگهای یک آسمان خراش سبز است. این برج دارای دو پوسته ی شیشه ای است که برای کنترل انرژی،حرارت و آب در آن به کار گرفته خواهند شد. در واقع با این کاربرای نشان دادن دوستی آسمان خراش و تکنولوژی با طبیعت است.

خود استرابلا دراین باره می گوید " دو پوسته بودن این برج آن را به یک بطری دو جداره ( فلاسک) تبدیل می کند که باعث می شود تا نور طبیعی به ساختمان نفوذ کند و در مصرف برق صرفه جویی شود ، همچنین بر کیفیت روانی ساکنین بیافزاید، فضاهای داخلی را ایزوله(ضدعفونی) کند و در مجموع در کاهش مصرف انرژی و هزینه ها بسیار موثر باشد"

در همین راستا در بخش بالایی برج توربین های بادی برای دریافت انرژی بادی در نظر گرفته شده اند و فضای سبز ورودی برج  10000 متر مربع وسعت خواهد داشت. با این تدابیر استرابلا برای این آسمان خراش اعتبار موسسه ی لیید (LEED ) امریکا را دریافت کرده است.

استرابلا معتقد است که ساخت این آسمان خراش تا سال 2014 به پایان خواهد رسید. برج شانگهای در همسایگی دو ساختمان بلند دیگر چنی در منطقه ی Lujiazui شهر Pundog  به نام های جین مائو(Jin Mao) با ارتفاع 421 متر و  مرکز مالی جهانی (World Financial Center) با ارتفاع 492 متر است. این " سه برادر" در کنار رودخانه ی هوانگپو در مقابل دیده ی جهانیان خودنمایی می کنند.

برج ایفل

برج ایفل که در زبان فرانسه La Tour Eiffel نامیده می شود، برجی فلزی است که در فضای يک سبز عمومی (Champ de Mars) در مجاورت رود سن (Seine) در پاریس بنا شده است. ایفل مرتفع ترین بنای پاریس، در زمره مشهورترین نمادهای جهان است که امروزه از مهمترین مراکز جذب توریست به شمار می رود. نام ایفل در حقیقت برگرفته از نام گوستاو ایفل (Gustave Eiffel) طراح این برج باشکوه است.

اعداد و ارقام
برج ایفل با 300 متر ارتفاع تقریبا معادل یک ساختمان 70 طبقه می باشد، با انضمام یک آنتن 24 متری که در بالای آن قرار گرفته ارتفاع کلی برج به 324 متر - یک ساختمان 81 طبقه - می رسد.

ایفل در سال 1889 به عنوان مرتفع ترین برج جهان بنا شد و این عنوان را تا سال 1930 که آسمانخراش کرایسلر (Chrysler) با 319 متر ارتفاع در شهر نیویورک ساخته شد، حفظ کرد. امروزه ایفل، در کشور فرانسه پس از برج فرستنده Allouis Longwave با 350 متر ارتفاع، در رده دوم قرار دارد، اما در شهر پاریس کماکان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

در این بنا 7,300 تن فلز به کار رفته و وزن کلی آن 10,100 تن می باشد. تعداد پله هایی که به نوک برج منتهی می شود تقریبا پس از هر بار بازسازی تغییر کرده، در ابتدا 1,710 پله وجود داشت، در اوایل دهه 1980 پس از اولین بازسازی، تعداد آنها به 1,920 رسید و امروز نیز 1,665 پله در ایفل به چشم می خورد.

بسته به دمای محیط اطراف، نوک برج ممکن است بر اثر انبساط فلزات، در قسمتی از برج که به سمت خورشید است، تا هشت سانتی متر تغییر مکان داشته باشد.

به منظور حفاظت در مقابل زنگ زدگی هر هفت سال یک بار با استفاده از 50 تن رنگ، ایفل را رنگ می کنند. رنگ هایی که به کار گرفته می شود بسته به موقعیت متغیر است، در حال حاضر رنگ ایفل تقریبا قهوه ای است.

تاریخچه
این بنا بین سالهای 1887 تا 1889 به عنوان ورودی یک نمایشگاه بین المللی (Exposition Universelle) که به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب فرانسه برگزار می شد، در مختصات جغرافیایی 48°51′29″N و 2°17′40″E ساخته شد. ایفل در روز 31 ماه مارس سال 1889 افتتاح شد و از 6 ماه مه همان سال در معرض بازدید عمومی قرار گرفت.

سیصد کارگر با استفاده از تعداد سه میلیون و پانصد میخ پرچ، 18,038 قطعه فلز ساختمانی را به هم متصل کردند. عملیات ساخت چنین بنایی بدون شک با خطرات بسیاری همراه بود، زیرا بر خلاف آسمان خراش های عادی، این برج روباز و بدون طبقات میانی بنا شده و عملا به جز دو طبقه که در پایین آن قرار دارد، چیز دیگری به چشم نمی خورد.

به دلیل دقت و احتیاط فراوانی که در ساخت بنا به منظور حفظ جان کارگران به عمل آمد، ساخت این برج عظیم تنها یک نفر تلفات داشت، آنهم در زمان نصب آسانسوری که توسط شرکت Otis، بزرگترین شرکت سازنده آسانسور در جهان، انجام شد.

از ابتدای قرن بیستم، تاسال 1909 که در مجاورت ضلع جنوبی ایفل یک مرکز رادیویی دائمی ساخته شد، از ایفل به عنوان فرستنده رادیویی استفاده می شد. از سال 1957 این برج جهت ارسال رادیو و تلویزیون FM استفاده می شود.

ایفل دو رستوران به نام های Altitude 95 در طبقه اول (95 متر بالاتر از سطح دریا) و Jules Verne که یک رستوران فرانسوی بسیار گران قیمت مجهز به آسانسور خصوصی است، قرار دارد.

تصویر زمین از بالای برج ایفل
رخدادها
در سال 1930 با اتمام آسمانخراش Chrysler در نیویورک، ایفل عنوان مرتفع ترین برج جهان را از دست داد.

بین سالهای 1925 تا 1934 تابلو های تبلیغاتی شرکت سیتروئن (Citroën)، به عنوان مرتفع ترین بیل بوردهای جهان، زینت بحش سه وجه برج بودند.

در سوم ژانویه سال 1956 قسمت بالای برج طعمه حریق شد.

در سال 1959 آنتن رادیویی فعلی به بالای برج افزوده گشت.

در سال 2000 نورافکن های پر قدرت در برج نصب شد و از آن تاریخ تا کنون هر شب نمایشی از نورهای رنگارنگ برج، برفراز آسمان شهر پاریس اجرا می گردد.

در 28 نوامبر سال 2002 شمار بازدید کنندگان ایفل به 200 میلیون نفر رسید.

در ساعت 7:20 بعدازظهر روز 22 ژوئیه سال 2003، در اتاق تجهیزات فرستنده رادیویی ایفل، آتش سوزی رخ داد و فرو نشاندن آتش 45 دقیقه به طول انجامید. خوشبختانه این واقعه تلفات جانی به دنبال نداشت.

72 نام
نام 72 تن از دانشمندان و مهندسین فرانسوی که در راه اندازی و ساخت این پروژه همکاری داشته اند، بر روی برج حک شده است. روی این حکاکی در اوایل قرن بیستم با رنگ پوشانده شد. در سال 1986 مجددا شرکتی به نام (SNTE (d'Exploitation de la Tour Eiffel Société Nouvelle به بازسازی این حکاکی پرداخت. شرکت مذکور طی قراردادی با مقامات شهر پاریس مسئولیت اداره و نگهداری ایفل را عهده دار شده است.

بلندترین برج های جهان - World's Tallest Towers

Tower, city

Year

Height
(m)

Height
(ft)

Burj Khalifa

2010

828 

2,717

Canadian National (CN) Tower,
 Toronto

1975

553

1,815

Ostankino Tower,
 Moscow

1967

537

1,762

KFVS TV Tower,
 Missouri

1960

511

1,677

Oriental Pearl Tower,
 Shanghai

1995

468

1,535

Milad Tower,
 Tehran

2005

435

1,427

Menara Kuala Lumpur,
 Kuala Lumpur, Malaysia

1996

421

1,403

Tianjin TV Tower,
 Tianjin, China

1991

415

1,362

Central Radio & TV Tower,
 Beijing

1992

405

1,329

Kiev TV Tower,
 Kiev, Ukraine

1973

385

1,263

Tashkent Tower,
 Tashkent, Uzbekistan

1985

375

1,230

Liberation Tower,
 Kuwait
City

1996

372

1,221

Alma-Ata Tower,
 Almaty, Kazakhstan

1983

371

1,217

Riga TV Tower,
R iga, Latvia

1987

368

1,209

Fernsehturm Tower,
 Berlin, Germany

1969

368

1,207

Stratosphere Tower,
 Las Vegas, United States

1996

350

1,149

Macau Tower,
 Macau, China

2001

338

1,109

CN Tower

The CN Tower, located in Downtown Toronto, Ontario, Canada, is a communications and observation tower standing 553.3 metres (1,815 ft) tall

 It surpassed the height of the Ostankino Tower while still under construction in 1975, becoming the tallest free-standing structure on land in the world for the next 31 years. On September 12, 2007 the CN Tower was surpassed in height by Burj Khalifa (formerly known as Burj Dubai)

 It remains the tallest free-standing structure in the Western Hemisphere, the signature icon of Toronto's skyline, and a symbol of Canada, attracting more than two million international visitors annually

 Though Burj Khalifa is the tallest free-standing structure, the CN Tower remains the world's tallest tower, according the Guinness Book of World Records 2010, although the Guangzhou TV & Sightseeing Tower surpassed the height of the CN Tower in 2009

CN originally referred to Canadian National, the railway company that built the tower. Following the railway's decision to divest non-core freight railway assets, prior to the company's privatization in 1995 it transferred the tower to the Canada Lands Company, a federal Crown corporation responsible for real estate development. Since local residents wished to retain the name CN Tower, the abbreviation is now said to expand to Canada's National Tower rather than the original Canadian National Tower; however, neither of these names is commonly used

In 1995, the CN Tower was declared one of the modern Seven Wonders of the World by the American Society of Civil Engineers. It also belongs to the World Federation of Great Towers, where it holds second-place ranking

برخورد با تعاونی های متخلف مسکن مهر

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: ‌با تعاونی های مسکن مهر که بیش از مبلغ تعیین شده در قرارداد، از متقاضیان پول دریافت کنند برخورد می شود.

احمد اصغری مهرآبادی افزود: ‌این تعاونی ها به وزارت تعاون معرفی و بر اساس ضوابط با آنها برخورد می شود . وی گفت :‌بر اساس کار کارشناسی قیمت ساخت هر متر مربع مسکن مهر 300 تا 310 هزار تومان و متوسط متراژ نیز 75 متر است که قرارداد نیز بر اساس آن منعقد می شود. وی درباره برخی تعاونی ها که کار ساخت مسکن مهر در انها به هر دلیلی متوقف شده است گفت:‌ این موارد نیز از طرف ما و ضمن مذاکره با مدیر عامل شرکت عمران شهر های جدید قابل پیگیری است .
معاون وزیر مسکن افزود:‌ هموطنان می توانند این موارد را با دفتر ما به شماره تلفن 88770994 و 5 مطرح کنند وی گفت:‌ افرادی که تقاضای انصراف از مسکن مهر را دارند باید فورا ودیعه آنان از طرف تعاونی ها پس داده و سود مشارکت نیز پرداخت شود.
مهر آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم نامه وزارت مسکن و معاونت مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری به کسانی که از تهران منتقل می شوند پس از یک سال انتظار مسکن مهر تعلق خواهد گرفت در غیر این صورت وزارت مسکن متعهد شده است که زمین به آنان واگذار کند . وی گفت: بر اساس تفاهم نامه ای برای قشرهای تحت پوشش بهزیستی 60 هزار واحد مسکونی و برای قشرهای تحت پوشش کمیته امداد 20 هزار واحد مسکونی ساخته می شود.

واگذاري25 هزار مسکن مهر در شهرهاي جديد اواخر شهريور

معاون وزير مسکن (مهندس نورصالحی) خبر داد : 13/06/1389

معاون وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه واگذاري140  هزار مسکن مهر از هفته چهارم شهريور ماه جاري در کشور آغاز مي شود گفت: از اين140  هزار مسکن مهر که قرار است واگذاري آنها از اواخر شهريور ماه آغاز شود25  هزار مسکن مربوط به شهرهاي جديد است.جمشيد نورصالحي در گفتگو با فارس افزود: واگذاري25  هزار مسکن مهر در شهرهاي جديد از اواخر شهريورماه جاري آغاز و تا اواخر آذرماه امسال به پايان مي رسد. نورصالحي در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود برخي واحدهاي مسکوني مهر در پرند آماده واگذاري هستند اما آب و برق ندارند گفت: درست است در پرند حدود1000  واحد مسکوني در قالب مسکن مهر آماده است که به دليل نداشتن آب و برق با تاخير واگذار خواهند شد. نورصالحي گفت: عمده پيشرفت طرح مسکن در دولت دهم بوده است به طوري که دردولت نهم زمين ها مشخص و طراحي انجام شد، اما کارهاي اجرايي، ورود انبوه سازان، فعال شدن شرکت هاي پيمانکاري و سازمان هاي خدماتي طي يک سال گذشته انجام شد.

آداب همنشيني براي آسايش زندگي شهري

روزنامه ایران : نظرات متخصصان از ديدگاه اسلامي، جامعه‌شناسي و حقوقي درباره رعايت حقوق همسايگي

زندگی در شهرهای بزرگ از عوامل تغيير در شیوه روابط انسان‌ها و تعاملات آنها به لحاظ فرهنگی و اجتماعی است. تبعات ناشی از این نوع زندگی در جوامع شهرنشین و افزایش استرس، افسردگی و بیماری‌های دیگر را دامن زده است. زندگی در شهرهای بزرگ با توجه به شرایط آپارتمان نشینی به‌گونه‌ای شده که وقتی افراد خانواده که مدتی از محیط خانه بنابه دلایل شغلی یا پرداختن به امور روزانه دور بوده‌اند اکنون به محیط آرامی نیاز دارند که ساعتی در آن آرامش داشته باشند. بنابراین فرصت كمتري برای روابط اجتماعی با همسایگان پيدا مي‌شود.
ضرورت نیاز روابط اجتماعی
تغییر شیوه زندگی سبب شده که روابط اجتماعي افراد دستخوش تغييراتي شود. دکتر الهه شفاعی روانشناس و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید، جامعه امروز به سمت «خانواده‌هاي هسته‌ای» و «محور مرکزی» پیش می‌رود و گستردگی سابق را ندارد. همین عامل در روابط انسان‌ها اثرگذار خواهد بود.
در گذشته روابط اجتماعی گسترده‌تر بود و به نحوی همسایگان با هم ارتباط نزدیکتری داشتند اما امروز روابط اجتماعی محدود به چارچوب خانواده، همسر و فرزندان شده است و ناخودآگاه در روند زندگی افراد اثر گذاشته است. به هرحال انسان یک موجود اجتماعی است و باید با دیگران رابطه اجتماعی داشته باشد. بايد توجه داشت همه افراد نیاز دارند به نوعی با محیط خارج از خانه همچنان روابط خود را حفظ كرده و سعي كنند که این روابط کنترل شده باشد. از این‌رو اغلب افراد به‌دليل مشغله روزانه و خستگی ناشی از کار و استرس‌هایی که در طول روز درگیر آن هستند دیگر فرصتی برای ارتباط با دیگران، بخصوص همسایگان و توجه به رعايت و اداي حقوق آنها پیدا نمی‌کنند. به هر حال شکل بهتر آپارتمان‌نشینی هنگامی به‌وجود می‌آید که تک تک افراد آپارتمان نسبت به مکانی که در آن زندگی می‌کنند احساس مسئولیت کنند.
دکتر امان‌اللـه قرائی مقدم در مورد حقوق اجتماعی همسایگان نسبت به هم می‌گوید: هریک از همسایگان نسبت به یکدیگر دارای حقوق و وظایفی هستند. ایجاد سر و صدا و مزاحمت از طرف همسایه حق اجتماعی همسایه را از او می‌گیرد. امروزه به دلیل شرایط آپارتمان‌نشینی، برخی از افراد با فرهنگ آپارتمان‌نشینی آشنایی کامل ندارند و تصور می‌کنند چارچوبی که در آن زندگی می‌کنند از آن خودشان است و اختیار آن را داشته و هر کاری که بخواهند می‌توانند انجام دهند. اين در حالي است كه هر همسایه نسبت به همسایه خود وظایفی دارد و در هر آپارتمان بايد امنیت خاطر برای ساکنین آن وجود داشته باشد كه تحقق اين مسئله با فرهنگ‌سازی و آموزش رسانه‌های گروهی، اعم از رادیو، تلویزیون، کتاب‌های درسی، تغيير انديشه و فکر مردم و بسترسازي مناسب فرهنگ فراهم مي‌شود.
دکتر قرائی مقدم جامعه شناس در ادامه می افزاید: درست است که قانون و مقرراتی برای آپارتمان‌نشینی وضع شده است اما فرهنگ آپارتمان نشینی و تأثیر گرفتن همسایگان از همدیگر به آنان فرهنگ صحیح را خواهد آموخت.
آداب همسایگی در اسلام
در زمینه احترام به همسایه در دین اسلام توصیه‌های بسیاری شده است. در این زمینه حجت‌الاسلام محمدی کارشناس مسائل مذهبی معتقد است، از ديدگاه اسلامي جامعه و روابط انساني اهميت داشته و روابط صحيح انساني و اجتماعي به منظور نيل به هدف غايي آفرينش است. همان هدفي كه كمال مطلوب اوست لذا جامعه براي انسان مانند صحنه آزمايشي است كه او مي‌تواند در اين صحنه با ايجاد روابط صحيح و انساني با همنوعان خود صفات نيكويي را كه مورد توجه و رضايت حق تعالي است در وجودش پرورش دهد و از سوي ديگر صفات ناپسند و رذايل اخلاقي را كه موجب سقوط و انحطاط وجود ارزشمند اوست از وجود خويش پاك كنند.
انتخاب خانه و محل زندگی از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود تا از اختلافات و مشکلات آتي پيشگيري شود.
اهميت به همسايه از نكاتي است كه بايد قبل از خريد خانه مورد توجه قرار گيرد. حجت الاسلام محمدی کار شناس مذهبی در این‌خصوص می‌گوید، پيامبر بزرگوار اسلام (ص) چگونگي ارتباط و رفتار همسايه‌ها را با يكديگر در تأمين سعادت و آسايش انسان‌ها مؤثر مي‌دانست وبه يارانش توصيه مي‌كرد تا در جايي مسكن گزينند كه بتوانند از نعمت وجود همسايگان شايسته تري برخوردار شوند در حالي كه امروز شاهد هستيم كه تنها چيزي كه در انتخاب خانه به آن كم توجهي مي‌شود مسئله همسايگان است. در عصر امروز، بيش از هر چيز ظاهر زيباي مناظر، مسافت آنها و مسائل كم اهميت ديگر مد نظر افراد در انتخاب خانه است كه نتيجه آن نيز جز نارضايتي و عدم آسايش چيز ديگري نخواهد بود. از آنجايي كه انسان با همسايه خود سال‌ها در يك محل قرار است زندگی کند، بنابراین ارتباط و برخورد زيادي با او پيدا خواهد كرد كه هر چقدر اين برخوردها جنبه نيكوتري به خود بگيرد انسان آرامش بيشتري خواهد داشت و بالعكس اگر همسايه او حقوق ديگران را رعايت نكند زندگي براي او سخت و آزار‌دهنده خواهد شد.
اين كارشناس اسلامي ادامه مي‌دهد، آداب همنشیني با ديگران در دو مرحله انديشه و عمل خلاصه مي‌شود، از ديدگاه اسلام روابط اجتماعي انسان‌ها در مرحله انديشه بر اصول خيرخواهي، محبت و مودت و حسن‌ظن مبتني است مسلمانان بايد انديشه خيرخواهي، نصيحت، دوستي و سعادت را در سر داشته و از نقشه كشي و توطئه‌چيني كه به ضرر همنوع خود تمام مي‌شود بپرهيزند به‌طوري كه اميرمؤمنان عليه السلام مي‌فرمايند:
خداي سبحان دوست داردكه نيت انسان درباره همنوعانش نيكو باشد.
از طرف ديگر نظر اسلام در مرحله عمل براي تنظيم روابط اجتماعي بخصوص در مورد همسایگی این است که، براي انسان‌ها آداب و وظايفي تعيين و براي آن بر ايمان به خدا و تقويت روح فضيلت و انسانيت بنا نهاده شود. تعاليم اسلام در اين زمينه به‌قدري دقيق و هماهنگ با فطرت انسان است كه اگر به آن عمل شود و معاشرت‌ها رنگ الهي به خود گيرد سيماي زندگي عوض مي‌شود. بسياري مايلند در ارتباط با همنوعان خويش زندگي موفقي داشته باشند ولي به دليل ناآگاهي از چگونگي آداب معاشرت و نيز رعايت نكردن اين آداب توانايي برقراري روابط مناسب و اسلامي را از دست مي‌دهند و به ناچار منزوي مي‌شوند. بنابراين شناخت اين آداب در مرحله عمل و توانايي ايجاد ارتباط مناسب با قشرهاي مختلف جامعه براساس بينش مكتبي از اهميت بسياري برخوردار است. اصول كلي آداب معاشرت بخصوص در مورد همسایگی در مرحله عمل اين است كه انسان رفتار خود را با همسایگان نيكو سازد، انصاف را رعايت كرده آنچه براي خود مي‌پسندد براي آنان نيز بپسندد و آنچه براي خود دوست ندارد براي ديگران نيز نپسندد، با آنان مدارا كند بخصوص در این شب‌های گرانقدر ماه مبارک رمضان که نبايد هنگام سحر با سروصدای مضاعف همسایگان را مورد آزار و اذیت قرار دهند زیرا عده ای ممکن است قادر به انجام فریضه روزه داری نباشند.
اگر قرار است مراسم افطاری براي مهمانان برگزار شود مراسم افطاری و شام را زودتر پایان دهند که باعث آزار و اذیت همسایگان نشود. البته رعایت این حقوق دو طرفه است و هیچ‌کس نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی انجام دهد که به دیگران ضرر برساند. در مورد حقوق همسایگان علی چايچی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: گرچه نمی‌توان کلیه روابط انسان‌ها را با قانون تنظیم کرد و از آنان انتظار داشت تا هیچ تخلفی از آنان سر نزند اما با آشنایی نسبی در خصوص حدود وحریم هر یک از همسایه‌ها نسبت به تصرفاتی که در ملک خود به عمل می‌آورند می‌توان تا حدودی جلوی برخی از اختلافات همسایگان ساکن یک آپارتمان را گرفت.
اين كارشناس حقوقي اضافه مي‌كند، ایجاد سروصدای غیر متعارف از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر و 9 شب تا 9 صبح روز بعد ممنوع است. صدای هرنوع وسیله صوتی و تصویری در ساعت‌های ذکر شده فقط باید در داخل هر واحد قابل شنیدن باشد.
حقوق معنوي همسايه
در مورد حقوق همسایه سفارشات زیادی در احادیث شده است حديثي از پيامبر (ص) نقل شده است كه آيا مي‌دانيد حق همسايه چيست؟ اينكه اگر ياري خواست ياري‌اش كن و اگر طلب قرض كرد قرضش ده و اگر تو را طلبيد در پيش او حاضر باش و اگر مريض شد به عيادتش برو، و اگر مرد جنازه‌اش را تشييع كن و اگر چيزي به او رسيد تبريكش بگوي و اگر مصيبتي به او رسيد تسليتش ده و بدون اجازه او ساختمان خانه‌ات را از او بلندتر نكن كه هوا را بر او ببندي و هنگامي كه ميوه‌اي خريدي آن را به او هديه كن و اگر هديه نكردي در پنهان برايش ببر و آن را بوسيله فرزندت نفرست كه فرزند اورا ناراحت كند و بوسيله بوي غذايت اورا اذيت نكن مگر اينكه از آن غذا برايش مقداري ببري.

Tehran Tower

Introduction

With much experience in the construction and implementation of large construction projects and using the specialized and professional abilities of recognized national companies such as A.S.P and international consultants such as Setec Batiment of France, I.C.D. Co .Is developing this unique structure in the panoroma of the ever towering peaks of Alborz and the majestic Mount Damavand according to the highest international standards.

Project Location

The International Tehran Tower is bound to the north by Yousef Abad , to the south By Hakim Expressway, to the east by Kordestan Expressway and to the west by Sheikh Bahai Expressway, all of which facilitate access to various parts of the city.

------

General Features of the Project

Appealing to the principle of vertical rather than horizontal expansion of the City, the International Tehran Tower is being built on a total area of 220,000 square meters. It will host 572 residential units on 54 floors with apartments ranging from 42 square meters to 500 square meters. There are 43 Suites, 172 two-bedroom units, 313 three bedroom units, 16 four bedroom units, 11 triplex and 17 duplex.


Luxury Amenities

Athletic and Children's recreational areas

 

 

 

 


Four Lobbies; one for each wing and one main lobby
Men's and Women's indoor fitness rooms

 

 

 

 


Men's and Women's indoor swimming pools, Saunas and JacuzzisSaunas

 

 

 

 

Elderly and handicapped accessibility
17 commercial units
Tennis Courts Tennis courts

 

 

 

 

Indoor assembley hallFeatures

Easy access to all levels with 15 public elevators at a speed of 3 meters per second and 3 freight elevators at 2 meters per second. All elevators are Mitsubishi brand and equipped with an intelligent system to reduce traffic.
Equipped with gas piping in accordance with national standards
Equipped with an intelligent fire alarm system
Equipped with an intelligent control system for the building
Equipped with emergency electric generators to provide electricity for public spaces, infrastructure and elevators
Quick access to hot water with the aid of electric heating strips
Heat and acoustic insulation
Quiet atmosphere due to a limited number of apartments on each floor
Prefabricated facade material of GFRC
Double glazed windows and aluminum frames providing insulation
Cooling system consisting of absorption chiller units and ceiling installed air conditioning ducts
Electric wiring on all levels through resin boss ductsImportant Features

The largest and tallest residential tower in Iran with over 162 meters of elevation and a square footage of 220,000 meters.
Able to withstand strong earthquakes (one a year for 475 years and 2475 years in the event of no earthquakes)
Outdoor public areas
Panoramic views of Tehran’s skyline
Suitable sunlight in the apartment areas
The use of high quality materials in accordance to international standards
Suitable at the heart of Tehran’s main expressways and easy access to all parts of the cityDesign

DesignIn order to create visual effects in the façade, a geometric design in a lasting form suitable both in terms of aesthetics and structural strength pushed the architecture towards a three-pointed star cross-section, to create visual harmony in the façade. Taking into consideration issues such as wind pressure, climatic conditions such as sunlight and speed in construction, Similar prefabricated modules were used in the facade. For the sake of aesthetics in the design and the exterior view, at the base of the tower and at an elevation most visible from the lower levels, a circular portico connects the various parts of the entry and luxury and service amenities.Structure

The frame of this Tower is reinforced concrete, consisting of three main walls in the form of a three-pointed star with 120 angles between each point. The minor walls are set at right angle to the main walls and can withstand both vertical and horizontal forces. The parking levels are constructed with beams and columns and a concrete partition wall along with a plain dal ceiling. The design of the main structure and the adjoining elements has been implemented based on the most advanced and reliable national and international earthquakes codes.

برج تهران

موقعيت پروژه
برج بلند مرتبه تهران در ميان 4 شاهراه حیاتی شهر، بر دامن البرز سر به ابرهاي آسمان می ساید. این پروژه در ضلع شمالي بزرگراه حکیم واقع شده است، در حالی که از غرب به بزرگراه شیخ بهایی جنوبی و از شرق مشرف به بزرگراه کردستان با دسترسی مناسب به نقاط مختلف شهر بزرگ تهران قرار گرفته است.

مشخصات عمومي پروژه:
برج بین الملل تهران با زیربنای کل 220،000 متر مربع در تهران واقع شده است. این برج با سه بال پهناور در 56 طبقه که مشتمل بر 572 واحد است دارای 43 آپارتمان سوئیت، 172 آپارتمان دوخوابه، 313 آپارتمان سه خوابه، 16 آپارتمان چهارخوابه ، 11 آپارتمان پنت هاوس تریپلکس و 17 واحد تجاري در همکف می باشد.


شاخص‌های مهم و بی‌نظیر این برج
عظیم ترین و مرتفع ترین برج مسکونی ایران با بیش از 160 مترارتفاع و زیربنای ساخت 220 هزار متر مربع
مقاوم در برابر زلزله های عظيم (دوره بازگشت 475 ساله و 2475 ساله )
محوطه باز و فضای سبز وسيع
ديد وسيع با چشم اندازی باز به نقاط مختلف شهر تهران
نورگیری مناسب فضاهای آپارتمانی
استفاده از مصالح و تجهيزات مرغوب مطابق با استانداردهاي بين المللي
واقع شدن در قلب شاهراههای اصلی تهران و دسترسی آسان به تمامي نقاط شهر


امكانات رفاهي عمومي
1. زمين ورزشي و بازي كودكان
2. لابی براي هر بال و يك لابي عمومي
3. سالن بدنسازي سرپوشيده جداگانه مخصوص خانمها و آقايان
4. استخرهاي شناي سرپوشيده همراه با سونا و جكوزي جداگانه مخصوص خانمها و آقايان
5. مسيرهاي تردد ويژه معلولين و سالمندان
6. زمين تنيس
7. سالن اجتماعات


Interior design - Livingويژگيها
دسترسي آسان با تامين 15 آسانسور مسافري 3 متر بر ثانيه و 3 آسانسور باري 2 متر بر ثانيه ميتسوبيشي Mitsubishi و مجهز به سيستم هوشمند براي كاهش ترافيك
مجهز به سيستم لوله كشي گاز بر اساس استانداردهاي ملي
مجهز به سيستم اعلام حريق هوشمند
مجهز به سيستم كنترل هوشمند ساختمان
مجهز به ژنراتور برق اضطراري براي تامين برق فضاها و تاسيسات عمومي و آسانسورها
دسترسي سريع به آب گرم مصرفي به كمك نوارهاي گرمكن الكتريكي
Interior design - Kitchen استفاده از عايق هاي صوتي و حرارتي به منظور آسايش ساكنين
وجود محيطي آرام با محدوديت تعداد آپارتمان در هر طبقه
نماي پيش ساخته از جنس GFRC (بتن مسلح به الياف شيشه)ش
پنجره با شيشه دوجداره و پروفيل آلومينيومي با ويژگي عايق حرارتي (پنجره ترمال بريك)
سيستم تهويه مطبوع داراي فن كوئل هاي سقفي از طريق چيلر جذبي (همراه با هواي تازه تهيه شده توسط هواساز)
توزيع برق در طبقات به كمك باسداكتهاي رزيني
Interior design - Living حدود 1000 پاركينگ سرپوشيده و 600 واحد انباري
محل تخليه و بارگيري اختصاصي با دسترسي به آسانسورهاي باري
سيستم شستشوي نما و پنجره
سيستم آنتن مركزي تلويزيون

تکنولوژی ساخت برج دوقلوی پتروناس

ماهنامه ساختمان سبز

آسمان خراش ها با اينكه در اقصي نقاط جهان با شكوه و زيبايي خاصي سر برافراشته اند. اما در عين حال با مخاطرات زيادي نيز روبه رو هستند. ليكن با وجود احتمال روبه رو بودن با چنين خطراتي ، معماران همچنان به طراحي ساختمان ها بلند و بلندتر ادامه مي دهند و اين كار به مسابقه اي براي تسخير آسمان و كسب عنوان بلندترين ساختمان جهان تبديل شده است.

در نگاهي كلي به معماري معاصر جهان ، مي توان به نمونه هاي بي نظيري از آسمان خراش ها دست يافت. اين آسمان خراش هاي عظيم با هر انگيزه و در پاسخ به هر نيازي كه ساخته شده اند، متكي بر پيشرفت هاي تكنولوژي هستند. برج هاي دوقلوي پترناس در كوالالامپور يك از شاخص ترين نمونه هاي آسمان خراش ها در عصر حاضر به شمار مي روند كه طي سال هاي 1992 تا 1998 ، در مركز ناحيه اقتصادي شهر توسط معمار مشهور سزار پلي طراحي و ساخته شده اند. اين برج ها كه به عنوان يك نشانه شهري ،سمبل معماري معاصر مالزي نيز به شمار مي روند و از جمله طرح هاي شاخص در زمينه استفاده از تكنولوژي هستند. جايزه معماري آقاخان را در سال 2004 نصيب خود نموده اند.

برج هاي پتروناس كه سازه هاي شگفت آور وعظيمي از شيشه و آهن هستند. با 88 طبقه و مناره هايي به بلندي 30 متر ، تجسمي عيني از روياهاي معمار ، سزار پلي مي باشند.

كاربرد 26 هزار تن آهن در اسكلت فلزي اين برج ها ، دو نمونه بي نظير از بزرگترين سازه هاي فلزي تاريخ را به نمايش گذاشته است. پي ريزي برج هاي پتروناس به صورت گسترده ، در مساحتي بيش از 5/1 هكتار و حجمي معادل 70 هزار تن بتن ، كه 3 روز متوالي ، 24 ساعته ادامه داشت، بزرگترين پي ريزي يكباره اي مي باشد كه تا به آن تاريخ انجام گرفته است. اما اين پي عظيم ، به تنهايي قادر به تامين مقاومت ساختمان در طول يك زلزله عظيم نخواهد بود. از اين رو در برج هاي دوقلوي پتروناس 14 دمپر نصب شده است. اين وسيله كه در خرپاهاي مورب سازه فلزي نصب مي گردد، لرزش ساختمان را در طول زلزله كاهش مي دهد و درست مانند يك كمك فنر اتومبيل عمل مي كند. يك آسمان خراش با دمپر مي تواند عمل مي كند. يك آسمان خراش معمولي ، انرژي توليد شده توسط زلزله راجذب كند . هر چه زلزله طولاني تر باشد، دمپر مي تواند موثرتر باشد و با هر موج زلزله ، انرژي بيشتري جذب كند.

هنگام برخورد باد با يك برج ، ساختمان مانند بادبان قايق عمل ميكند. براي اين كه ساختمان بتواند نيروي باد را تحمل كند، بايد به قدري انعطاف پذير باشد كه بتواند مقداري از نيروي باد را جذب كند و در عين حال به اندازه كافي مستحكم باشد تا آسيبي نبيند. برجهاي دوقلو با ارتفاع تقريبي 460 متر ، بگونه اي طراحي شده اند كه بتوانند بادهاي ويران كننده اي را كه در فصل تايفون مي وزند، تحمل كنند. اين تند بادها كه به سرعتي بالاي 140 كيلومتر در ساعت نيز مي رسند، طراحي هر نوع آسمان خراشي را در اين منطقه با مشكلات متعدد مواجه مي كند . سزار پلي داراي ديدگاهي بود كه به رفع اين مشكل كمك مي كرد: ما پيشنهاد كرده ايم بين دو برج (در طبقات 41 و 42) يك پل ارتباطي باشد، اين پل با تكيه گاه هاي خود، دروازه اي به سوي آسمان مي سازد. اما ديدگاه معماري پلي با شرايط فيزيكي برج ها مغايرت پيدا كرد، زيرا مي بايست خود را با حركت هاي مختلف هر كدام از دو برج مطابقت دهد كه در اين حالت انعطاف پذيري مستقل هر برج ، به علت اتصال به يك پل مشترك ، عملا غير ممكن مي گردد. خطر واقعي زماني است كه بادهاي چرخان همزمان از زواياي مختلف به برج هاي دوقلو برخورد كنند و برج ها در جهات مختلف خم شوند، در اين هنگام ، اين پل 900 تني جدا خواهد شد و از ارتفاع 182 متري به پياده روشلوغ پايين سقوط خواهد كرد. براي حل اين مشكل خاص طراحي ، مهندسين وسيله اي را از فن آوري زلزله قرض گرفتند. دمپر در حقيقت دوپايه استوانه اي پل كه 35 متر طول و هر كدام 60 تن وزن دارند، دمپرهاي عظيمي هستند كه در هنگام خم شدن و تكان خوردن هر ساختمان كشيده و به جاي خود باز مي گردند. براي پيشگيري از شكسته شدن پل و برج ها ، به صفحه هايي گردان وصل مي شوند كه مي توانند حداقل 45 درجه در هر جهت بچرخند. به اين ترتيب پايه هاي دمپر، چرخش و پيچش را جذب مي كنند ، در حالي كه سيستم تكيه گاه داخلي پل بدون حركت باقي مي ماند.

ساختار پيچيده برج هاي دوقلوي پتروناس ، نمونه اي از تلاش و همكاري تنگاتنگ معمارانو مهندسان سازه در تحقق بخشيدن به روياي تسخير آسمان محسوب مي شود. مسلما با پيشرفت تكنولوژي ، روياي ساخت آسمان خراش هايي جامه عمل به خود خواهد پوشيد كه حتي در تصور بشر كنوني نيز نمي گنجد. شايد بتوان گفت چالش آينده ، خلق ساختمان هاي بلندتري باشد كه در عين برخورداري از تكنولوژي پيشرفته ، هم زيبا و باوقار باشند و هم به قصد خدمت به مردم و ارتقا محيط شهري ساخته شده باشند.

طراحي آسمان خراش ها ، به لحاظ ايجاد فرم هاي سازه اي ، از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. اين موضوع از يك سو به وجود تخصص هاي متعدد – واغلب متعارض – درگير در طراحي اين ساختمان ها بر مي گردد و از سوي ديگر هر چه ساختمان بلندتر مي شود ، شدت نيروهاي طبيعي جاذبه ، باد و زلزله افزايش مي يابد. در نتيجه ، تدابير سازه اي براي مقابله با اين نيرو به جنبه مهمي در طراحي ساختمان ها ي بلند تبديل مي شود. همين امر فرم ساختمان هاي بلند را تا حد نسبتا زيادي از نحوه طراحي سازه آنها متاثر مي سازد.

خلق سازه‌های برتر برای زندگی در آینده‌ای بهتر

نویسنده : سجاد

معماری سبز شیوه‌ای پایدار از طراحی ساختمان سبز است و در واقع طراحی و ساخت و سازی با تفكر زیست محیطی محسوب می‌شود. معماران سبز برای خلق سازه‌های برتر خود عموما با مفاهیمی كلیدی سر و كار دارند كه حول محور دوستدار محیط زیست و كارآمدی انرژی دور می‌زند. بوم‌شناسی طبیعی سیاره ما بایستی مدل كلانی برای معماران باشد تا آن را برای ساختمان سبز به كار ببرند. در حال حاضر معماری می‌تواند خودش را بر اساس نظام سیاره‌ای و خورشیدی ما مدل‌سازی كند تا از این راه با‌كپی‌برداری از محیط زیست طبیعی به احداث ساختمان و سازه‌های نوین یا انطباق دادن ساختمان‌های موجود با اصول و استانداردهای دوستدار محیط زیست پرداخته و در این فرآیند فاكتورهایی همچون مواد و مصالح مورد استفاده و فضای اختصاص یافته و كارآمدی انرژی از جمله فناوری خورشیدی و نظایر آن را لحاظ كند. معماری سبز یا معماری نوین آینده می‌تواند مثال‌های شگفت‌انگیزی از امكان‌پذیر ساختن زندگی بشر به نحو هماهنگ و موافق با محیط زیست به نمایش بگذارد.

طراحی و نقشه‌های معماران سبز در واقع فرصت‌های طلایی موجودی به شمار می‌روند تا طراحی زیبا، انرژی كارآمد و محل‌های سكونت، كار، سرگرمی و گردشگری با برچسب دوستدار محیط زیست را چنان خلق كنند كه توانایی انسان برای سازگاری یافتن و زندگی توأم با آرامش و صلح در زیست بوم دنیای طبیعت را به نمایش بگذارد.

اگر در نمایشگاه اكسپوی جهانی 2010 شانگهای سری به غرفه ژاپن بزنید با سازه عجیب و جالب توجهی روبه‌رو می‌شوید. این سازه كه رسما لقب جزیره كرم ابریشم ارغوانی را یدك می‌كشد با آن هیبت حباب مانند نامتجانس و ارغوانی رنگش شاید در نوع خود خیز بلندی در طراحی پیشرفته سازه‌های عمومی شهری به حساب آید. این ساختار سبك وزن مركب از یك سامانه فلزی لوله‌ای است كه در غشا یا لفافی ارغوانی همراه با سلول‌های خورشیدی مجتمع و یكپارچه پیچیده شده است. البته این فقط نما و كلیت ظاهری این سازه پیشرفته است و خصوصیاتی همچون سامانه تهویه و هوای مطبوع طبیعی و فناوری‌های ابتكاری سرمایشی با ویژگی كارآمدی انرژی را نیز باید بر قابلیت‌های تولید انرژی خورشید محور آن اضافه كرد.

غرفه نمایشگاهی ژاپن در واقع آمیزه و تركیبی از چند راهبرد ساختمان‌سازی پایدار برای حفظ و ایجاد فاكتور خنك‌سازی ساختمان‌هاست. در این میان یك سامانه فناورانه و ابتكاری لوله‌ای دوستدار محیط زیست موسوم به اكوتیوب وجود دارد كه به طور اختصاصی برای این سازه طراحی شده است تا دو هدف مهم را عملی سازد: تهویه طبیعی و به ارمغان آوردن روشنی طبیعی روز. در این مكانیسم ابتكاری، هوای خارج از طریق تونل‌ها یا كانال‌های زیرین سازه كشیده می‌شوند و با عبور از یك مخزن حاصل از جمع‌آوری آب باران هوای خنكی را رقم می‌زنند. هوای خنك شده حاصل سپس به شكل طبیعی از طریق لوله‌های شفاف موجود در سازه به بالا صعود می‌كند و نتیجه فرآیند، انتشار هوای خنك به فضاها و اماكن نمایشگاه خواهد بود. از طرفی با اسپری كردن آب به اطراف فضای خارجی ساختمان خنك‌سازی بیشتری فراهم می‌شود. روشنایی سازه نیز با چراغ‌های ال.ای.دی تامین می‌شود.

اما غشای بالشتكی ارغوانی رنگی كه جزیره كرم ابریشم را در خود گرفته، امكان فیلتر شدن طبیعی میزانی از نور برای ورود به صحن داخلی ساختمان را فراهم می‌كند. علاوه بر این، نزدیك به 20 تا 30 كیلو وات از سلول‌های خورشیدی برای تولید برق در این غشا تعبیه شده‌اند.

فضای داخلی نمایشگاه با مجموعه‌ای از فناوری‌های مرتبط با حفظ انرژی و آب آراسته شده است. البته ربات‌های انسان‌نما نیز به بازدیدكنندگان خوشامد می‌گویند.

این بالش غول‌پیكر كه مساحتی معادل 6000 مترمربع را به خود اختصاص داده به زبان ژاپنی، زی كن دائو لقب گرفته كه كنایه از رنگ و شكل آن است.

سامانه «ارگانیسم تنفسی» نیمه مدور به كار گرفته شده، مصرف كارآمد منابع طبیعی را در پی دارد؛ با وجود یك غشای دو لایه‌ای كه همزمان با در میان گرفتن باتری‌های جمع‌آوری‌كننده انرژی خورشیدی برای تامین برق مورد نیاز از یك سو و پالایش و تصفیه اشعه‌های مضر نور خورشید برای ورود به ساختمان و تامین روشنایی طبیعی از سوی دیگر، تفسیر مناسبی از این كه فناوری چگونه می‌تواند زندگی ما را بهتر كند، ارائه می‌كند. به این ترتیب فناوری‌های حفظ‌كننده انرژی كه یكی پس از دیگری به صحنه می‌آیند و ایفای نقش می‌كنند، بار دیگر نقش فناوری دوستدار محیط زیست را در كمك به انسان‌ها برای دستیابی به زندگی توأم با آسودگی و اطمینان بیشتر در آینده، برجسته و نمایان می‌سازند.

دژ غول‌آسای شنی در نبرد با بیابان‌زایی

كویرزایی یا ازهم‌پاشیدگی و افت زمین در نواحی خشك، مشكل روبه رشدی است كه از جنگل‌زدایی، آتش‌سوزی‌ها و تغییرات اقلیمی ناشی می‌شود. تا امروز هم شیوه‌ها و راه‌حل‌های متنوعی برای جلوگیری از حركت شن‌های روان و همچنین پیشرفت بیابان یا تبدیل اراضی نواحی خشك به سرزمین‌های كویری پیشنهاد و بعضا مورد استفاده واقع شده‌اند. اما جدا از تمامی راه‌حل‌های بنیادی مربوط به موضوع جلوگیری از گسترش مساحت بیابان‌ها، مگنوس لارسون، دانشجوی معماری لندن راه حل موثر و محكمی را مطرح كرده است: یك دیوار طویل 6000 كیلومتری از ماسه سنگ‌هایی كه به شكل مصنوعی به هم پیوسته و یكپارچه شده‌اند و صحرای آفریقا را از شرق به غرب در می‌نوردد. تلماسه‌های واقع در امتداد دیوار ماسه سنگی لارسون در حكم تركیبی از اسكان بخشیدن به پناهندگان و مهاجران و همچنین سدی در برابر صحرا عمل خواهند كرد.

این پروژه كه جایزه نخست بنیاد جوایز ساخت‌وساز پایدار را به خود اختصاص داده، در نظر دارد تا از نوعی باكتری میله‌ای شكل موسوم به باسیل مرتع كه از میكروارگانیسم‌های یافت شده در تالاب‌ها و مرداب‌ها به شمار می‌رود به منظور جامدسازی و به هم چسباندن دانه‌های شن از سنگ‌های محكم‌تر استفاده كند. این طراح مبتكر معتقد است روزی می‌تواند دانه‌های شن را وادار به اجرای قابلیت‌های مختلفی كند كه صف‌شدن در قالب الگوهای مشخص، اشكال مشخص، ایجاد ساختاری كه پی در پی و طی دوره ای از یك دهه، یك قرن و یك هزاره تغییر پذیر باشد، از این جمله‌اند.

این شیوه در واقع نقطه عزیمت و چرخشی از متدهای رایج ضدبیابان‌زایی از جمله حفاظت آب، مدیریت خاك، جنگل‌كاری، انرژی پایدار، مصرف بهینه اراضی، حفاظت از حیات وحش و كاهش فقر و تنگدستی محسوب می‌شود. در واقع بخش داخلی تلماسه‌ها در طول دیوار ماسه سنگی می‌تواند برای نیل به اهداف متعددی به صورت توأم استفاده شود؛ اهدافی نظیر كمك به حاصلخیز ماندن خاك، تأمین آب و سایه و توجه و مراقبت از جانوران و گیاهان. كارشناسان معتقدند در صورتی كه این سازه عظیم دژ مانند ساخته شود، قادر به پشتیبانی طرح ابتكاری عملیات دیوار سبز صحرای آفریقا خواهد بود كه هدفش كاشتن سرپناهی از درختان در میان قاره سیاه است.

كوه ـ شهر سبز؛ كوهی از جنس ساختمان و زندگی

این تپه غول‌آسا عنوان با شكوه ساختمان كوهستانی سبز زنده را برای كشور ارمنستان یدك می‌كشد و بخش داخلی این تپه كه تماما بر اساس اصول پایدارسازی بنا شده شامل رستوران‌ها، فضاهای اداری، فروشگاه‌ها، آپارتمان‌ها و پاركینگ زیرزمینی است و كل پروژه بیشتر از آن كه ساختمانی غول‌پیكر را به ذهن متبادر سازد، شبیه قطعه‌ای از یك چشم انداز طبیعی به نظر می‌رسد. پنجره‌های ساختمان حالت طاقچه‌دار و تورفتگی در دیوار را دارند تا از گزند نور خورشید در سایه قرار گیرند. گرمای وابسته به مركز زمین كه در هماهنگی با دستگاه پخش‌كننده گرمای طبقات پمپاژ می‌شود، نیاز گرمایشی و سرمایشی اتاق‌ها و فضاهای داخلی را تامین می‌كند؛ ضمن این كه فضاهای خالی بزرگی كه در جای جای بخش درونی تپه سبز وجود دارند به نوبه خود تامین‌كننده فضاهای پوشیده و به طور طبیعی تهویه شده خواهند بود. این خلل و فرج درونی هم بزرگ بوده و هم به شكل محراب‌هایی با قوس و طاق‌های متعدد هستند. در بخش پایینی نیز استخرها و نواحی چشم‌انداز فضای سبز به خنك‌سازی فضاهای باز داخلی كمك می‌كنند. هدف معماران از طراحی شهر تپه‌ای لیك‌هیل معرفی گزینه جایگزینی برای توسعه سنتی شهرسازی با التزام به ویژگی‌های زیست محیطی و پایدارسازی است. به عنوان مثال به جای استفاده از ساختار متعارف نمای شیشه‌ای از یك سطح زایای در حال رشد استفاده شده است.

معماران سرشناس دنیا برای خلق سازه‌های برتر خود عموما با مفاهیمی كلیدی سر و كار دارند كه حول محور دوستدار محیط زیست و كارآمدی انرژی دور می‌زند

در واقع، ما به جای روبه‌رو شدن با سازه بزرگ شیشه پوش، با كوه زنده غول پیكر ساخته دست انسان روبه‌رو می‌شویم كه تفسیر مناسبی برای مفهوم توسعه چند منظوره نوین به شمار می‌رود. كل نمای خارجی این ساختمان تپه‌ای شكل با گیاهان بومی فرش شده كه عملكرد مهمی در جذب گرما، تصفیه كردن هوا و آب و فراهم كردن سكونتگاه برای جانوران و حشرات دارند، ضمن این كه تمامی مساحت خارجی بنا با مكانیسم بازیافت آب مصرفی آبیاری می‌شود. طرح پیشنهادی توسعه این تپه كه در شهر ایروان واقع در میان دو دریای خزر و سیاه در نظر گرفته شده 85 هزار متر مربع است و زندگی شهری در آن جریان دارد.

تالاب‌های مسقف برای گردشگری سبز

هر ساله بیش از 8/2 میلیون نفر از تالاب‌های سانچون كره بازدید می‌كنند كه پنجمین اراضی آبگیر جزر و مدی بزرگ جهان را در خود جای داده است. اما برای میزبانی چنین جمعیت مشتاق گروهی از آرشیتكت‌ها اقدام به طراحی نوعی مركز رسمی دیداركنندگان و گردشگران در این منطقه ویژه كرده‌اند كه جدا از رویكردهایی همچون توجه به معماری نوین و پرجاذبه، از رعایت اصول و استانداردهای ساختمان سبز و گردشگری سبز نیز غافل نمانده و حتی از امتیاز جالب توجه و بارزی برخوردار است كه این سازه را در نوع خود منحصر به فرد می‌سازد: خود ناحیه آبگیر یا همان تالاب مشهور كه قرار است جزئی از سازه تفریحات و گردشگری شود نه تنها در معرض تهدید و تخریب خارجی قرار نمی‌گیرد، بلكه با این فرآیند ساخت‌وساز تقویت و محافظت نیز خواهد شد. كارشناسان از همان ابتدای مطرح شدن این طرح عجیب گفته بودند كه چنین شاهكار ساختمانی به هیچ وجه كار آسانی نخواهد بود؛ اما آرشیتكت‌ها در خلق مدلی از این پروژه كه كمترین ساختار تهاجمی را برای طبیعت بكر داشته باشد، گویا موفق شده‌اند چون كه این پروژه زیبا با پدیده طبیعی جزر و مد كار می‌كند.

خلیج سانچون در كره جنوبی در واقع تالابی 3550 هكتاری و جزو اراضی آبگیر حفاظت شده است. از ویژگی‌های بارز این تالاب همین بس كه در مانداب‌های شور و كم عمق آن می‌توان یكجا بیش از 25 گونه در معرض تهدید را پیدا كرد. این موضوع نه تنها برای خصوصیات بوم شناختی منطقه مهم است، بلكه برای نقش و كمك آن برای تولید مثل گونه‌های مختلف ماهیان، علف‌ها و سبزال‌های دریایی و نرم‌تنان نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این پروژه جذاب معماری با این هدف طراحی شده است تا با كوهستان و اراضی آبگیر پیرامون آن در هماهنگی بوده و در عین حال كه همزمان وظیفه حفاظت از آنها را به عهده دارد، ویترینی برای به نمایش گذاشتن محیط اطراف نیز به شمار رود. به عنوان نمونه بام سبزی كه بخش قابل توجهی از ساختمان را پوشش می‌دهد و همچنین طرح‌بندی و آرایش اجزای معماری پروژه كه از مكانیسم طبیعی جریان‌های ورودی و خروجی جزر و مدی تالاب الهام گرفته، تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های معماری سبز و توریسم سبز به شمار می‌رود.

از طرفی برای به حداكثر رساندن كیفیت‌های زیست محیطی آن، كلیت پروژه به دو ناحیه جداگانه تقسیم‌بندی شده است كه در واقع راهبرد ساده و كماكان سودمندی در جهت اجرا و كاركرد كارآمد اجزای پروژه و كمك به كاهش مصرف انرژی محسوب می‌شود. هر یك از فضاها به نحوی طراحی شده‌اند كه دسترسی به روشنی روز را به حداكثر ممكن افزایش دهند و كل سازه با هدف تضمین این كه سایت پروژه حداقل تخریب و تهدید را به طبیعت و زیست بوم منطقه تحمیل كند، بنا خواهد شد.

برج پیزا در اراک !

خبر واقعی :

ساختمان مسكوني در حال ساخت توسط يك تعاوني مسكن در اراك به دليل عدم رعايت نكات ابتدايي مهندسي دچار نشست شده و كج شده است.
تنها شباهت اين ساختمان نيمه كاره به برج پيزا در ايتاليا، اشتباه در مكان يابي محل احداث است.

طنز :

گفت : جدیدترین شاهکار مهندسی ایران رو دیدی ؟

گفتم : نه!  کو؟!  کجا ؟!

گفت : ای بابا! آدم و عالم خبردارن . علم مهندسی کشور تمام همتش رو به کار برد

تا روی معماری معتبر ایتالیا رو کم کنه .

گفتم : آخه چطور؟!

گفت : جدیدا یه آپارتمان مسکونی  چند طبقه ساخته شده که وجه تمایز اون با بقیه

ساختمونا اینه که یه مقدار کجه .

گفتم : جل الخالق ! تابحال نشنیده بودیم !

گفت : بله آقا . تازه برای اینکه روی سمبل مهندسی ایتالیا ـ برج پیزا ـ  رو کم کنن ،

یه جوری ساختن که اول صاف بوده اما کم کم در طول ساخت ، ساختمان کج شده

 و الان که در وضع توی عکسه ، ساختمان  کاملا کج تشریف دارن !

ضمنا نکنه خدای نکرده فکر کنین این یه ایراد مهندسیه ها ! اصلا! این شاهکار تماما

با نظارت و محاسبات دقیق مهندسی و بدون هیچ گونه قصوری ایجاد شده . آخه به

مهندسین چه ربطی داره که احیانا زمین شل و ول بوده  و ... ؟! تازه ، مثل همیشه

به مدیران شهری هم هیچ ربطی نداره !

تازه ،یه پیشنهاد خوب هم رسیده که این ساختمان رو با برج پیزا خواهر خوانده کنن!

میلیاردر ساخت و ساز در دنیا

دونالد ال. برن (Donald L. Bren) متولد سال 1932 در آمریکا، ريیس شرکت ایروین است. وی با ثروت 12میلیارد دلار بیست و ششمین فرد ثروتمند جهان است.

پدر دونالد، میلتون برن، یک تولید کننده فیلم در هالیوود و مادرش، ماریون نیوبرت برن بود. پدر و مادر برن در سال 1947 از هم جدا شدند. برن از دانشگاه واشنگتن مدرک مدیریت تجارت گرفت. وی از آنجایی که عضو تیم اسکی «بتا تتا پی» بود برای تحصیل در این دانشگاه بورسیه شده بود. او تلاش کرد در المپیک 1956 عضو تیم اسکی شود، اما به دلیل مصدومیت موفق نشد به تیم بپیوندد. دونالد پس از کالج به عنوان کارمند نیروی دریایی آمریکا مشغول به کار شد.

برن در سال 1958 نخستین خانه خود را در نیوپورت بیچ و با گرفتن وامی به مبلغ 10000 دلار ساخت. وی در سال 1956 به همراه دو شریک دیگر شرکت میشن ویجو (MVC) را راه اندازی کرد تا طراحی و توسعه 10000 جریب از شهر میشن ویجو در کالیفرنیا را بر عهده بگیرد. او از سال 1963 تا 1967 ريیس این شرکت بود. در سال 1970 یک شرکت کاغذ و لوله سازی بین المللی MVC را به قیمت 34 میلیون دلار خرید، اما در سال 1972 به دلیل رکود حاکم، شرکت را مجددا به قیمت 22 میلیون دلار به برن فروخت. برن از عایدی این معامله استفاده کرد و در سال 1977 به گروهی از سرمایه گذاران برای خرید شرکت 145 ساله «ایروین»، پیوست. برن با در اختیار داشتن 3/34 درصد از سهام این شرکت، بزرگ ترین سهامدار این کنسرسیوم بود و به همین دلیل، عنوان نایب ريیس هيات مدیره را از آن خود کرد. وی در سال 1983 مالک عمده بنگاه بود و تا سال 1996 نیز تمام سهام آن را خریداری کرد تا تنها مالک شرکت باشد. برن، توسط مجله فوربز در سال 2008 به عنوان ثروتمندترین مالک یک شرکت توسعه و بازسازی و مبادلات ساختمان و مسکن در آمریکا معرفی شد.

دونالد برن به مدت بیش از 45 سال است که ريیس شرکت ایروین بوده و در صنعت املاک کالیفرنیا نیز به عنوان طراح و سازنده ارشد و سرمایه گذار بلند مدت فعالیت داشته است.

آقای برن که یک نوآور و پیشرو در صنعت املاک و شهرسازی است یکی از نخستین کسانی بود که خانه های خوش ساخت و با طراحی زیبا را با فضاهای سبز، پارک و فضاهای باز، مدارس عالی، مراکز کاریابی و مراکز خرید ترکیب کرده است. وی به واسطه کارهای ارزشمندش در زمینه شهرسازی به شهرتی ملی به عنوان متخصصی در زمینه امور مربوط به طراحی، برنامه ریزی، معماری، ساختمان سازی، بازاریابی و مدیریت مالی، دست یافته است.

برن خیرترین فرد ایالت کالیفرنيا نیز می باشد. او فعالیت های خیرخواهانه اش را روی امور آموزشی و تحقیقات علمی و به کارگیری رویکردهای نوآورانه برای حفظ سلامت محیط زیست، فضای سبز و گونه های مختلف گیاهان و حیوانات، متمرکز کرده است. مجله بیزینس ویک در سال 2008 برن را به عنوان نهمین فرد خیرخواه و بخشنده در آمریکا اعلام کرد. جمع مبلغی که وی در طول عمرش برای امور خیریه صرف کرده است به 3/1 میلیارد دلار می رسد.

برن همچنین در سال 2004 به واسطه کمک مالی گسترده اش به دانشگاه کالیفرنیا، مدال پرزیدنتال این دانشگاه را که بزرگ ترین افتخار او محسوب می شود، دریافت کرد. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز در سال 2006 برن را در صدر 100 فرد تاثیرگذار در کالیفرنیای جنوبی قرار داد. او در سال 2007 به عنوان عضو افتخاری در قسمت رهبری کسب وکار و فعالیت های نوع دوستانه آکادمی علم و هنر آمریکا انتخاب شد.

شرکت ایروین تحت رهبری برن، با دیدگاه و تخصص منحصربه فرد او در شهرسازی، از یک شرکت شهرسازی بین المللی به یکی از برترین شرکت های سرمایه گذاری در زمینه املاک و شهرسازی تکامل یافته است. آقای برن ماموریت خود را در شرکت ایروین به این شکل توصیف می کند: ما به عنوان یک ساختمان ساز و شهرساز ارشد، مهارت های معماری و برنامه ریزی را به همراه اصول کسب وکار و مدیریت مالی ترکیب می کنیم تا جوامعی فوق عالی و متعادل خلق کنیم. من بر این اعتقادم که شرکت ایروین برای هر فردی در صنعت املاک و ساختمان سازی، چالش و فرصتی اساسی فراهم می کند.

دونالد برن 7 فرزند دارد و به همراه همسر وکیلش بریجیت مولر برن در نیوپورت بیچ زندگی می کند. آقای برن اسکی بازی در سطح المپیک است و به تنیس نیز علاقه زیادی دارد. او سال های زیاد به قایقرانی نیز پرداخته است.

Progress made on net zero energy buildings, California leads

While net zero energy buildings are technically achievable, they are rare. The U.S. Department of Energy's Zero Energy Buildings database lists eight projects across the country that qualify as net zero--those buildings that produce from renewable sources at least as much energy as is used in a year.  That number should grow as policymakers, often in partnership with private enterprise, more ambitiously pursue net zero energy in order to meet climate change goals. 

California is undoubtedly leading in this area. The state is working to develop an action plan that will make real a goal of all new and 50% of existing buildings meeting a net zero standard by 2030. NBI, under a project for the California Public Utilities Commission, has been working with state policymakers, utilities, design professionals, owners, consultants and others to engage and facilitate input. Through a series of three meetings held last fall and this winter, stakeholders are gathering to craft the strategies and tactics that will allow net zero energy buildings to become standard practice in California within two decades.

In Massachusetts, a governor-appointed Zero Net Energy Buildings Task Force released its comprehensive report, Getting to Zero, last year. The report calls for zero net energy use in buildings by 2030 to be achieved with incentives, minimum energy performance standards and workforce development (for details see our October 9 blog entry).

Nationally, the U.S. Department of Energy has launched its Zero Net Energy Commercial Buildings Initiative (CBI) to "develop and disseminate technologies, practices, and policies for establishment of zero net energy commercial buildings."  The effort is funded with $33 million to achieve net zero energy buildings in new commercial buildings by 2030, 50% of all commercial building stock by 2040, and all commercial buildings by 2050.  In addition, the Zero Energy Commercial Buildings Consortium launched officially this year to collaborate with DOE promoting net zero building practices. NBI is a member of the consortium's steering committee and supports strategy development on advancing the introduction of new technologies into the market and relevant policies.

پروژه ساختمانی مشترک ایران و آلمان

این پروژه ساختمانی که به وسیله گروهی از متخصصین ایرانی و آلمانی و با هدف بهبود کیفیت ساختمان و مسکن و کاهش انرژی مصرفی، بهبود مقاومت در برابر زلزله و کیفیت ساختمان توسعه و تحقق یافته و علاوه بر موارد ذکر شده، اعمال مقررات ساختمانی ایران در طراحی و ساخت ...

پروژه ساختمان الگو new quality- Pilot Project «کیفیت نوین»، به وسیله گروهی از متخصصین ایرانی و آلمانی و با هدف بهبود کیفیت ساختمان و مسکن و کاهش انرژی مصرفی، بهبود مقاومت در برابر زلزله و کیفیت ساختمان توسعه و تحقق یافته است.


در هفته گذشته و همزمان با برگزاری همایش علمی ساخت و ساز با کیفیت برتر، طی مراسمی با حضور معاونین وزیر مسکن و شهرسازی، پروژه ساختمان الگو new quality- Pilot Project «کیفیت نوین» در شهر جدید هشتگرد افتتاح شد.
بنابر این گزارش دکتر فاطمی عقدا، رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در این مراسم با بیان اینکه پروژه «طرح و نظارت بر اجرای ساختمان‌های الگو در شهرهای جدید» با همکاری گروه های تحقیقاتی ایران و آلمان، بر اساس توجه به سیاست‌های حاکم و لزوم انتقال فناوری‌های جدید در زمینه سیستم‌های ساختمانی و همچنین پاسخگویی به نیازهای مسکن و دستیابی به سیستم‌های ساختمانی سازگار با شرایط اقلیمی، بومی و فرهنگی کشور، انجام شده است ، گفت : به منظور اجرایی کردن پژوهش‌های مرتبط به شهرهای جدید و اجرای طرح الگو با کیفیت نوین، شهر جدید هشتگرد به عنوان محل اجرای اولین نمونه این طرح انتخاب شد که دو قطعه زمین به مساحت 1200 مترمربع بعنوان مکان تعیین شده برای اجرای طرح در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: پروژه ساختمان الگو new quality- Pilot Project «کیفیت نوین»، به وسیله گروهی از متخصصین ایرانی و آلمانی و با هدف بهبود کیفیت ساختمان و مسکن و کاهش انرژی مصرفی، بهبود مقاومت در برابر زلزله و کیفیت ساختمان توسعه و تحقق یافته و علاوه بر موارد ذکر شده، اعمال مقررات ساختمانی ایران در طراحی و ساخت در کنار به کار بردن مواد و مصالحی که مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن هستند از دیگر اهداف این پروژه است.
رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به تشریح پروژه یاد شده پرداخت و افزود: این پروژه از یک مجتمع مسکونی شامل دو ساختمان و 16 واحد تشکیل می شود که انتخاب این نوع خاص از خانه با توجه به معماری ایرانی ساخته شده است.همچنین سیستم سازه‌ای مرکب از ستون، دال تخت و دیوار برشی، استفاده از بلوک‌های AAC در دیوارهای پیرامونی ساختمان، استفاده از بلوک‌های نمای عایق ماندگار که باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود، سیستم اطفای حریق متناسب با شرایط مندرج در مقررات ملی ساختمان از ویژگی‌های دیگر این ساختمان است.
فاطمی عقدا تصریح کرد: استفاده از بلوک‌های بتنی اسفنجی اتوکلاوی سبک وزن و عایق که علاوه بر سایر ویژگی‌های تکنیکی و مقرون به صرفه بودن اجرای سریع کار را ممکن می‌سازند، سیستم ترکیبی عایق حرارتی بیرونی در دیوارهای خارجی که انرژی سرمایشی و گرمایشی موردنیاز را کاهش داده و کف شناور برای کاهش انتقال صدا در ساختمان از جمله نوآوری‌های تکنیکی به کار رفته در پروژه ساختمان کیفیت نوین در مقایسه با شیوه‌های متداول در معماری مسکونی ایران است. 

نورصالحی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در سخنان خود ضمن استقبال از همکاری‌های مشترک برای نیل به اهداف چنین طرح‌هایی اظهار امیدواری کرد: علاوه بر پروژه 35 هکتاری، در پروژه‌های آتی در شهرهای جدید و دیگر نقاط کشور نیز این طرح اجرا گردد.
همچنین پروفسور شفر رئیس سابق دانشکده فنی دانشگاه برلین نیز طی سخنان خود در خصوص ساختمان new quality گفت: ما ساختمانی را در هشتگرد افتتاح کردیم که الگوهای بهینه‌ای را برای ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت محیطی ارائه داده است. به گزارش شاسا وی افزود: یکی از مهمترین وظایف و فعالیت‌های صورت گرفته در این پروژه آموزش افرادی بود که بتوانند کارها را به نحوی اصولی انجام دهند.
گفتنی است پروژه ساختمان الگو و هدایتگر توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و تحت نظارت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و دانشگاه فنی برلین احداث شده است.

شکل گیری دبی جدید در کشور لیبی

پایگاه اینترنتی هافینگتون پست با اشاره به ساخت آپارتمان ها و ویلاهای فراوانی در شهر بن غازی دومین شهر مهم لیبی نوشت لیبی در حال تبدیل شدن به دبی جدید است .

این پایگاه اینترنتی افزود صدها کیلومتر دورتر از شهر بن غازی می توان جرثقیل های زیادی را بر فراز برج های مرتفع در شهر طرابلس پایتخت لیبی مشاهده کرد. طرح های ساخت و ساز به ارزش چند میلیارد دلار در لیبی در حال انجام است و این اقدامات تازه ترین اقدامات مشهود لیبی برای رشد اقتصادی به شمار می رود.
لیبی بدون توجه به رکود مالی جهان در چند سال گذشته که مشکلات زیادی را برای کشورهای عرب نفت خیز بوجود اورد به طرح های ساختمانی خود ادامه می دهد. این طرح های لیبی نشان می دهد این کشور از ثروت نفتی خود برای تغییر شکل دادن خود که سال ها به سبب تحریم ها و تنفر بین المللی منزوی بوده است استفاده می کند. کارلوس کاکِرِس نماینده شرکت مهندسی آ ایی کام مستقر در لس انجلس که در بن غازی فعالیت دارد گفت " به غیر از انکه بگویم لیبی واقعا تلاش می کند به یک دبی تازه تبدیل شود چیزی نمی توانم بگویم." آ ایی کام بر طرحی به ارزش هشتاد میلیارد دلار در خصوص احداث یکصد و شصت هزار واحد مسکونی در سراسر کشور نظارت دارد که یک سوم از انها در بن غازی قرار دارند. این شرکت همچنین در حال مرمت فاضلاب و جاده سازی در لیبی است. لیبی قصد دارد در یک دهه اینده پانصد میلیارد دلار در چند طرح سرمایه گذاری کند. لیبی قصد دارد دانشگاه های جدید تاسیس و فرودگاه لیبی را به طور کلی نوسازی کند ، خودروهای جدید تویوتا و هوندا در تمام خیابان ها در حال حرکت دیده شود و رستوران های مجللی ساخته شده است . صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند اقتصاد لیبی امسال پنج و چهار دهم درصد رشد کند و سازمان ملل نیز اعلام کرده است سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در لیبی از یک میلیارد دلار در سال دو هزار و پنج به چهار میلیارد و یکصد میلیون دلار در سال دو هزار و هشت افزایش یافته است. سرمایه گذاری های لیبی همچنین موجب شده است بسیاری از مهندسان از دبی و کشورهای دیگر خارومیانه اکنون برای یافتن کار به لیبی بیایند.

خانه تاریخی نماینده سراب تخریب شد

بخشی از خانه قدیمی حیدر شفیعی از نمایندگان سراب در مجلس شورای ملی (مجلس هجدهم) توسط شهرداری سراب تخریب شد.

احمد حسین پوری شهردار سراب در خصوص دلیل تخریب این بنا گفت: این بنا از خانه های قدیمی و در حال استهلاک داخل شهر است و هر آن احتمال فرو ریختن بخشی از آن می رفت. وی افزود: از آنجائیکه طبق بند 14ماده 55قانون شهرداری ها وظیفه ذاتی، برای رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی شهر بر عهده شهرداری نهاده شده است، شهرداری سراب پس از کسب نظر مسئول فنی در مورد خطر ساز بودن این بنا و اعلام تذکرات قانونی به وراث راسا جهت تخریب و رفع خطر از مردم اقدام کرده است.
سبک معماری و آجرهای این خانه نشان از قدمت آن دارد
احمد حسین پوری با رد اقدام غیر قانونی در این مورد افزود: شهرداری اطلاعی از اینکه محل مورد نظر تحت نظر میراث فرهنگی بود نداشته و اگر این بنا تحت نظر میراث فرهنگی بود حتما به شهرداری اطلاع داده می شد ضمن اینکه این امر رافع مسئولیت در برابر خطرات جانی احتمالی این بنای در حال استهلاک نیست.
شهردار سراب همچنین بیان کرد: قانونگذار نیاز به اخذ مجوز از سایر ارگانها را برای رفع خطر از معابر عمومی و کوچه ها لازم ندانسته است. وی اظهار امیدواری کرد وارثان این خانه تاریخی نسبت به ثبت ملی باقیمانده آن اقدامات قانونی را انجام دهند تا این ساختمان تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.
رحمان خاطری دادستان سراب نیز که مجوز تخریب بخشی از این بنا را صادر کرده است گفت: شکایت های مختلفی از طرف اهالی محل به دفتر دادستانی رسیده بود که در آن اهالی احساس خطر می کردند که ریزش این ساختمان موجب زیان جانی شود بنابراین دادستانی از شهرداری سراب خواست تا با عمل به وظیفه قانونی خود نگرانی شهروندان را برطرف کند و علت آسیب دیدن بخشهایی از درون بنا نیز سست بودن ساختمان بوده است .
دادستان سراب وقوع هرگونه اقدام خلاف قانون را در این مورد رد کرد.
پروین دخت شفیعی از وراث قانونی این ساختمان معتقد است که عدم ثبت یک بنا توسط میراث فرهنگی نمی تواند و نیاید دلیلی بر حذف اثر تاریخی با قدمت 130سال از چیدمان شهری باشد . وی آمادگی وراث خانه قدیمی شفیعی برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی برای ثبت این اثر را اعلام کرد.
به نظر می رسد همچنان بین دیدگاه شهرداری و میراث فرهنگی در مورد یک بنای قدیمی اختلاف نظر وجود داشته و این موضوع موجب بروز مشکلاتی جدی در این عرصه شده است. شهرداری معمولا یک اثر قدیمی را بنائی فرسوده می خواند حال اینکه آن ساختمان می تواند اثری تاریخی باشد.
از سوی دیگر آیا اینکه یک ساختمان قدیمی و تاریخی به خاطر ثبت نشدن در فهرست آثار ملی می تواند آماج تخریب نهادهای مختلف قرار گیرد سئوالی است که باید جوابش را در وجدان خود جستجو کنیم.

خرید ملک در کوبا

کوبا برای جذب بیشتر گردشگر و طولانی‌تر کردن زمان اقامت آنها، قوانینش را تغییر داد.

دولت کوبا در نخستین گام برای جذب بیشتر گردشگر به این کشور و طولانی‌تر کردن زمان اقامت گردشگران در این کشور، قانون ممنوعیت خرید ملک در این کشور برای خارجی‌ها را تغییر داد.
بر اساس قانون قبلی فروش ملک به خارجی‌ها ممنوع بود این در حالی است که کارشناسان صنعت گردشگری این قانون را مانع اصلی اقامت طولانی مدت گردشگران در کوبا می‌دانستند در این راستا دولت کوبا با تصویب قانون جدیدی تحت عنوان «اجاره 99 ساله»، شرایط لازم برای اقامت طولانی‌مدت گردشگران و همچنین رونق در بخش ساخت و ساز این کشور را فراهم کرد.
کارشناسان این اقدام دولت کوبا را اقدامی موثر برای جذب بیشتر گردشگران ثروتمند به این کشور به ویژه گلف‌بازان می‌دانند. در حدود یک ماه قبل نیز موسسه ملی آمار کوبا اعلام کرد که با ادامه روند رو به رشد سفر گردشگران به این کشور کوچک، کوبا در شش ماهه نخست امسال میزبان نزدیک به یک میلیون و ‌400 هزار گردشگر بوده که این رقم از رشد چشم‌گیر گردشگران این کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ‌2009 حکایت دارد.
براساس همین آمار بخش اعظم گردشگران کوبا از کشور کانادا و کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، انگلستان، فرانسه و اسپانیا بوده‌اند، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک کوبا به مقصد نخست گردشگران آمریکایی تبدیل شده و سالانه میزبان هزاران گردشگر از آمریکا باشند.
در این شرایط پخش تبلیغات تلویزیونی جاذبه‌های گردشگری کوبا از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و کابلی آمریکا ادامه دارد و این‌طور به نظر می‌رسد که با هجوم گردشگران آمریکایی به کوبا، صنعت گردشگری این کشور کوچک متحول شود، این درحالی است که کشور کوبا فاصله کمی با سواحل آمریکا داشته و گردشگران این کشور می‌توانند از طریق هوا و دریا به کوبا سفر کنند.
از مدت‌ها پیش و با کناره‌گیری فیدل کاسترو از قدرت و واگذاری اختیاراتش به برادر کوچک‌ترش ـ رائول ـ روند اصلاحات در کوبا آغاز شده است. این امر، موجب سرازیر شدن گردشگران از سراسر جهان به این کشور شده است.
اکنون بسیاری از قوانینی که ورود گردشگران خارجی را به کوبا محدود می‌کردند، لغو شده‌اند. همچنین قوانینی مانند استفاده از تلفن همراه، کامپیوتر و ممنوعیت ورود ساکنان این کشور به هتل‌ها که از سال‌ها پیش برای مردم کوبا وجود داشتند، لغو شده‌اند.
کارشناسان دلیل اصلی این امر را پایین بودن هزینه‌ی گذراندن تعطیلات در کوبا در مقایسه با دیگر کشورها، بویژه آمریکا می‌دانند. طبق آمارهای ارایه‌شده، کرایه‌ی یک اتاق ‌210 دلاری در آمریکا حدود ‌14 برابر کوباست.
از دیگر اقدامات کوبا برای افزایش تعداد گردشگران به توسعه‌ی فرودگاه هاوانا، احداث فرودگاه‌ها و هتل‌های جدید و استاندارد کردن هتل‌های فعلی می‌توان اشاره کرد. صنعت گردشگری کوبا از سال ‌1991 میلادی و از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از ارکان اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

صدور 930 هزار پروانه ساختمانی برای مسکن مهر

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی مسکن مهر از 930 هزار فقره گذشت. به این ترتیب رویای خانه‌دار شدن 940 هزار خانواده فاقد مسکن با اجرای طرح مسکن مهر به تدریج در حال تبدیل شدن از رؤیا به واقعیت است، صدور این تعداد پروانه ساختمانی برای بزرگترین طرح عمرانی دولت نشان‌دهنده پیشرفت مناسب مسکن مهر است.
علی نیکزاد به مناسبت هفته دولت افزود: تاکنون از مجموع 937هزار و 372 متقاضی مسکن مهر برای 930هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده است. وزیر مسکن و شهرسازی در همین حال از آغاز واگذاری مرحله نخست مسکن مهر در هفته پایانی شهریور خبر داد. به گفته وی، قرار است در مرحله نخست واگذاری طرح مسکن مهر که تا پایان آذر ادامه می‌یابد، 140 هزار واحد مسکونی با 14 میلیون مترمربع زیربنا به متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور واگذار شود.
نیکزاد گفت: از مجموع 937هزار و 372متقاضی مسکن مهر برای 930 هزار نفر پروانه ساختمانی صادر شده است. نیکزاد گفت: پی‌سازی 842 هزار و 511واحد مسکونی مهر در حال حاضر آغاز گردیده که پی‌سازی 703 هزار و 738 واحد از آنها پایان یافته است. وی اعلام کرد: تاکنون همچنین اسکلت و سقف 316 هزار و 961 واحد مسکونی مهر زده شده است.
براین اساس 139 هزار و 124واحد مسکونی مهر نیز تا تاریخ 6/6/89 از مرحله سفت‌کاری گذشته‌اند. آمار اعلام شده از سوی وزیر مسکن و شهرسازی حاکی از آماده‌شدن حدود 140 هزار واحد مسکونی برای واگذاری به متقاضیان از آخرین روزهای ماه جاری است.
وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: 25هزار واحد مسکونی از واحدهای آماده افتتاح در شهرهای جدید، 15هزار واحد در شهرهای زیر 25هزار نفر و 10 هزار واحد در بافت‌های فرسوده است. وی خاطرنشان کرد: 90 هزار واحد دیگر هم در شهرهای با جمعیت بالای 25هزار نفر واقع است که سازمان ملی زمین و مسکن آنها را اجرا کرده است.
وزیر مسکن و شهرسازی افزود: برای ساخت واحدهای در مرحله واگذاری طرح مسکن مهر، 5هزار میلیارد تومان هزینه شده که از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تأمین شده است. نیکزاد با بیان این که مرحله دوم واگذاری مسکن مهر از دی‌ماه آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مرحله واحدهای مسکونی بیشتری در مقایسه با مرحله نخست، به متقاضیان واگذار می‌شود.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: وزارتخانه‌های ارتباطات، نیرو، نفت و استانداران و فرمانداران هم با تلاش و ایجاد امکانات زیربنایی و روبنایی، زمینه را برای خدمات‌رسانی و اسکان خانواده‌ها در این طرح بزرگ ملی فراهم می‌کنند. وزیر مسکن و شهرسازی طرح مسکن مهر را طرحی جهانی خواند و گفت: در مراحل ساخت مسکن مهر بالغ بر 50 فناوری مورد تأیید مرکز تحقیقات به کار گرفته می‌شود.
ثبت‌نام سری جدید مسکن مهر در آینده نزدیک
در همین حال معاون وزیر مسکن و شهرسازی از ثبت نام جدید برای مسکن مهر بر اساس سیاست جدید وزارت مسکن پس از اتمام قرارداد چند استان خبر داد. احمد اصغری مهرآبادی گفت: هنوز در برخی از استان‌های کشور که حدود پنج تا شش استان است قرارداد ساخت مسکن آنها به اتمام نرسیده است. وی ادامه داد: بنابراین زمانی که این استان‌ها مثلاً شهرهای بالای 25 هزار نفر قرارداد و برنامه‌هایشان به اتمام رسید و به آن سقف مورد برنامه برسد ثبت نام جدید مسکن مهر صورت می‌گیرد. مهرآبادی ادامه داد: در حال حاضر جلساتی در وزارت مسکن و شهرسازی صورت می‌گیرد که بر اساس سیاست جدید، قطعاً ثبت‌نام جدید مسکن مهر انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به این سؤال که آیا شهرهای جدید تهران مشکلی از بابت زمین برای تأمین مسکن مهر دارند یا خیر، گفت: بر اساس مصوبه دولت قرار شد که برای تأمین زمین مسکن مهر در کلانشهرها از شهرهای جدید استفاده شود. وی افزود: بر این اساس برای شهروندان، شهرهای جدید هشتگرد، پرند و پردیس در نظر گرفته شده است که اتفاقاً هیچ مشکلی هم از بابت تأمین زمین در این شهرها وجود ندارد.
نیکزاد اقدامات وزارت مسکن را تشریح کرد

وزیر مسکن و شهرسازی از افتتاح 50 بیمارستان در نیمه دوم امسال خبر داد. علی نیکزاد گفت: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی که زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت می کند از سه سال پیش ، ساخت 149 بیمارستان با 17 هزار و 800 تخت را آغاز کرده که برای ساخت این بیمارستان ها 1200 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است. وی افزود: ‌از این تعداد 50 بیمارستان در نیمه دوم امسال افتتاح می شود که 24 دستگاه 10 تختخوابی ‌17دستگاه 24 تختخوابی و 9 دستگاه 96 تا 220 تختخوابی است. نیکزاد در بخش دیگری از سخنانش ساخت مصلای تهران ، قم و توسعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) را از طرح های ویژه این وزارتخانه خواند و گفت : ‌هم اکنون 700 نفر در مصلای تهران در حال کار هستند و کار ساخت گنبدها و مناره های مجاور خیابان پاکستان به پایان رسیده و برای ساخت ایوان نیز قراردادی منعقد شده است .

وزیر مسکن و شهرسازی به وسعت 63 هکتاری مصلای تهران اشاره کرد و افزود : ‌تلاش داریم در مرحله نخست، امکان ساخت محدوده ای برای اقامه نماز 400 هزار نفر را فراهم کنیم. نیکزاد گفت:‌ با افزایش 5 برابری بودجه ساخت مصلا و توجه ویژه رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری، ‌امکان برگزاری نماز عید سعید فطر در سال آینده فراهم خواهد شد . وی در بخش دیگری از سخنانش به توجه اکید وزارت مسکن به مقوله استاندارد سازی اشاره کرد و گفت : ‌هم اکنون در مرکز تحقیقات مسکن 80 نوع فن آوری برای تکمیل یک واحد مسکونی در حال مطالعه است که تا پایان هفته آینده ، ‌نتیجه مطالعات در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد . وزیر مسکن و شهرسازی درباره مقوله مقاوم سازی نیز گفت:‌ یک میلیون واحد در دولت نهم و دهم مقاوم سازی شد که قراردادی برای مقاوم سازی 165 هزار واحد روستایی نیز منعقد شده است. وی افزود  ‌برای نظارت بر مقوله مقاوم سازی ، ‌معاونت ساختمان و مسکن،‌ شورای انتظامی و نظارت وزارت مسکن فعالیت جدی دارند .

نیکزاد گفت: در بخشنامه ای روسای سازمان ها و معاونان مسکن کل کشور را از عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی منع کرده ایم تا ارکان نظارتی در کار اجرایی وارد نشوند . وی افزود:‌ با این حال مسئولیت شرعی ،‌ قانونی و حقوقی در احداث ساختمان ها به عهده مهندسان ناظر است . نیکزاد در ادامه از تولید نهایی سیمان بنایی در کارخانه شهرری خبر داد و گفت: ‌این سیمان برای ساخت بتن استفاده نمی شود و فقط در مصارفی که نیاز به مقاومت بالا نداشته باشد کاربرد دارد . وی افزود: ورود این سیمان به بازار ‌با توجه به کاهش 20 درصدی قیمت آن در مقایسه با سیمان های دیگر ،‌ می تواند نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار پس از اجرای کامل هدفمند سازی یارانه ها داشته باشد.

اظهار نظر در مورد دخالت دولت در بازار مسکن

وزارت مسکن در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر در حالی سیاست کلی این وزارتخانه را عدم مداخله در حوزه قیمت‌گذاری بازار اجاره بها اعلام کرده که در بخش دیگری از این جوابیه بر لزوم ورود دولت به این حوزه در شرایط خاص تاکید شده است.
بنابراعلام وزارت مسکن، اجاره بها مسکن از عوامل مختلف درون و برون بخشی متاثر می باشد به طوری که می توان آن را تابعی چند متغیره از عوامل گوناگون دانست که در شرایط طبیعی در بازار رقابتی اجاره بها، تعیین می گردد.
این وزارتخانه با بیان اینکه سیاست کلی وزارت مسکن و شهرسازی عدم مداخله در حوزه قیمت گذاری بازار اجاره بها است، تصریح کرد: با این حال در برخی از مواقع مشاهده می‌شود که عده اندکی سوداگر با افزایش نامتعارف اجاره بها و ارائه قیمتهای غیرمنطقی، سعی در ایجاد التهاب در بازار به منظور مهیا کردن جو روانی افزایش اجاره بها می‌کنند که در چنین شرایطی با خروج بازار از شرایط طبیعی، اجاره بها از روند مورد انتظار خود فاصله می‌گیرد و لزوم ورود دولت در راستای ثبات بخشی به این حوزه ایجاب می شود که این مهم عمدتا توسط وزارت مسکن و شهرسازی با مدیریت روانی بازار و آگاه کردن جامعه تحقق می یابد.
وزارت مسکن و شهرسازی در عین حال اعلام کرد: به منظور مقابله با آن دسته از افرادی که با ارائه قیمتهای پیشتاز سعی در شکستن ساختار قیمتی متعارف بازار اجاره را دارند، وزارت مسکن و شهرسازی درصدد طراحی مکانیزمهایی است که با ایجاد محدودیت برای قیمتهای التهاب آفرین و کاهش دامنه نوسانات، بازار اجاره با اطمینان بیشتری روند طبیعی خود را طی کند.
اما گزارش چه بود؟
 "تعیین نرخ اجاره بهای مسکن نباید آزاد باشد و دولت می تواند با تعیین حداقل و حداکثر اجاره از نوسان آن جلوگیری کند." این مطلب را علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی برای مهار اجاره بها گفته است. وی افزوده است: نباید تعیین نرخ اجاره بها آزاد باشد و در واقع یک نهاد غیر دولتی و یا دولتی باید ساماندهی و یا تعیین نرخ اجاره بها را بپذیرد و اگر این موضوع برعهده وزارت مسکن باشد با ابزار قانونی از این نوسانات جلوگیری می کند.
پس از اعلام این خبر از سوی عالی ترین مقام وزارت مسکن، اتحادیه مشاوران املاک آن را ناممکن دانست. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با مهر با بیان اینکه اتحادیه از راهکارهای وزارت مسکن برای کنترل اجاره بها اطلاعی ندارد، گفت: شاید تنها با ابزارهای مالیاتی بتوان از افزایش اجاره بها جلوگیری کرد، در غیر اینصورت هر کار دیگری از جمله تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای اجاره بها عملی نیست.
مصطفی قلی خسروی افزود: مالکیت افراد در اسلام قابل احترام است و تنها می توان خانه های خالی را مشمول مالیات کرد تا 190 هزار خانه خالی در تهران وارد بازار مسکن شوند.
خبرنگاری موضوع تعیین کف و سقف برای اجاره بهای مسکن را با تنی چند از مشاوران املاک تهران درمیان گذاشت. "م. ص" یکی از مشاوران املاک شرق تهران است که با شنیدن چنین خبری برآشفته می شود. وی معتقد است که دولت نمی تواند در امور شخصی مردم دخالت مستقیم داشته باشد و نتیجه این امر افزایش بیشتر اجاره بها خواهد شد، زیرا صاحبخانه اختیار اموال خود را دارد و با اجرای این روشها از اجاره دادن ملک خودداری می کند.
یکی دیگر از مشاوران املاک نیز با بیان اینکه نرخ ودیعه نسبت به سال قبل در برخی از مناطق تا 7 میلیون تومان نیز اضافه شده است، یادآور شد: دولت با ساخت مسکن مهر قصد داشت قدرت خانه دارشدن مردم را افزایش دهد اما پس از گذشت این مدت مردم با افزایش قیمت اجاره بها نیز روبرو شدند.
"د .پ" از مشاوران املاک در مرکز شهر تهران رکود مسکن را مهمترین دلیل افزایش اجاره بها دانست و گفت: وقتی صاحبخانه به دلیل رکود مسکن نمی تواند خانه اش را بفروشد به اجبار باید آن را اجاره دهد تا هزینه ای که برای ساخت متحمل شده جبران شود و از طرفی مستاجرها نیز با توقف تسهیلات نمی توانند خانه ای خریداری کنند بنابراین تمام گزینه ها به سمت اجاره واحد مسکونی می رود.
این فعال بازار خرید و فروش مسکن، نرخ اجاره بها در خیابان انقلاب را برای یک خانه 70 متری نوساز 35 میلیون تومان رهن با 50 هزار تومان اجاره اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 25 تا 26 میلیون تومان بود. وی هم مانند دیگر هم صنفان خود دخالت دولت در تعیین نرخ اجاره بها را به ضرر بازار مسکن دانست و اظهار داشت: با حضور مستقیم دولت، بازار آشفته می شود، زیرا عرضه و تقاضا باید نرخ ها را مشخص کند، ضمن آنکه دولت باید تنها سیاست گذار باشد.
باید به انتشار آینده نشست و دید سرانجام دولت در بازار اجاره بهای مسکن دخالت می کند و یا تدابیر دیگری در این خصوص اتخاذ می نماید.

گزارش تخلف
بعدی